ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ ОБЯВЯВА УДЪЛЖЕН ТРЕТИ КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-19.531 „МИГ Троян, Априлци, Угърчин 66 М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”


СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ ОБЯВЯВА ТРЕТИ КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-19.531 „МИГ Троян, Априлци, Угърчин 66 М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”


СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ ОБЯВЯВА ТРЕТИ КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-19.531 „МИГ Троян, Априлци, Угърчин 66 М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”