СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ ОБЯВЯВАПРИЕМ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-19.615 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (втори краен срок) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Posted Leave a comment

П О К А Н А за свикване на Общо събрание на Колективния Върховен Орган на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

Posted Leave a comment

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –  ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798 П О К А Н А за свикване на отчетно изборно заседание […]

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

Posted Leave a comment

Дата на обявяване: 01.02.2023 г. Дата на приключване: 15.02.2023 г. СНЦ „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Троян, Априлци и Угърчин, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-200/ 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в […]

П О К А Н А за свикване на Общо събрание на Колективния Върховен Орган на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

Posted Leave a comment

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –  ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798 П О К А Н А  за свикване на събрание на […]

СНЦ „МИГ- Троян, Априлци, Угърчин“ е партньор в проект по програма HORIZON

Posted Leave a comment

RUSTIK ще съдейства за постигане на по-устойчив социално-икономически, екологичен и дигитален преход в селските райони чрез изграждането на 14 „Живи лаборатории“ (living labs) в 10 държави от Европейския съюз Екологично, социално-икономическо и дигитално развитие в селските райони RUSTIK или Интеграция на знание и подобрение на политическите процеси за по-добър преход в селските райони е четиригодишен […]

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ УДЪЛЖАВА КРАЙНИЯ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-19.615 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Posted Leave a comment

Пъстри и весели бяха празниците на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“, които се проведоха на 24.09.2022 г. в гр. Угърчин и на 25.09.2022 г. в гр. Априлци.

Posted Leave a comment

По традиция събитията стартираха с дегустации на разнообразни и вкусни храни от районите, демонстрации на традиционни занаяти, както и много музика, смях и веселие. Жителите и гостите на гр. Угърчин и на гр. Априлци имаха възможност да се насладят на богата музикално-артистична програма. МИГ- Троян, Априлци, Угърчин, благодари сърдечно на всички участници в събитията!

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ ОБЯВЯВА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-19.615 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Posted Leave a comment