Обява за обществено обсъждане на промени в СТРАТЕГИЯТА за ВОМР на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

Posted Leave a comment

Краен срок за изпращане на коментари: 29.11.2023 г. СНЦ „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Троян, Априлци и Угърчин, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-200/ 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на […]

Международно изложение в Букурещ/Румъния

Posted Leave a comment

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА – ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, Местните инициативни групи в Република Румъния организират изложение на продукти и храни от териториите на техните МИГ и канят да вземат участие и български производители. Изложението ще се проведе в периода 22-26 ноември 2023 г. в Университета по агрономство и ветеринарна […]

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ УДЪЛЖАВА срока за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Троян, Априлци, Угърчин: Мярка 6.4.1.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Posted Leave a comment

СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“, СНЦ “МИГ-Белене-Никопол, СНЦ “МИГ-Самоков“ и СНЦ “МИГ-Троян-Априлци-Угърчин“ стартират изпълнението на иновативен проект „Дигитална местна общност – иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси“.

Posted Leave a comment

ИЗГОТВЕН Е ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 ГОДИНА

Posted Leave a comment

На 13.03.2023 г. Председателя на Колективния управителен орган на Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. на стойност 48 651,00 лева с […]

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ ОБЯВЯВА за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Троян, Априлци, Угърчин : Мярка 6.4.1.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Posted Leave a comment

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ ОБЯВА за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Троян, Априлци, Угърчин 1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: Мярка 6.4.1.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 2. Допустими кандидати: Допустимите кандидати на финансовата помощ по мярката трябва да […]

Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” открива процедура за подбор на проектни предложения с № BG06RDNP001-19.552 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Posted Leave a comment

Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.552 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура“ Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г. Приоритетна ос : МЯРКА 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО […]