ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ОБЯВА за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Троян, Априлци, Угърчин по Мярка 6.4.1.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ ОБЯВЯВА ВТОРИ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  BG06RDNP001-19.531 „МИГ Троян, Априлци, Угърчин66 М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ ОБЯВЯВА ВТОРИ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  BG06RDNP001-19.530 Сдружение МИГ – Троян, Априлци, Угърчин:   Мярка 8.6. «Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти»

 • Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.552 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура“с краен срок за кандидатстване: 16:30 часа на 26.04.2022 г.

Документите са налични тук:

Обява за прием на проекти по Мярка 7.2. Обява 7.2

Условия за кандидатстване по мярка 7.2. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ_7.2_2

Документи за попълване към УК по Мярка 7.2. – документи за попълване

Документи за информация към УК по Мярка 7.2. – 1.2. документи за информация

Условия за изпълнение по Мярка 7.2. – УСЛОВИЯ за изпълнение

Документи за изпълнение към УИ по Мярка 7.2. – документи за изпълнение

 

Документите за изтегляне са налични тук:

Обява-за-прием-по-мярка-6.4.1Изтегляне

Условия-за-кандидатстване-6.4.1_м.11.2021г.Изтегляне

Документи-за-попълване-към-УКИзтегляне

Условия-за-изпълнение-по-м.6.4.1Изтегляне

  Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Троян, Априлци, Угърчин” обявява процедура за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.530 Сдружение МИГ - Троян, Априлци, Угърчин: Мярка 8.6. «Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти» 

OБЯВА_М.8.6_МИГ-ТАУ

УСЛОВИЯ-ЗА-КАНДИДАТСТВАНЕ_М.-8.6.

Документи-за-попълване-към-УК-М.8.6-МИГ-ТАУ

Документи-за-информация-към-УК-М.8.6-МИГ-ТАУ

УСЛОВИЯ-ЗА-ИЗПЪЛНЕНИЕ

Приложения-към-Условия-за-изпълнение

 • Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.456 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин_66_ М_ 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, с краен срок за кандидатстване: 16:30 часа на 29.01.2021г.

Документите за изтегляне са налични тук:

Обява за кандидатстване по М.7.5

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

 • Процедура за прием на проекти по ПРСР № № BG06RDNP001-19.437 –  „МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН  М 1.3. „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства”  с  краен срок за кандидатстване: 30.12.2020 г.;  16:30 часа

Документите са налични тук: OБЯВА по м. 1.3; II_1.УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ_1.3.; 2.докум._за попълване; 3.докум._за информация; 4.Условия за изпълнение; 5.документи_за изпълнение

 •  Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.055 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“, финансирана от Стратегията за ВОМР посредством Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 – 2020 година.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по ОПИК 3 – 2019

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по ОПИК 3 – 2019

ОБЯВА

 • Процедура за прием на проектни предложения от ОПРЧР №BG05M9OP001-2.048 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин  М4 Социална икономика“ с два крайни срока на кандидатстване : 27.03.2019 г. и при наличие на остатъчен финансов ресурс 30.06.2019 г.

Документите са налични тук : 1.1_Обява  ;  1.2_УК_МИГ ТАУ 2_1 ; 1.2_Документи за попълване ; 1.4_Документи за информация ; 1.3._Адм. договор и документи

Въпроси-и-отговори-1-3_

 •  Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.046 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“, финансирана от Стратегията за ВОМР посредством Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 – 2020 година.

Документите са налични тук:

ОБЯВА

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по ОПИК 2 – 2019

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по ОПИК 2 – 2019

 • Процедура за прием на проектни предложения от ОПРЧР №BG05M9OP001-1.037 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин  Уча и Работя“ с два крайни срока на кандидатстване : 04.03.2019 г. и при наличие на остатъчен финансов ресурс 30.06.2019 г.

Документите са налични тук Уча и Работя-одобрени за повторно публично   

Финални документи на процедурата тук :FINAL Уча и работя

 • Процедура за прием на проекти по ПРСР № BG06RDNP001-19.146. МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”   срок 31.03.2019 г.;  16:30 часа

Документите са налични тук Условия за кандидатстване 6.4.1  Документи за попълване по м.6.4.1  Документи за информация по м.6.4.1

 • Процедура за прием на проектни предложения от ОПРЧР №BG05M9OP001-1.038 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин  Нова заетост и стимулиране на микро и малки предприятия“ с два крайни срока на кандидатстване : 26.02.2019 г. и при наличие на остатъчен финансов ресурс 25.06.2019 г.

Документите са налични тук FINAL Нова заетост

 • Процедура за прием на проекти по ПРСР №BG06RDNP001-19.049 – МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” срок 28.09.2018 г.

Документите са налични тук

 • Процедура за прием на проекти по ПРСР №BG06RDNP001-19.050 – МИГ Троян, Априлци, Угърчин М 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ срок 28.09.2018г.

Документите са налични тук

 • Процедура за прием на проекти по ПРСР №BG06RDNP001-19.051 – „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“: Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства” срок 28.09.2018г.

Документите са налични тук

 • Процедура за прием на проекти по ПРСР  № BG06RDNP001-19.004 – МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_1_М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – изтекла на 31.07.2018г.

Въпроси и отговори към 11.06.2018 г.

ОБЯВА 7.2

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 7.2

ДОКУМЕНТИ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 7.2

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 7.2

Обява 7.2. – УДЪЛЖАВАНЕ ДО 31.07.2018Г.

Условия за кандидатстване – актуализирани за удължаване до 31.07.2018г.

 • Процедура за прием на проекти по ОПИК  № BG16RFOP002-2.012 „ВОМР: „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин» – изтекла на 31.07.2018г.

ОБЯВА

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Въпроси и отговори по ОПИК

Приложение 5 Бизнес план