ОРГАНИ на МИГ

ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СА ПРЕДСТАВЕНИ, КАКТО СЛЕДВА:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е Колективният върховен орган (КВО) на МИГ.

КВО има дял на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

КОЛЕКТИВНИЯТ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН (КУО) на сдружението изпълнява решенията на КВО.

Колективният върховен орган има следните правомощия и задължения: 

1. Изменя и допълва Устава;

2. Взема решения относно дължимостта и размера на годишния членски внос или на имуществените вноски и определя начина на събирането му по предложение на колективния управителен орган;

3. Приема правилата и реда за извършване на общественополезна дейност и други вътрешни актове, в случай, че последните не бъдат възложени на други органи;

4. Приема нови членове на сдружението, освобождава членовете на сдружението, подали молба за доброволно прекратяване на членството, взема решения за изключване на членове по предложение на Колективния управителен орган;

5. Определя броя и членовете на Колективния управителен орган и членовете на КС, избира и освобождава същите, избира и освобождава председателя и заместник – председателя на КУО измежду неговите членове, избира председателя на КС на сдружението;

6. Приема по предложение на КУО бюджет, основни насоки и програма за дейността на сдружението, годишния доклад за дейността и финансовия отчет на сдружението, както и годишните отчети на КУО и КС за дейността им;

7. Взема решения за събиране на допълнителни парични и имуществени вноски от членовете на сдружението;

8. Взема решения по резултатите от финансовата ревизия на сдружението;

9. Взема решения за участие в други организации на сдружението или за прекратяването на сдружението, в съответствие с чл. 32, ал. 1, т. 10 от настоящия Устав;

10. При прекратяване на сдружението взема решение за начина за разпределянето на останалото имущество – движими вещи и недвижими имоти и парични средства, след удовлетворяването на кредиторите на сдружението;

11. Взема решения за откриване и закриване на клонове по предложение на КУО;

12. Взема решения по всички други въпроси предвидени в устава и свързани с дейността на сдружението;

13. Отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава, добрите нрави, или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

14. Взема решение за създаване на фондации и образуване на фондове;

15. Освобождава предсрочно Председателя и зам. Председателя на КУО или членове на КУО и КС при злоупотреба с доверието на сдружението, нарушаване на Устава или на законите в РБ;

16. Разглежда и решава жалби против решенията на Колективния управителен орган.

КОЛЕКТИВНИЯТ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН (КУО) на сдружението изпълнява решенията на КВО.

Състои се от педседател, зам.председател и трима члена. КУО има дял на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Колективният управителен орган има следните правомощия и задължения:

1. Представлява сдружението чрез Председателя си както и определя обема на представителната власт на други негови членове;

2. Ръководи дейността на сдружението между две събрания на КВО;

3. Организира и осигурява изпълнението на решенията на КВО;

4. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава;

5. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

6. Определя адреса на сдружението;

7. Разработва програма за дейността и бюджета на сдружението и ги предлага за гласуване от КВО;

8. Подготвя проекти за решения на КВО;

9. Подготвя проекти за вътрешно-устройствени актове на сдружението;

10. Осигурява и се разпорежда с имуществото и финансовите средства на сдружението, съгласно приетия бюджет;

11. Ръководи и контролира дейността на обслужващите звена към сдружението;

12. Отчита се за дейността си пред КВО;

13. Изготвя предложения за формиране на парични фондове на сдружението;

14. Определя реда и организира провеждането на дейността на сдружението и носи отговорност за това;

15. Определя щатния състав на сдружението;

16. Внася в КВО молбите за членство и прекратяване на членство в сдружението;

17. Взема решения за образуване на помощни звена, комисии към КУО, секции и клубове за подпомагане на дейността на сдружението. Определя броя на членовете на комисиите, техния състав, функции и срока на дейността им. Комисиите се отчитат за дейността си пред КУО.

Колективният управителен орган има и следните специфични функции:

1. Изготвя и приема организационна структура, правилник и процедури за функционирането на изпълнителните органи на сдружението;

2. Избира и освобождава изпълнителните и оперативните звена на сдружението, чиито функции и отговорности се регламентират във вътрешни правила и процедури на сдружението;

3. Не по-късно от 31 декември на предходната година КУО на МИГ одобрява и публикува на електронната страница на МИГ индикативен график за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР за следващата календарна година.

4. Взима решение за обявяване на подбор на проекти при съобразяване с индикативния график и одобрява покана за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ.

5. Изпълнява бюджета на Сдружението, приет от КВО.