Вътрешно нормативни документи

Харта на клиента

Екипа спазва Харта на клента

Ред за оценка

МИГ ще спазва минималните изисквания, утвърдени от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, публикувани на Единния информационен портал.