Подходът LEADER

Наименованието ЛИДЕР произтича от абревиатурата „LEADER“ на френски език – Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale, което означава „Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските райони“. Самото име показва, че това е метод за мобилизиране на местните общности, който цели да създаде взаимообвързаност на дейностите в селските райони, подчинена на единна логика и съобразена с местните особености на дадена територия. Мерките по ЛИДЕР ще подкрепят изграждането на социален капитал и придобиването на умения за разработване и изпълнение на местни стратегии за развитие на селските райони. Прилагането на подобни стратегии ще допринесе за изпълнение на общите цели на ПРСР.

Подходът ЛИДЕР има седем уникални характеристики, които са се обособили в процеса на неговото прилагане и са идентични за всички страни в Европейския съюз:

  • Териториален подход – основава се на разбирането, че многообразието от селски райони изисква планиране и практическо прилагане на стратегии, които вземат предвид местната околна среда и местните ресурси за всеки отделен район. Териториалният подход се изразява в изискването за разработване на Стратегии за местно развитие, които отчитат силните и слабите страни на дадената територия. За да бъдат стратегиите ефективни, е въведено изискването територията да бъде свързана, с достатъчна критична маса от човешки, финансови и икономически ресурси;
  • Добре функциониращи местни партньорства – обособени като Местни инициативни групи (МИГ), които обединяват активните публични, частни и граждански организации от дадена територия, разработват и осъществяват стратегиите за местно развитие;
  • Подход „отдолу-нагоре“ – залага на организирането на ресурсите и управлението на територията въз основа на очакванията, идеите, проектите и инициативите на местните общности; изисква активното участие на местните заинтересовани страни;
  • Многосекторен подход при планирането и прилагането на стратегиите за местно развитие – взаимно сътрудничество между представителите на различните сектори на местно равнище (икономически, културни и свързани с околната среда);
  • Подход на иновациите при използване на местните ресурси – развитие на ресурси, които са неизследвани, пренебрегвани или подценявани до този момент в съответната територия, популяризиране на местните ресурси по нов начин, създаване на нови продукти, внедряване на нови процеси, намиране на нови пазари;
  • Прилагане на проекти за сътрудничество – възможност Местните инициативни групи да предприемат общи проекти с други такива в страната и извън нея;
  • Работа в мрежа – стимулира обмяната на практики и резултати между МИГ, селските райони, администрациите и организациите, участващи в развитието на селските райони; насърчава сътрудничеството чрез създаване на връзки между МИГ.

Мерките по ЛИДЕР ще подкрепят изграждането на социален капитал и придобиването на умения за разработване и изпълнение на местни стратегии за развитие на селските райони.

Стратегиите за местно развитие целят устойчивото развитие на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.