ДОБРИ ПРАКТИКИ

1.Природното  наследство като елемент от разнообразяването на  селския туризъм

Обобщение
Фермата „Salecchia“ е добре позната в Апулия с предлаганите  иновативни услуги  в областта на образованието и селския туризъм. Подпомагането от  ЕЗФРСР позволи на фермата да подобри  предлаганите услуги в областта на екотуризма и да увеличи броя на своите клиенти.

Предистория

Фермата Salecchia с площ 300 хектара е разположена в област Пулия. Тя е регистриран в списъка на образователни ферми от региона, и е една от образователните стопанствата с най-голям брой клиенти на регионално равнище. Фермата се откроява като изключително иновативна в предлагането на услуги в областта на образоваието и селския туризъм. „Осинови овца“ и „Осинови прасе“ са два примера за образователни дейности, извършвани от фермата. Целта на тези дейности е да се опазват и валоризират местни породи овце и свине.

Цел

Целта на проекта е да се увеличи броят на посетителите в стопанството Salecchia, както и подобряване на предлаганите еко-туристически услуги и разширяване на целевата група посетители отвъд границите на регионите.

Основни дейности

Проектът подпомогна възстановяването на няколко от селскостопанските сгради и стартирането на нови образователни услуги. Възстановяването включва обновяването на съществуващите стаи за гости, реконструкцията на отоплителната система, подновяването на трапезарията и създаването на „Музей на гората“. Последният  показва информация за биологичното разнообразие в горите и ще се използва за обучение на ученици, заедно с направлявани образователни екскурзии в близката зона от Натура 2000.

Резултати и ползи

Инвестициите позволиха на  фермата  Salecchia да разшири  потока от посетители извън активния сезон (пролет / лято). Фермата достигна заложената цел – 5000 клиенти годишно, включително туристи и ученици. С новата инфраструктура и предлаганите услуги, стопанството се превърна в еталон за туристическо настаняване и опазване на местното природно наследство. Проектът повиши конкурентоспособността на земеделското стопанство в рамките на регионалния хранително-туристическия пазар.

Поуки

Важно е да се използват възможностите, предоставени от природните характеристики на района. В тази връзка, горите в рамките на Натура 2000 в района предоставят възможност на фермата да предоставя нови образователни дейности (като екскурзии с екскурзовод) и за разнообразяване на доходите.

Обща стойност на проекта (€)

600 000

2.Един нов бизнес, свързан със селския туризъм, подкрепя производство на традиционно овче сирене

Обобщение

Forgione е едно от малкото останали стопанства, произвеждащи „Carmasciano“ -традиционно овче сирене. Подкрепата от ЕЗФРСР за развитието на селския туризъм позволи на  фермата да валоризира продукта си и да диверсифицира приходите си.

Предистория

Carmasciano„, традиционно местно сирене, носи името си от малко селце в Rocca San Felice (село, разположено в провинция Авелино). Това е традиционно сирене от млякото на местни застрашени породи овце наречени „Laticauda“. Особеността на това сирене е неговия лек сернист вкус, дължащ се на наличието на местен термален извор, наречен „Mefite“. Стопанството „Forgione“ е един от малкото останали все още ферми, произвеждащи сирене „Carmasciano“ в съответствие с традиционния процес за производство на сирене.

Цел

Целта на проекта бе да се диверсифицират приходите на стопанството чрез развитието на агро-туристически дейности. Целта на проекта беше да се създаде нов източник на доходи и начин за подобряване на пазарните възможности за сиренето „Carmasciano“, произведено от фермата. Очаква се също агро-туризмът да допринесе за повишаване на информираността за качеството и особеностите на сиренето сред новите клиенти и потребители.

Основни дейности

С подкрепата на Мярка 311 фермата „Forgione“ извърши инвестиции за възстановяване на стара сграда като я адаптира за предоставяне на туристически услуги. Проектът подкрепи модернизацията на откритите пространства в стопанството за развлекателни дейности.

Резултати и ползи

Проектът доведе до създаването на девет стаи за гости, ресторант, място за 38 души и кухня. Стартирането на нови агро-туристически дейности доведе  до създаване на нови възможности за работа в стопанството за  членовете на домакинството. Двамата синове на семейството се включиха активно в агро-туристически дейности. В резултата на новите дейности бе създадено селскостопанско тържище за насърчаване и валоризация на продуктите на стопанството; това доведе до нови източници на доход чрез директни продажби.

Поуки

Диверсификацията не само създава нови възможности за развитие на фермата, но и подобрява околната територия. Чрез инвестициите  фермата стана привилегировано място за опазване и анимация на много древна местна традиция и продукт (сиренето „Carmasciano“). По този начин, в допълнение към преки ползи за фермерско семейство, проектът има мултиплициращ ефект върху по-широката територия на селските райони. В този смисъл, инвестицията произвежда както публични, така и частни стоки.

3.Екологична гражданска и европейска идентичност

Обобщение

С цел насърчаване на екологичното съзнание и европейската идентичност, в този проект френска Местна инициативна група и ЛИДЕР асоциации от Румъния предложиха на младите хора обмен в цяла Европа чрез участие в различни дейности за свободното време.

Предистория

МИГ Vichy-Auvergne постоянно задълбочава своите отношенията с Румъния от 2001 г. насам. По онова време първоначалните контакти между административните звена на Allier и Клуж бяха улеснени от факта, че двата града са побратимени. Една последваща съвместна инициатива на френската МИГ и Huedin микрорайон се фокусира върху създаването на: (1) е френско-румънски бизнес център за подпомагане на двустранни партньорства между фирмите, и (2) официално партньорство между Клермон-Феран Business School и университета за селскостопански науки и ветеринарна медицина в Клуж-Напока.

Общи цели

Общите цели са да се помогнат младите хора да се запознаят с тяхната европейска идентичност и да ги накара да разберат какво означава да бъдат еко-гражданин. По-конкретно, проектът има за цел да: I) даде възможност на младите хора да се запознаят с различните реалности на двете страни, чрез опознаване и разбиране помежду си; II) да им се предостави възможност за съвместни спортни дейности и открития на природната и културната им среда; III)да накара младите хора да осъзнаят опазването на околната среда, и по-специално на индивидуалната и колективната отговорност да практикуват правилното управление на отпадъците; и IV) да помогне на младите хора да реализират на европейско ниво еко-гражданството.

Основни съвместни дейности

Като цяло в проекта участваха тридесет младежи, от които 16 отидоха  на пътешествие от Франция до микрорайон на Huedin в Румъния. Няколко седмици по-късно, тяхното посещение беше върнато от 14 млади румънци. Френските младежи откриха историята и културата на региона на Румъния и опитаха  живота в селските райони в областта, в която живеят техните партньори. Посещението във Франция, което беше от подобен характер, също включваше съвместни полеви проучвания, за да се включи  уважение към природата и околната среда.

Резултати и възможност за повторение

Проектът предлага възможност на младите хора от Франция и Румъния за първи път да участват в международен проект. Те бяха запознати с концепцията за споделяне и обмен на опит чрез участие в съвместно учене и открития. Обучение за приликите и разликите им помогна да се опознаят и да се разберат по-добре един  друг. Споделяйки  начина на живот в друга страна, младите хора осъзнали, че човек може лесно да бъде подведен от предразсъдъци и клишета, които не са нищо друго освен възприятия, които се основават на невежество. Като следствие от тяхното участие в този проект, идеите за европейската идентичност несъмнено еволюират за всеки един от тези млади хора.

Поуки

Французите се сблъскаха с наличието на отпадъци покрай реки, пътища и дори на площадката на младежко общежитие, където бяха настанени. Обменът с румънските си колеги по темата разкри, че кошчета за селективно сортиране наистина съществуват в Румъния, но те не са  правилно използвани. Младежите спонтанно се споразумяха да организират на съвместна изграждане контейнер, за да може сортираните отпадъци на мястото за отсядане, последвано от съвместното обучение за събиранена отпадъци, да насърчава екологичната отговорност.

Местоположение на проекта и допълнителна  информация

Във Франция се проведе обща работна среща в SICTOM Южен Allier, в който район се събират и третират битовите отпадъци от 136 местни общности. Едно  ръководство за природата, изготвено от посетителския център на Bellenaves, помага на групата да открият на флората и фауната на Colettes Forêt. Геологията на района Оверн беше във фокуса при посещението на минния музей Wolframines. Дейности като гребане и катерене по дървета завърши опознаването на естествената околна среда в региона.

Обща стойност на проекта (€)

24 833

4. Местни продукти: Транснационална промоция на селските умения за развитие

Обобщение

Това транснационалното партньорство в рамките на ЛИДЕР подкрепя съвместното разработване и обмен на теми, свързани с производството на местни храни и напитки, включително специфични умения в отглеждането, градинарството, транспорта, логистиката, както и насърчаване  на заетостта.

Предистория

През 2010 г. Leader Skåne Nordväst Södra направи контакт с координатора на Argyll and the Islands като изрази  интерес в организирането на среща между членове на двете МИГ. Области на интерес включваха проекти в туризма, околната среда, селското стопанство. След първоначалното посещение през октомври 2010 г., и двамата координатори, заедно с местните служители, са готови да работят за изпълнението на проекти на местно ниво. Изготвят схема за местен проект за продукти и уведомяват  съответните управляващи  за интерес им  да участват в транснационален проект.

Общи цели

Въз основа на предишната работа в района Kintyre и постиженията в областта на местното производство на храни, като обща цел на проекта за транснационалното сътрудничество (TNC) се определя: да се осигури ресурс за (1) повишаване на производителността и (2) подобряване на условията на местния пазар. При координирането на обмена на опит, умения и ресурси между проектите за местни на храни в Tarbert, Campbeltown, Islay и Gigha в Шотландия и в Сконе Nordväst Södra Leader района в Швеция, партньорството се фокусира  върху конкретни теми като местно производство на храни и напитки, логистика и транспорт , градинарството, и възможностите за заетост и обучение чрез развитие на селските умения.

Основни съвместни дейности

Бяха организирани реципрочни посещения на шведски и шотландски делегации, които да осигурят информация за предприетите мерки за увеличаване на капацитета и да се гарантира дългосрочната устойчивост на ценни ресурси на Общността за местното производство на храни. Демонстрирайки как засилено сътрудничество с местния бизнес (т.е. създаването на обучение, доброволчество и възможности за заетост) установява икономически, социални и обществени ползи за селските райони, партньорството споделени знания отвъд националните граници.

Резултати и възможност за повторение

Транснационалният проект улеснява ученето и трансфера на знания. По-конкретно, беше повишена осведомеността и разбирането в рамките на по-широка общественост за достъпа  и качеството на местната продукция в областта. Партньорството успешно идентифицира и /или разработи ресурсите, необходими за предоставяне на дейностите по проекта, информационни и работни срещи на местно ниво. Най-важното е, че ползите, генерирани от проекта,  включват заетост, тъй като тя подкрепя хората при получаването на умения и трудов опит, за да се премине в по-дългосрочна заетост.Също така са били отбелязани по-добри нива на сътрудничество и съвместна работата с различните проекти и предприятия във всяка област.

Поуки

Възможността да се излезе извън местния контекст,  да се видят  различни работни подходи – за едни и същи области на дейност, както и отговори на въпроси от гости, които работят в друга държава, дават по-ясна представа, насърчават  да се търсят различни решения и помогат да се определят възможностите, за които човек в противен случай може да не е бил наясно. Насърчаването и подкрепата на дългосрочно разбирателство и учене  би могло да бъде от полза за създаване на мрежа, която да помогне на участниците да поддържат полезни връзки.

Местоположение на проекта и допълнителна информация

Сред по-големите ползи, генерирани от този транснационален проект е по-доброто разбиране на различните подходи към предоставянето на ЛИДЕР в участващите селски райони. В конкретния случай в различните селски райони са се проявили различни ситуации по отношение на обхвата и достъпността на целевите пазари, т.е.  ситуацията е различна в селските общности, намиращи се в близост до градските райони или агломерация, от ситуацията в изолирани селски общности с ограничен целеви пазар.

Обща стойност на проекта (€)

375 800

5. Трансгранично предприемачество  Blekinge / Warmia-Mazury

Обобщение

В този проект за транснационално сътрудничество шведски и полски местни инициативни групи (МИГ) насърчават генерирането на бизнес идеи, стартирането на микро-предприятия, както и развитието на нови партньорства в областта на селския туризъм.

Предистория

Шведският партньор е търсил ефективни начини за насърчаване на износа за малки фирми за услуги от областта  Blekinge, Швеция. „Транснационален проект по ЛИДЕР  с полските райони означава генериране на възможности за бъдещето“, казва Томи Свенсон, директор на МИГ Blekinge. „Ние имаме много да се учим един от друг и нека не забравяме, че Полша е една от най-бързо развиващите се икономики в Европа.“ Две ЛИДЕР области в Североизточна Полша харесаха идеята, която трябваше да вдъхнови местните предприемачи чрез обмен на бизнес и се съгласиха да станат партньори по проекта. Интерес също изразиха и съществуващи корпоративни мрежи.

Общи цели

Общата цел е стимулирането на развитието на бизнеса чрез улесняване на нови контакти между шведски и полски компании. По-конкретно, проектът има за цел: I) да се създадат най-малко пет нови предложения за селски туризъм, които отговарят на очакванията на чуждестранните посетители (темите покриват: дейности на открито и спорт, села, кулинарното наследство, зелен / еко-туризъм и култура); II) подкрепа на започването на индивидуални бизнес дейности (микропредприятия), прилагайки модели на най-ефективните и благоприятни условия за развитие на селските рамките райони; и III), за да създадат продуктови консорциуми, бизнес групи за партньорство, и / или мрежи за сътрудничество / бизнес организатори.

Основни съвместни дейности

Общо 250 души са участвали в 15 международни дейности в Швеция и Полша, които са били насочени към развитието, маркетинга и тестването на поредица нови продукти за чужди туристи. Маркетинговите  подходи, въведени от проекта, включват взаимната реклама и участието на търговски представители от една и съща националност със своите клиенти. Реципрочното участие на панаири и участието в пилотни посещения на местните предприемачи и НПО служи за оценка на услугите на техните проектни партньори.

Резултати и възможност за повторение

Новите дейности на открито и спортните дейности включват риболов, разходки за събиране на билки  и готвене на открито. Единадесет села са формирали продуктов консорциум, четири от които вече предлагат функциониращи пакети. Услугите, представящи кулинарното наследство, се предлагат под формата на кулинарни маршрути, марки и продукти, като например лосове, елени и диви свине отговарят на марката „от дивата природа“. Сред предлаганите нови услуги в областта на зелен/еко туризъм са посещение в райска градина в Полша и посещение на гора в комбинация с фотосафари в Швеция. Взаимното тестване на предлаганите нови услуги допринесли за създаването на малки фирми и на намирането на партньори между потенциалните партньори от двете страни на Балтийско море: три по-рано безработни  лица са станали микро-предприемачи в Полша, а в Швеция са създадени пет нови микропредприятия.

Местоположение на проекта и допълнителна информация

Предприемачите от Полша създадоха мрежа “KompetensPo(o)len”, която да помогне на шведските компании, които искат да отговорят на изискванията на полския пазар, например компании за недвижими имоти, които възнамеряват да продават шведски вили на полския пазар, или шведски и полски компании се опитват да се справят с  трансгранични административни тежести. Проектът имаше също възможност да се представи на селските парламенти в Ronneby, Швеция и Maróz, Полша (2011-2013 г.).

Обща стойност на проекта (€)

298 827

6. Насърчаване на зелен туризъм в селските райони

Обобщение

Целта на проекта е разработване на стратегия за интегриран селски туризъм в областите край езерото Гарда и езерото Балатон. Тя се основава на интегрирането на екологичните и културните ценности на вътрешността на съответната държава и възможностите на крайбрежния туризъм.
Предистория

Във вътрешността на селските райони около езерата се наблюдават същите ограничения по отношение на икономическото развитие и обезлюдяване. Независимо от това, това са много атрактивни райони и предлагат набор от природни и културни ресурси, които имат висок туристически потенциал: красиви пейзажи, реки и естествени водопади, меки хълмове, исторически места и сгради. Тези области  също предлагат типични местни продукти  като сирене, вино, зехтин, кестен, мед и трюфели.

Общи цели

Идеята на проекта е да се използва крайбрежието на езерата  като потенциална област на туризма и да стимулира икономиката на тези райони. Основните цели са: I) подпомагане на интеграцията между местните продукти и традиционния крайбрежен туризъм за подобряване на тези селски и планински райони; II) приемане на съвместни инструменти за подобряване на селските райони със „зелен“ туристически потенциал; III) да се създаде координирано популяризиране дейността на тизи селски и планински райони, както и тяхната природа и ресурси.

Основни съвместни дейности

Дейностите на този продължаващ проект се концентрират върху развитието и създаването на: I) цялостен каталог – споделена онлайн база данни – с участието на „Green Line“ туристически потенциал на проектните области като същевременно се представят природни забележителности, културно наследство, екологично чисти спортове, местни продукти и гостоприемството; II) инструменти като отстъпка „Зелена карта“ и „Green Line“ услуга резервация за цялата площ, обхваната от проекта.

Резултати и възможност за повторение

Проектът насърчава положителния диалог и икономическа интеграция между двете крайни компонента на района на езерото(крайбрежните територии  и вътрешността и планинските райони). Специално внимание се обръща на качеството на туристическия потенциал и се създава обща марка за качество на местно ниво. Очаква се проектът да създаде стабилно партньорство между туристическите оператори и местните инициативни групи, да се повиши разнообразяването на бизнеса в селските райони.

Поуки

Досега двата научени урока са важността на обмена и сътрудничеството между различните селски райони, които са със сходни предизвикателства, и намиране на по-ефективни начини за комуникация и представяне/рекламиране  на потенциала на селските райони на широката общественост.

Местоположение на проекта и допълнителна информация

Селските райони и планините зоните около езерото Гарда в Италия. Северния бряг на езерото Балатон и селските райони около Sümeg, в Унгария.

Обща стойност на проекта (€)

740 500

7. FIN-GER-МРЕЖА

Обобщение

Замислен като подготвителната инициатива за разработване на първи контакти между участниците от селските райони, този ЛИДЕР проек за транснационалното сътрудничество, сега в своя втория етап, се превърна в инкубатор за под-проекти за подпомагане справянето с предизвикателствата, пред които днес са изправени селските общности.

Предистория

Пряко свързани чрез търговски полети между регионалните летища на Франкфурт-Хан в Германия и Тампере във Финландия, три района, участващи в „финландско-германската-мрежа“ (FIN-GER-NET) се споразумяха за съвместно разработване на проекти, като по този начин експлоатират потенциала, който съществуващите пътувания предлагат. Като се започне с обмен на информация и обмен на опит и иновативни знания, впоследствие са доразработени транснационални подпроекти с образователна, културна и туристическа цел, които  се очаква да подпомогнат икономическото развитие и генериране на добавена стойност за участващите бенефициенти.

Общи цели

Общата цел е да се създаде устойчив обмен между сходни групи заинтересовани страни. По-конкретно, партньорството цели да помогне на участниците да се идентифицират и да получитат по-добро разбиране на взаимно специфични и общи въпроси в тематичните области (1) гастрономия, (2) образование и професионално обучение, (3) туризъм, и (4) жените от селските райони. Въз основа на резултатите от тази дейност, като крайната цел е стартирането на нови транснационални под-проекти, които имат за цел съвместно разработване на устойчиви решения, спомагащи за преодоляването на общите предизвикателства на участващите селските райони. Бяха търсени допълнителни източници на финансиране, допълващи бюджета  на FIN-GER-мрежата.

Основни съвместни дейности

Конкретни под-проекти са насочени към осезаеми ползи за колкото е възможно повече от участниците в първоначалния обмен. В FIN-GER-FOOD, взаимен обмен за регионална кухня, готвачи и стажанти се посетиха взаимно за съвместни действия в областта на готварството като се използват хранителни продукти с произход от техните региони партньори. Учители си съдействат при съвместното  управление  на проекта FIN-GER-MAIL, който насърчава  кореспонденцията на английски език между учениците за техните семейства, училище, и хобита, и който проект се поддържат и от програма Коменски, по която се финансират взаимните посещения.

Резултати и възможност за повторение

Проектът FIN-GER-FOOD въведе готвачи и стажанти сред регионалните им колеги, вдъхновявайки ги да опита нови комбинации от местни хранителни продукти и рецепти, като по този начин повишават на тяхната експертиза. Проектът FIN-GER-MAIL е засилил междукултурни компетенции на учениците. Проведена е серия от семинари, свързващи три регион, създават нови бизнес отношения, туризъм и приятелства. FIN-GER-NET -уебсайт стана канал за разпространение на резултати и бъдещи инициативи, като например подобряване на пазарните структури за регионални продукти, разширяване на обмена на служители и стажанти между местния бизнес и задълбочено сътрудничество между селските жени от МИГ в партньорските райони.

Поуки

„Не се колебайте да се откаже от проектите, които не вървят по план, или да прекратите проекти, в които липсва ангажираност на заинтересованите страни“, казва МИГ мениджърът Achim Kistner: проектът FIN-GER-TRAVEL цели разработването на туристически пакети, подчертаващи местните особености на партньорските райони. Насърчаването на германските области като привлекателни дестинации се провали поради наработещите маркетингови структури във Финландия. От германска страна, туристически агент също се опита да изпълни ролята си на организатор на финландския регион.

Местоположение на проекта и допълнителна информация

Между април и септември 2011 г. водещият партньор Hunsrück бе домакин на финландските стажанти и беше направена оценка на напредъка и резултатите на проекта  FIN-GER-NET. Направените констатации са допринесли за планиране на втората фаза на FIN-GER-NET, която в момента е в ход. Документът може да бъде намерен тук: http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/35965/Leppikorpi_Tiia.pdf?sequence=1

Обща стойност на проекта (€)

243 712

9. Разнообразяване към селския туризъм и директни продажби

Обобщение

Разнообразяване към селския туризъм позволи на тази ферма, разположена в региона Пардубице, да увеличи своята икономическа жизнеспособност. Фермата може да посрещне до 20 гости, които могат да участват в дейности, предоставящи знания за функционирането на селскостопанския живот.

Предистория

Фермата се намира в Lipina, регион Пардубице на Източна Бохемия. Като се има предвид привлекателността на региона за туристи, собственикът Milan Víšek реши да разнообрази дейността на фермата в областта на селския туризъм. Г-н Víšek закупи съседна ферма с намерение да обновяви  неизползваните сгради и да се създаде туристически съоръжения.

Цел

Основна цел на проекта е да се разнообразят земеделските дейности на стопанството с дейности в селския туризъм и по този начин увеличат доходите и икономическата устойчивост. Това е трябвало да бъде постигнато чрез обновяване на стари, неизползвани сгради и закупуване на необходимото обзавеждане и оборудване за настаняване и развлечение  за туристите като изложбена стая,  развлекателни съоръжения и магазин във фермата.

Основни дейности

Основните дейности по проекта бяха: обновяване на новозакупени селскостопански сгради за предоставянето им като туристическа база; закупуване на обзавеждане и оборудване за настаняване и отдих; създаване на изложбата зала (където се представя историята на стопанството); и създаване на магазин във фермата (за дегустация и продажба на селскостопански продукти).  Всички тези дейности във фермата са предназначени специално за семейства с цел да дадат възможност възрастните,  и по-специално  децата да се добият представа за земеделския живот.

Резултати и ползи

Разнообразяването към агро-туризмът  допринесе  фермата да стане по-жизнеспособна. Проектът успешно превърна стари стопански постройки в четири напълно оборудвани апартаменти в състояние да приемат 20 гости. Изложбената зала е обновена и оборудвана, а така също и магазин, в който се предлагат мляко и сирена, произведени от фермата. Земеделският производител също така представя и други местни продукти от региона.

Поуки

Директни продажби на качествени продукти на място във фермата, а не само чрез търговци на едро, привлича  повече внимание от страна на туристите  и местните хора, а също и генерира по-висока печалба. Освен това, давайки възможност на гостите да се запознаят с живота във ферма, хората по-добре разбират селското стопанство и неговата функция в обществото, както и  подобрява мнението на хората за живота в селските райони.

Обща стойност на проекта (€)

172 237

10. Средновековни Фестивали

Обобщение

Шест МИГ възнамеряват да направят  иновации в комуникацията за културното наследство чрез транснационално сътрудничество между участниците и занаятчии, обикновено участващи в фестивални дейности. Партньорите също имат за цел да генерират интерес сред & заетост за развитие на селската младеж.

Предистория

Проектът, финансиран по мерки 421 (Транснационално сътрудничество) и 313 (Насърчаване на туристически дейности), се корени в интереса на партньорите да могат предприемачите, неправителствените организации и други сдружения да разширят своя асортимент от дейности / продукти чрез придобиване на умения  в областта на историческите / културните познания и средновековния стил. Очаква се всички участници да се възползват  от различната степен на опит в рамките на партньорството като по този начин в крайна сметка се стигне до увеличаване на местните приходи и културно обогатяване на живота на населението в селските райони.

Общи цели

Целта на този проект е да се подобри привлекателността и рентабилността на дейностите на средновековните фестивали. Партньорите по проекта възнамеряват да въведат иновативни комуникации във връзка с  културното наследство чрез транснационално сътрудничество между художниците и занаятчиите, обикновено участващи в фестивалните дейности. По-конкретно проектът има за цел да: I) подобри настоящите начини за повторно предлагане  на културната идентичност и възможностите за заетост, по-специално за местната младеж; II) разработи местни стратегии за налагане на марката за подобряване на популярността на участващите райони на регионално, национално и международно ниво ; III) привлече повече артисти, занаятчии на пазарните щандове и туристи в участващите в проекта селски райони.

Основни съвместни дейности

Шест средновековни фестивала се провеждат в рамките на две години, всеки от тях свързан с участието на най-малко два партньора МИГ. Съвместните  дейности по време на фестивала са: I) организиране на  лагери със средновековен начин на живот; II) организиране на работни срещи за представяне на средновековни занаяти и изкуства; III) организиране на художесвен обмен на средновековна музика, театър и други сценични изкуства. С цел да се подобри възможността за бъдеща работа в областта на изкуствата и занаятите, дейностите ще включват местната младеж. Приемащата МИГ също така ще организират посещение на проекти по ЛИДЕР на нейната територия.

Резултати и възможност за повторение

Подготовяйки съвместни средновековни фестивали, организаторите на събитията от Естония, Латвия и Португалия са придобили много ценен опит. Бяха проведени няколко обучения за въвеждане на заинтересованите граждани в новите знания и практически умения, свързани с средновековния начин на живот. След семинарите за обмен на умения, беше произведен първия набор от средновековни костюми за използване по време на фестивалните дейности. Партньорите по проекта са потвърдили, че съвместната работа е добавена стойност бизнеса, свързан със средновековния фестивал, като сътрудничеството на художници, занаятчии и предприемачи от различни страни е предоставило достъп до нови подходи, методи и най-важното, нови източници на вдъхновение.

Поуки

Различните национални правилата за кандидатстване по транснационални проекти представлява основното предизвикателство на проекта: летния сезон е основният период за фестивалите, проектът направи ранен старт, а някои партньори все още очаква одобрение. Бяха търсени алтернативни източници на финансиране (спонсори и частни дарители). Различията в правилата за пътуване и дневните разходи изискват също точно споразумение как да се споделят тези разходи между домакина и гостите партньори.

Местоположение на проекта и допълнителна информация

Естония (Pärnu County), Финландия (Satakunta Region), Латвия (Kurzeme Region), Португалия (Santarém Област / Centro регион и Aveiro Област / Велика Metropolitan Area на Порто), Франция (департамент Aveyron, Midi-Pyrénées).  През 2013 г.  работилница и фестивални прояви е предвидено  да се проведат  през май (Томар, Португалия), юни (Sauveterre де Rouergue, Франция) и август (Ulvila, Финландия).

Обща стойност на проекта (€)

287 959

11. Защита на паркове II – управление, защита и икономическо развитие на защитените територии

Обобщение

Три селски райони, разположени в близост до Средиземно, Балтийско и Северно море, са ангажирани в транснационален проект, чрез който да балансират своите икономически нужди с необходимостта от отговорно управление на наличните си природни ресурси.

Предистория

Биоразнообразието и развитието на местните общности често са взаимозависими. Неустойчивото, интензивното използване на земята, изоставянето на земята и промените в климата представляват основните днешните заплахи за екосистемите. Отговорното и устойчиво използване на природните ресурси често е от съществено значение за първично производство, и в същото време може да бъде полезен инструмент за опазване на биологичното разнообразие. Вместо опростен подход, който напълно изключва човешко присъствие, участващите селските райони прилагат мерки за достигане на балансирано съжителство между местното население и околната среда.

Общи цели

Общата цел на проекта е да генерира икономически / туристическа дейности чрез съвместно обучение, насърчаващо  обмена на мерки, благоприятни за опазването на околната среда. Като се вземат предвид значителните площи защитени територии, с които всеки партньор разполага, конкретните цели по проекта са: (1) да се повиши информираността сред членовете на местната общност за състоянието и стойността на естествената околна среда в различните територии, обхванати от партниращите местни инициативни групи, и (2) да се насърчи съвместното обсъждане на идентифицираните предизвикателства и възможности, за да се повлияят на бизнес практиките, публичното пространство за управление и моделите на поведение на местното население.

Основни съвместни дейности

Партньорите се договориха за съвместна програма „Международни образователни седмици“, на която присъстваха стажантите, представляващи горните целеви групи. Обучението във Великобритания се фокусира върху подхода към управлението на местообитанията по бреговата линия, като същевременно се поддържа устойчивостта на предлаганите на посетителите услуги. Латвийският партньор въведе тълкуване на традициите, същността и целите на опазване на околната среда. Като типично за средиземноморските планински райони, събитието на гръцкия партньор по проекта  разглежда предизвикателствата пред гръцкия  национален парк Парнон.

Резултати и възможност за повторение

Очаква се, че обмяната на опит чрез съчетанието на семинари и посещения на място ще вдъхнови съвместното разработване на нови решения на съществуващите предизвикателства, и по този начин в крайна сметка ще генерира нова икономическа и туристическа дейност. Образователните седмица във Великобритания и Гърция предоставиха на участниците  идеи как да се балансира местните икономически потребности поради необходимостта от отговорно управление на наличните природни ресурси. Обучението в Латвия се фокусира върху идентифицирането на интересни теми за събития, създаването на инструменти (например екскурзии, изложби, информационни материали), както и начини за привличане на различни целеви групи (напр. младежи, пенсионери, чужденци или хора с увреждания).

Поуки

Всяка образователна седмица се фокусира върху методика за определен регион. За да се осигури прилагането на методиката на практика, т.е. устойчивото използване на природните ресурси от жителите и гостите, обучението беше предоставена от и за специалисти, които варират от еколози до земеделските производители и експерти в туризма. Участието в курсовете  е ограничен до пет участници от една ЛИДЕР област, като участниците са подбрани от комисия, което гарантира, че определени участници притежават подходящи академични и професионални квалификации.

Обща стойност на проекта (€)

111 117

12. Гео-продукти

Обобщение

В този проект по ЛИДЕР, управляващите Геопарк от Гърция и Кипър създават нови механизми за сътрудничество с местните предприятия. Възползвайки се от природните си забележителности, новоразработени продукти и услуги ще насърчат местната икономика.

Предистория

И двете МИГ, участващи в проекта, са си поставили за цел цялостното насърчаване и подобряване на околната среда. В съответствие с подхода, възприет от Европейската мрежа и  и в Global Geoparks – мрежа, тези МИГ възприемат собствените си защитени територии не като укрепени и недостъпни, а като динамични “ geotopes „, в които местното население живее и работи. За да се добави стойност към местното развитие, Geopark-овете могат да бъде използвани в разумни граници за засилване на предлаганите местни продукти и услуги.

Общи цели

Geopark-овете на планинските вериги на остров Psiloritis на остров Крит (Гърция) и на Тродос (Кипър) имат общи екологични, културни и социологически характеристики. Съответно общата цел на партньорските региони е съвместно разработване на широка гама от местни продукти и услуги, пряко свързани и присъединени към техните паркове и резервати. По-конкретно, проектът има за цел да се разработят съвместно и пилотно (І) Geopark  продукти, (II) качествени критерии за представяне и доставка на Geo – продукти и услуги, (III) насоки за избор на Geo – продукти от местния бизнес да ги произвежда и доставя, и (IV) Geo – Каталог насоки за ценообразуване.

Основни съвместни дейности

Въз основа на предварително определени процедури и условия, и двата парка и сключват „пактове за качество“ с местния бизнес. По време на пилотната фаза на проекта те ще проектират, произвеждат и доставят продукти и услуги, предлагани на пазара под новоразработенато марка Geo-Product. Партньорите също така обмислят стартирането на транснационална схема за лоялност. Със събиране на точки при закупуване на гео-продукти от двете области, “ Приятелите на Геопарк“ ще имат право на награди, като например специални оферти и подаръци.

Резултати и възможност за повторение

Съвместни мерки за обучение ще подпомогнат създаването на първите набори от пилотните продукти, например Геопарк сувенири и туристически пакети за екскурзианти. Със сертифицирането на местни продукти и услуги под марката Геопарк се очаква да се установят общи нива на качество. Съвместни промоционални събития и създаването на клубове за “ Приятели на Геопарк “ се повиши информираността и се привличат потребителите. Пилотната схема за лоялност ще бъде подкрепен от местна верига супермаркети, ограничен брой местни магазини и местната хотелиерска и ресторантьорска индустрия. Специално създадени рекламни средства за реклама на Geo – продукти ще включват сайт, реклами в местни вестници, както и телевизионни и радио клипове.

Поуки

Въпреки че много от съвместните действия се проявяват в индивидуални действия, никое от тях не включва дейност само един от партньорите, например печатните издания трябва да се основават на съвместно разработен формат. Има и действия, които водят до „общо разбиране“, а не общи резултати, например методическа подготовка в проектирането и производството на Геопарк -сувенирите ще вземе предвид значителните регионални различия, които съществуват в народната традиция и местните продукти.

Местоположение на проекта и допълнителна информация

Местните инициативни групи (МИГ), които си сътрудничат при това транснационално партньорство, всъщност са също така операторите на Geoparks. И двамата партньори подчертават, че те съзнателно ограничават партньорството само до МИГ, работещи на територията на Geoparks, тъй като това улеснява ефективното изпълнение на проекта и подобрява потенциала за устойчивост след приключването на проекта.

Обща стойност на проекта (€)

135 043

13. Мрежа за транснационални ено-гастрономически маршрути (TEI.Net)

Обобщение

МИГ от Италия, Малта, Дания, Испания и Уелс са се обединили за разработване на обща стратегия за насърчаване на местните културни традиции и храните като подход към по-здравословен начин на живот, като по този начин въвеждат иновативност в своите туристически продукт и услуги.

Предистория

През периода 2000 – 2006 в рамките на ЛИДЕР няколко МИГ от  регион Пулия създадоха „Showroom мрежа на селските райони“, която представяше средиземноморската култура и храна като „тайна съставка“ за постигане на по-дълъг и здравословен живот. Историко-културните пейзажи, археологията, занаятите и естествената околна среда представляват ценности и аспекти, формиращи средиземноморската диета с напр. типична екстра – чист зехтин, хляб и тестени изделия. Разширявайки  това прозрение, ено-кулинарните маршрути сега ще гарантират на клиента качество въз основа на териториалния, културния  и климатичния произход.

Общи цели

Общата цел е разработването и последващото подобряване на мрежата от ено-гастрономически маршрути, която ще бъде създадена от всяка участваща МИГ чрез мярка 313 на ПРСР. По-конкретно, партньорският проект  има за цел да развива, насърчава и управлява интегрирано туристическо предложение на регионално и международно ниво. За да се засилят функциите и видимостта на това интегрирано предложение, мрежата ще бъде проектирана в съответствие със специфичните характеристики на местните културни / хранителни  модели. Докато италианските партньори ще базират своето предложение за устойчива средиземноморската диета, транснационалните МИГ ще  определят и насърчат своите маршрути на базата на собствените си културни / хранителни модели.

Основни съвместни дейности

В рамките на проекта ще се провеждат семинари, на които ще се споделят практики на управление, валоризация и насърчаване на вино& храна- маршрутите и съвместно ще бъдат разработят насоки за създаване на мрежа от маршрути, базирана на местни културни / хранителни модели. Разработени са интегрирани туристически пакети, включително дизайн / производство на инфо материали и организиране на промоционални събития за туроператори. Дейностите, събитията и вътрешната комуникация на МИГ и участващите земеделски стопани / предприятия се управляват чрез многоезична уеб платформа.

Резултати и възможност за повторение

При рекламирането на резултатите ще се разчита на различни медии, правейки ги по този начин достъпни: (1) техническа информация относно дължината на маршрута, времето за пътуване, предложение за периода на пътуване; (2) информация за местоположението на обекти по маршрутите, които биха представлявали интерес, и (3) изображение и пътна карта. Съвместната уеб платформа ще улесни постоянното актуализиране  чрез интегриране на информацията, предоставена от всички партньори за техните територии. Въз основа на общи критерии и интегрирация в международната мрежа, създадените ено-кулинарни маршрути ще осигурят уникално туристическо предложение за откриването на местните културни / хранителни модели.

Поуки

Важен момент е създаването на „Къща на вкуса“ от всяка МИГ. Обзаведена с кухненски и работни места, тя ще бъде домакин на курсове и събития за туристически и ученически групи, гастрономи, готвачи и любители. Посетителите ще могат да се запознаят със средиземноморските продукти, терминологията и да опитат местни рецепти. Всяка такава къща ще има свой собствен водещ продукт и илюстративен материал за местните продукти и рецепти. Транснационалните партньори ще могат да покажат своите типични продукти.

Местоположение на проекта и допълнителна информация

Партньорите по проекта също така ще участват в рекламни събития в чужбина в Германия (водени от МИГ Terra D’Otranto), Обединеното кралство (водени от МИГ Terre Del Primitivo) и Швеция (водени от МИГ Luoghi del Mito) за да достигнат директно до някои от техните потенциални целеви групи клиенти. Други партниращи МИГ ще се присъединят и представят своите региони, участвайки в различни обединения, в съответствие с ресурсите, с които разполагат.

Обща стойност на проекта (€)

1 924 885

14. ЛИДЕР фондове за екологични услуги

Обобщение 

Няколко МИГ са използвали проекти, финансирани по ЛИДЕР, да осигурят подкрепа за редица дейности на веригата за доставки, които са от полза едновременно за околната среда и за участващите земеделски производители – включително управление на стопанството и маркетинг.

Предистория

Много пейзажи зависят от пашата за поддържането на естетиката и на биологичното разнообразие. Екстензивната паша на овце, кози и крави с бозаещи телета допринася ползи за опазване на природата и осигурява предоставянето на обществени блага. Но тези производствени системи често са по-малко печеливши – особено когато има специални екологични изисквания, и се нуждаят от известна подкрепа за поддържане на жизнеспособността им.

Цел

Инициативата има за цел да стимулира производството на селскостопански хранителни продукти в зоните, в които се полагат специални грижи подобряване на околната среда (мярка 411). Ето защо се допуска широка гама от дейности, включително  инфраструктура и оборудване на фермите, и дори маркетинг на продуктите, произведени във фермата – с други думи, подкрепящи  управлението и маркетинга  дейности, които доставят екологични стоки на обществото.

Основни дейности

Няколко региони в рамките на ЛИДЕР използваха проекти за опазване и подобряване на околната среда чрез спомагателни дейности, като например изграждане на нови огради и водоснабдяване, маркетинг на селскостопански и хранителни продукти и т.н. МИГ, участващи в проекта, активно работиха при  подготвителните дейности за да бъдат определи критериите за допустимост, както и информиране и обучение на земеделски стопани, подготовка на административни документи, скрининг на всички приложения, наблюдение на изпълнението на проекта и осигуряване на обратна връзка.

Резултати и ползи

Директните ползи за фермерите включват: І) подобряване на системите за управление на стопанствата чрез ново оборудване (например мобилен доилен апарат за кози) и инвестиции за човешки ресурси (напр. създаване на сезонни работни места за овчари); II) по-високи приходи чрез пускането на пазара на селскостопански и хранителни продукти. В по-широк смисъл, повишена е защитата на природната среда чрез подобряване на системата за управление.

Поуки

„Основните“ програми (селскостопански инвестиции, агроекологичните схеми, диверсификацията и маркетинга) не винаги са достатъчни, за да се отговори на специфичните нужди и ситуации. ЛИДЕР инициативите често могат да предоставят творчески решения. ЛИДЕР проектите могат да се използва за запълване на съществуващите пропуски в механизмите за подпомагане и да осигурят по-гъвкави подходи, като подкрепата на екстензивна паша, независимо дали тя се извършват от земеделските стопани на собствена земя или в защитени природни зони.

Местоположение на проекта и допълнителна информация

LAG Nordschwarzwald Инициативата е финансирана също по мерки 121,123, 214, 323.

Обща стойност на проекта (€)

355 000

15. ZETHOVEN

Обобщение

Проектът Zethoven е насочен към децата с малък или без предишен достъп до музикално образование. Ученици на възраст 10-12 години преживяват всички етапи на участие в хор – от репетициите до концертното изпълнение и запис.

Предистория

Транснационалното сътрудничество между МИГ Pays Sud Charente (Франция) и Raia Historica (Португалия) има традиции. По време на ЛИДЕР+ двете МИГ са работили заедно по транснационален проект “ Terres européennes „, в рамките на който в участващите територии бяха организирани срещи на художници около темата глина. Като се има предвид този първи положителен съвместен опит, двете МИГ искаха да продължат да работят заедно. По време на посещението на португалския партньор във Франция през юни 2010 г., бяха обсъдени три възможности за сътрудничество, сред които идеята ZETHOVEN привлече особено внимание.

Общи цели

Включвайки теми от културата, земеделието, околната среда, туризма, изкуствата и занаятите, целите на проекта са: І) да насърчава преките контакти между професионални художници и младежката публика от различни страни, II) да насърчава музикалното образование за малки деца и III) да представя Европа сред селската младеж и селските територии. Надяваме се, че проектът ще окаже влияние върху бъдещата мобилизация и повишавне стойността на селските културни ресурси по устойчив начин. Идеята на проекта ZETHOVEN препраща към германския композитор Бетовен, и има за цел да покани децата от селските райони, които нямат достъп до музикално образование, да участват в европейски музикален проект.

Основни съвместни дейности

Обхватът на дейностите по проекта включва изучаване на партитури, откриване на музикални инструменти, изпълнение на хор в звукозаписно студио, и изпълнение на хор  на сцена. Проектът се реализира в четири фази, които включват избор на участниците  в хора от професионален португалски диригент, организацията на репетиции в двете страни, както и за запис на CD и провеждането на съвместни концерти, придружени от професионални оркестри в Португалия във Франция.

Резултати и възможност за повторение

След поредица от месечни репетиции и запис на CD, бяха проведени концерти в Guarda / Португалия, Президентския дворец / Лисабон и по повод на Националния музикален фестивал във Франция. Изпълненията са били записани на видео. Това беше изключително приключение за участващите деца, които са били много горди от постигнатото. Те са имали незабравими моменти, като например посещение в посолството на Франция, концерт в президентския дворец и репортажи за Португалската телевизия. Участието на местни политици, деца и техните семейства вдигна съвместните усилия на местните общности  до европейското измерение и да показа ясната връзка между междукултурните отношения и финансирането от ЕС.

Поуки

„Посещенията на португалски диригент Luis Cipriano за репетиции в [нашия град] Baignes бяха моменти на радост за Lou-Anne“, казва един френски родител. „Тя пееше сама в къщи и млъкваще, когато забелязваще, че другите я слушат […] Lou-Anne се е променила драстично и хареса  пеенето си  чрез този проект. Благодаря ви Luis! Благодаря ви за цялата свършена работа. Няколко репетиции бяха достатъчни за да постигнем  едно прекрасно и незабравимо шоу в президентския дворец в Лисабон.“

Обща стойност на проекта (€)

260 262

16. Възраждане на пейзажа

Обобщение

В този проект за транснационално сътрудничество по ЛИДЕР  фламандски и полски МИГ включват различни заинтересовани страни от техните местни общности, които заедно разработват нова концепция за капитализиране на своите екологично ценни пейзажи.

Предистория

Три МИГ в различна фаза на развитие търсят интересни начини едновременно да прилагат подхода отдолу-нагоре и да разработят планове за действие за насърчаване опазването на ландшафта и развитие на туризма. Участието на различни целеви групи на местната общност, включително публичния и частния сектор, политически лица и други организации и младежки групи, се разглежда като полезно за културния обмен и като предварително условие за разширяване на подкрепата на основата за различни действия, които да бъдат договорени в рамките на такъв тип проект.

Общи цели

Целта е да се разработи концепция за туризъм и спорт, като фламандската област Westhoek е пилотен район, а другите области-партньори споделят ползите от съвместно придобитите знания и опит. По-конкретно, партньорството възнамерява да се създаде заедно предложение за туризъм с високо качеството, чрез капитализиране на екологично ценни пейзаж на всеки регион. Това изисква подобряване на достъпа и дизайн, управление и поддръжка на съществуваща и новоразработена инфраструктура за отдих. След приключване на проекта, партньорите  биха искали да реализират мрежа за лесен достъп до райони с екологично ценни ландшафти.

Основни съвместни дейности

Ще се проведат редица експертни работни срещи, които ще помогнат партньорите да се опознаят и да споделят постиженията на партньорските региони до момента. Съвместната оценка на работата ще спомогне за решаване на общите предизвикателства. На съвместна пресконференция в Полша (май 2013 г.) ще участват фламандски експерти в областта на туризма и публично-частното партньорство. В ход е програма за обмен на посещения за съответните организации, младежи и участници.

Резултати и възможности за повторение

Всеки регион ще изработи общите резултати за интеграция в своите стратегически планове за  туризъм / развлечения. Районът Westhoek се съгласи да изработи пилотен проект за целия срок на проекта, с цел да се оптимизира и да се постигне високо качество на предложените развлечения, като се обръща внимание на устойчивото управление и поддръжка на ресурсите. Това включва развитие на инфраструктура (включително бавни пътища, зелени площи, обекти на културното наследство) и създаването на мрежа за лесен достъп до зоните за отдих на партньорите, заинтересовани от споделеното насърчаване и комуникация. Очаква се също обменът на знания да задълбочи практическия опит на МИГ и на специфичните целеви групи (включително на младежта).

Поуки

Географското разстояние между партньорстващите МИГ и големия брой участници направи този транснационален проект комплексен. Координаторът  Pieter Santens набляга на комуникационните и ез

17. „L’Arbre EN Champ“ – Агро-лесовъдeн одит във фермата и мобилизиране на иновативни модели

Обобщение

Местните инициативни групи, участващи в това партньорство по ЛИДЕР сътрудничество идентифицират, споделят и разпространяват ефективни и иновативни агролесовъдски практики с образцов характер  с цел предоставяне на подходящи отговори на териториалните предизвикателства, с които се срещат.

Предистория

Традиционните форми на дървесни плантации представляват ценно наследство, което трябва да бъде съхранено. Вече се използва финансиране за субсидиране на съществуващи насаждения. Настоящата европейска селскостопанска политика насърчава нови форми на използване на дървесни плантации. Аспекти на интерес включват методи на засаждане, избора на дървесни видове, опазването на ендемични видове, както и генериране други ползи. Въпреки това, много фермери все още имат резерви, което представлява значително предизвикателство за по-широкото повторно въвеждане на този исторически метод на дървесни плантации.

Общи цели

Въпреки наличието на няколко агро-лесовъдски проучвания, разнообразието от наличната информация остава ограничено. Затова партньорите по проекта възнамеряват да допринесат за по-широкото развитие на агро-лесовъдния сектор. По-конкретно, пет партньорски МИГ целят: (1) да се повиши конкурентоспособността на селските райони чрез подобряване на производителността в селското стопанство, чрез диверсификация на селскостопанското производство (например плодове, цветя, масла) и горското стопанство; (2) подобряване на селските райони и на качеството на живот, чрез интегриране на дървото в пейзажа, като по този начин се повишава биологичното разнообразие на видовете и стойността на почвата; (3) насърчават създаването или разработването на нови вериги на местните земеделски и горски продукти.

Основни съвместни дейности

Транснационалният  проектът се състои от шест основни компонента: (1) обмен на знания и умения; (2) предоставяне на договорно-правната експертиза; (3) разработване на въпросници и провеждането на проучвания (селски агролесовъдството одит), (4) агро –лесовъден наръчник; (5) местни витрини за демонстрация на агролесовъдството на място, и (6) мултимедийно хранилище за целите на документацията (уебсайт). При изпълнението на всяка от тези дейности не е задължително да се включват всички партньори по проекта.

Резултати и възможности за повторение

До момента партньорите (1) разменят проекти на съдържанието за серия от технически документи, (2) започват анализиране  на обратната  връзка от проучване на земеделските производители, което ще бъдат обсъдено на съвместна среща през юни, в подготовка за извършване на задълбочен одит на избраните обекти; (3) започнаха работа по ръководството (графики), (4) споразумяха се за ролите на партньорите във филм за уеб страницата. Формирането на белгийско-френската агролесовъдна асоциация представлява първата допълнителна полза, която първоначално не е била предвидена в плана за действие на проекта. Преводът на брошура и филмови материали може да бъде от полза за по-широка аудитория на селските райони / агролесовъдни участници в цяла Европа.

Поуки

Партньорът МИГ Cévennes представлява два географски райони и  исканото финансиране за подкрепа донякъде компенсира неспособността на МИГ да мобилизира човешките ресурси, необходими  за  транснационалния проект. МИГ се е стремила да развива партньорства с други местни участници с пряк интерес от дейностите по проекта, а останалите изпълняват надзорна роля. В резултат на проекта съвместните действия в Cévennes се подкрепят основно от местната земеделска камара.

Местоположение на проекта и допълнителна информация

Съгласуваността на проекта с местните стратегии за развитие на партньорите се базира както на темите, така и на проучването за икономически жизнеспособни подходи, които зачитат околната среда. Партньорството разследва как дървета могат да станат фактор за устойчиво икономическо развитие на селскостопанските райони. Тъй катотова по същество е териториален подход, водещия партньор предвижда метода на проекта да бъде възпроизводен  на другите територии.

Обща стойност на проекта (€)

300 863

18. Младежка перспектива на страната (Een Jonge Kijk op het Platteland)

Обобщение

Този транснационален проект по ЛИДЕР вдъхнови селските младежи от двете МИГ от Белгия и Холандия да се опознаят и да представят един на друг потенциала на селските  райони.

Предистория

Идеята за тази инициатива се корени отчасти в дейностите, предприети от NetNix фондация, която разработи регионална платформа за младите хора в областта на Noordoost-Friesland, Холандия. В сътрудничество с образованите институции, държавния и бизнес сектори, NetNix има за цел да представи живота и интересите на младите хора на филм и да използва  интернет или социалните мрежи за разпространение. Учениците и студентите и професионалистите работят заедно за да осъществят видео документация за младежта.

Общи цели

Целта на този проект е да се намали загубата на знания за и „изтичането на мозъци“ от провинцията. Затова намерението на фламандско-холандското партньорство е да прилага иновативни начини за повишаване на осведомеността сред младите хора за възможностите, които техния регион може да предложи. По-конкретно, проектът има за цел да мотивира младите хора да видят от региона, в който живеят, от друга гледна точка, като ги покани да участват в проектирането и производството на регионална маркетингова кампания като се използват на информационните технологии и инструменти за социални медии.

Основни съвместни дейности

Младите белгийци се занимават с визуализиране на Meetjesland, Leie EN Schelde региона, избирайки от различни теми (туризъм, култура, ландшафт, жилища, икономика и образование). През ноември 2011 г. те произведоха три видеоклипа. Обмена на визити между участниците в проекта се състоя през март и май 2012 година. Той беше изцяло планиран от младежите на всяка МИГ, и включваше контакти с училищата и местните медии, както и посещения на местни забележителности.

Резултати и възможности за повторение

Бяха създадени три филма. Изследванията обогатиха знанията на младите хора извън границите на селата им. Използването на социални медии и филми в общуването предостави интересни местни факти за техните връстници от North-East Friesland, предвидени за допълнение към тяхната учебна програма. С цел да се гарантира  обмена, посещенията бяха организирани по толкова интересен начин, че холандските и белгийските младежи погледнаха собствения си регион от друга гледна точка. Тези посещения установиха приликите и разликите между двата региона, както и проблемите и ползите от живота в селските райони. Снимки от посещенията са публикувани във Facebook.

Поуки

Ученици от Maldegem / Белгия останаха мотивиран до края на проекта, въпреки че реалното им участие превиши 2 часа / седмично съгласно първоначалното договаряне  с училището. „Работа с 18 вместо с 16-годишни може да има по-голям ефект при спиране на изтичането на мозъци“, казва фламандския координатор. „След като отидат в колеж и опознаят града, учениците по-добре оценяват качеството на живот в селските райони“, и тя се пита дали се е променило възприятието на бивши участници в проекта.

Обща стойност на проекта (€)

40 300

19. Строителство на развлекателни и спортни съоръжения в Bogdaniec

Обобщение

ПРСР подкрепи проект по ЛИДЕР за повишаване качеството на живот, използвайки средства за строителство на развлекателни и спортни съоръжения. Резултати показват редица преки и косвени ползи, възможни при такива инвестиции.

Предистория

На селската общност в района на Bogdaniec липсваха адекватни съоръжения за отдих и развлечение. Други проблеми като обезлюдяването, минимална общностна интеграция, антисоциално поведение и младежката престъпност, представляваха значителни предизвикателства за местноторазвитие. Положителните резултати от местни проекти за предоставяне на нови улеснения на общността осигуряваха инструмент за повишаване на мотивацията сред жителите да участват в дейностите за развитие, които подобряват качеството на живот.

Цел

Проектът си постави за цел да подобри качеството на живот на селското население чрез изграждане на нови съоръжения за спорт и отдих. Той не просто ще осигури така необходимите нови обществени услуги, но те ще покаже на общността, че ако се възползват от подхода ЛИДЕР, и други положителни неща могат да бъдат реализирани за подобряване на стандарта на живот и дългосрочните  възможности.

Основни дейности

Финансирането по проекта ще се използва за закупуване и инсталиране на многофункционална детска площадка. Закупени са различни елементи за оборудване за  спортни занимания, волейбол, баскетбол, хокей или футбол. По идея на местен полицай е разработен  скейт парк като допълнителна атракция.

Резултати и ползи

Подкрепата по проекта е подобрила качеството на живот на жителите на селските райони, особено на младите хора. Проектът също показа, че е възможна съвместна работа  по общи  проекти за доброто на общността. Очаква се проектът да окаже дългосрочно въздействие върху намаляване на обезлюдяването и върху насърчаване на местната общност на действия за развитие.

Поуки

Проектите могат да създават различни косвени и дългосрочни ползи за селските общини, които излизат извън първоначалното развитие на проекта. Следователно е полезно да се инвестира в предварително усилие, което е необходимо да се мотивират изоставащи общини да участват в собственото си развитие.

Обща стойност на проекта (€)

150 000

20. Насърчаване на мултикултурна история в Полша

Обобщение

В този проект мултикултурното историческо наследство е стартова точка за повишаване на предлагането туризъм в региона. Проектът  спомогна също така за стимулиране на икономическата диверсификация.

Предистория

Малкият регион на Tabor и Wisłok се характеризира с уникална селското наследство основано  на смесица от етнически групи, които са населявали територията. Въпреки промените в периода след Втората световна война довели до миграция на населението, културната памет, традициите и спомените са все още живи. Регионът се радва на голям спа град наблизо – Rymanów Zdrój, който привлича множество туристи, интересуващи се   селската природа.

Цел

Основната цел на проекта е да се подобри качеството на живот на населението в селските райони чрез опазване и насърчаване на регионалното мултикултурно наследство. Опазването на местната история се очаква  да  привлече туристи и да допринесе за разнообразни възможности за доходи за местните хора.

Основни дейности

Проектът включва подробно изследване и документиране на регионалната история. Проведени са проучвания в тясно сътрудничество с местната общност, чрез събирането на истории, стари снимки и карти. Специално внимание е отделено на трите етнически групи, които са съжителствали в региона преди Втората световна война: Lemkos, евреи и поляци. Във всички 16 общини са поставени  31 исторически информационни табла и е изработен туристически наръчник.

Резултати и ползи

Проектът допринесе за запазване на културното наследство и обогати предлаганите туристически услуги в района. Обекти, които са били под заплаха от изоставяне поради напускането на местното население, са документирани и осветени. Проектът също така повлия положително върху местното икономическо развитие: увеличи се броя на туристите, значително се увеличиха местата за настаняване, заведенията за хранене и търговски услуги, предлагат се нови източници на доходи за местните жители.

Поуки

Историята може да бъде стимул за иновации. В този проект, спомняйки си и в чест на Долината на Тавор и мултикултурна история Wisłok, се даде тласък на туризма.

Обща стойност на проекта (€)

8 617

21.Коопериране между Auvergne и Catalunya селски мрежи 2012-2013 г.

Обобщение

В Каталуния и Оверн регионалните селски мрежи помогнаха хора в селските райони да придобият увереност в своите знания по английски език. По този начин те искат да се насърчи създаването на проекти по ЛИДЕР за транснационално сътрудничество в своите региони.

Предистория

При предоставяне на техническа подкрепа на 12 МИГ, регионалната селска мрежа в Оверн се установи, че европейските проекти за сътрудничество са затруднени от езиковите бариери. Затова беше решено да се направи обучение по английски в 2 етапа, един в Испания, а втората във Франция. Обучението в първия етап е фокусирано върху местното развитие и сътрудничество по ЛИДЕР, а след това включи и европейски партньори, сблъскали се със същите предизвикателства, и накрая проектът създаде по-добри условия за работа на МИГ при установяване на нови контакти за бъдещи партньорства.

Цел

Основните общи цели на проекта бяха:І) да насърчи и мотивира заинтересованите страни да участват в обучение по английски език; II) да се придобие и използва специфичен речник за сътрудничество и развитие на селските райони; III) да насърчи създаването на проекти за сътрудничество; IV) да се извлекат ползи от съществуващото сътрудничество с Каталуния и Оверн; и V) обмяна на опит, идеи и ноу-хау относно общите селски интереси за развитие, като например местни хранителни вериги за доставки, свързани със селския туризъм.

Основни дейности

Основната дейност на проекта е организирането на две тридневни събитията в Catalunya и Оверн, съответно от 16 до 18 януари 2012 г. и 23 и 25 January 2013 година. Участниците практикуват английския в смесени групи от френски и испански говорящи. Те практикуват селски речник в областта на икономическото развитие (местни продукти, туризъм, околната среда и т.н.) в класна стая и по време на екскурзии. Тези екскурзии също помогат да се обменя опит между партньорите  в проекта за сътрудничество.

Резултати и ползи

По време на пътуване до Catalunya, повече от 75% от участниците са подобрили английския си и повече от 41% са заявили, че това пътуване им е позволило да разберат по-добре проект си за транснационално сътрудничество, или да създадат  нов. Трима участници  са обмислили създаване на проекти за сътрудничество в бъдеще. Пътуването до Catalunya също доведе до нов вид взаимодействие между местните заинтересовани страни в Оверн. Оценката на пътуването до Оверн все още е в ход.

Поуки

Основната трудност за постигането на успешен проект и обмен в дългосрочен план беше да се намери партньор, който споделя очакванията на селската мрежа в Оверн. Този иновативен европейски проект допринесе за повишаване на обмена между двете страни.

Обща стойност на проекта (€)

87 859

22. Пътят Boudicca – интегриран подход за селския туризъм

Обобщение

Този  проект създава предложения за устойчив туризъм на базата на пътя Boudicca. Дейностите включват: подобряване на самият път, насърчаване на местните бизнес партньорства и създаване на уеб сайт за насърчаване на района.

Предистория

Пътят Boudicca, съществуващ туристически маршрут в Waveney Valley, нямаше цялостен стратегически подход за по-нататъшното му развитие и разпространение. Целта на проекта е да се справи с този проблем чрез създаване на дълга пешеходна пътека между Norwich и Diss, която криволичи през околността, насърчаване на съвместно партньорство на местните фирми по маршрута. Това ще има ефект върху развитието на местната икономика.

Цел

Общата цел на настоящия проекта е да се насърчи туризма на съществуващия път Boudicca. По-конкретните цели са: I) активна търговия по пътя Boudicca и повишаване на осведомеността за широката долина Waveney като туристическа дестинация; II) създадаване на иновативен уебсайт с информация за пътя Boudicca и какво може да предложи на туристите околността; III) отваряне на нови пазари, увеличаване на броя на туристическите предприятия и насърчаване на местните бизнес партньорства.

Основни дейности

Основните дейности по проекта са: I) създаване на пешеходна пътека (около 36 мили) между Diss и Норич. Маршрутът следва обществените сервитути на преминаване, тихи селски пътища и спира в живописни села; II) разработване на туристическо настаняване за хора с ограничена мобилност; III) създаване на интернет страница за популяризиране на маршрута; IV) създаване на съвместни партньорства между местни фирми, който ще работят за насърчаване на пътя Boudicca като истинска възможност за гостите.

Резултати и ползи

Проектът в същносттта си е устойчив, като по този начин го насърчава; зелени възможности за пътуване, отговорен туризъм, и помага на бизнес партньорите да постигнат акредитация в Схемата за зелен Туризъм. В допълнение, малки подобрения ще доведат до две допълнителни стаи за посетители в района, като едната е подходящ за посетители с ограничена мобилност. Попълненият сайт ще позволи на посетителите да планират маршрут, избран от различни възможноти за настаняване и храна.

Поуки

Въпреки че все още е в процес на изпълнение, този проект вече е показал, че когато предприемачите се съберат, те могат да се възползват от предимствата на партньорството; съвместната работа за насърчаване на новата туристическа услуга често е по-ефективна, отколкото да се работи сам.

Обща стойност на проекта (€)

80 600

23. Cheviot Futures – Обединени в променящия се селски ландшафт

Обобщение

Cheviot Futures е първият  трансграничен проект  в Northumberland Uplands и Scottish Borders, основно базирани на повишаване на осведомеността за предполагаемите заплахи от изменението на климата, и действията, които следва да бъдат предприети.

Предистория

Най-често срещаните заплахи за поминъка на земеделските производители, изострени от изменението на климата са: наводнения, ветрова ерозия, горски пожари и суша. За да могат земеделските стопани да приемат нови техники за борба с тях, те трябва да бъдат сигурни, че могат да бъдат интегрирани в техните системи за управление на земята без прекомерно смущение и – за предпочитане – с осигурена икономическа жизнеспособност в дългосрочен план. Настоящият проект е създаден на идентифицирана необходимостта от насърчаване на отвореност към нови техники, за създаване на по-голяма устойчивост спрямо изменението на климата и се управлява от Cheviot Futures в Northumberland Uplands и Scottish Borders.

Цел

Целта на проекта беше да се идентифицират ключовите проблеми, свързани с изменението на климата, с които отделните стопанства се сблъскват и съответно да планират  устойчивост на фермата. Плановете трябва да се стремят да идентифицират всякакви действия, които следва да бъдат предприети за подпомагане на стопанство за справяне с изменението на климата. Те трябва също да включва планиране за извънредни ситуации на възможни събития, например наводнения, да се сведат до минимум щетите и разходите. По-широка цел е да насърчи и други в региона да инвестират в адаптирането към климатичните промени, след като ползите от новите техники са доказани.

Основни дейности

Проектът използва посредник да работи директно с фермерите и собствениците на земя, за да им помогнат в използването на практики за адаптиране към последиците от изменението на климата. Предприетите действия включват: повишаване на осведомеността на предполагаемите заплахи и възможности от изменението на климата; предприемане на практически подходи за управлението на земята; споделяне на най-добри практики в подкрепа и когато е уместно, да разнообрази предприятия от селските райони; разработване и изпробване на нови устойчиви решения към въздействията от изменението на климата.

Резултати и ползи

По време на този проект са приложени нови техники. Познаването на въпросите за земята се споделят сред земеделските производители и управителите на земи, които са изправени пред несгоди вследствие изменението на климата, за да се осигури си еластична и жизнеспособна бизнессреда. Това пряко допринася местните фермери да продължат укрепването на местната икономиката в селските райони.

Обща стойност на проекта (€)

254 220

24. Природен конен център

Обобщение

Това е иновативен проект за селски туризъм, който се стреми да предлага съоръжения за конна езда и обучение в област, където такива центрове не съществуват. Конния център ще включва и други развлекателни съоръжения за ездачите и техните семейства.

Предистория

Кандидатстващата организация е  център за обучение коне в продължение на години, и активно участва в конкурси. Той е решил да превърне своето „хоби“ в постоянна работа и предлага на района  алтернатива – иновативен спорт и отдих. В момента няма центрове за езда в Кардица.

Цел

Целта на проекта е създаването на център за езда, с цел да се допринесе за развитието на туризма в района, по-специално селски туризъм.

Основни дейности

Инвестицията включва: а) изграждане на съоръжения, като например арена за езда, дървени конюшни, къща за съхранение на храна за животните, една дървена колиба за седла, покрита зона за почивка, детска площадка, паркинг и озеленяване; б) осигуряване на оборудването за гореспоменатите инсталации, като например оборудване за езда, заведенията за хранене, оборудване  за отдих и детска площадка; в) рекламни дейности, като например уеб сайт и рекламни материали (листовка), г) закупуване на седем коне и ремарке за превоз на кон.

Резултати и ползи

Проектът ще осигури площ за център за иновативен спорт и отдих, който предлага съоръжения за ездачи, така и за техните семейства. Центърът за  езда ще предлага различни възможности, като например наемането на кон за езда, терапевтична езда, уроци по езда, гариране на ездитни коне, обучение на коне за езда и отдих. Предвижда се разкриване на едно работно място на пълен работен ден.

Поуки

Обектът е от основно значение за успеха на иновативни селските интервенции в туризъм. Важно е, че бенефициент е самият ездач и е наясно с нуждите и изискванията за създаване на конна база с високо качество.

Обща стойност на проекта (€)

252 000

25. Създаване на органична винарска изба

Обобщение

Един производител на вино и привърженик биологичното производство е модернизирал производствените си съоръжения и оборудване за да се добави стойност към крайния продукт, насърчаване на висококачествени органични вина и подобряване на имиджа на района като винопроизводителен.

Предистория

Инвеститорът е производител на вино от 20 години и винаги е бил отдаден на високото производство на качествено вино. Той в момента обработва 100 декара лозя за производство на биологично вино. Органичният процес на производство на вино изисква специално оборудване и адаптиране към новите технологии. Въпреки дългогодишния  си опит инвеститорът не разполага с финансови възможности да инвестира в материалната база. По-конкретно, производството на висококачествено органични вино изисква специални резервоари за студено стабилизиране на виното и друга специализирана техника.

Цел

Целта на проекта е да се насърчи развитието на селското предприемачеството, увеличаване на добавената стойност на земеделската продукция, улесняване на достъпа до пазарите за местното биологично вино и разнообразяване на икономическата дейност.

Основни дейности

Съществуваща сграда е била променена и адаптирана за създаването на модерна винарна и бутилиране на вино, произведено от биологично лозарство. Инвестициите включват преобразуване на съществуващите съоръжения за винарна, система за сертифициране на храните за здраве и безопасност и предоставяне на оборудване, което включва най-новите технологии и автоматизация като перисталтична помпа, де-Stemmer, изолиран резервоар за студена стабилизиране на виното и винификатор.

Резултати и ползи

Проектът ще доведе до създаването на винарна и помещение за бутилиране, складове, офиси и площи за дегустация на вино. Винарната ще се произвеждат бели и червени органични вина. Ползите за района включват насърчаването на „биологично производство“, което прави местното вино да се отличава със своето качество и щадящи околната среда методи на производство. Предвижда се назначаване на един човек на пълен работен ден.

Общи разходи по проекта (€)

367 800

26. Изграждане на хладилни съоръжения и малко съоръжение за опаковка на продукти от градинарство

Обобщение

Инвестицията се основава на търсенето на по-високо качество, по-безопасни продукти, свързани с градинарството. С него се въвежда високо качество на опаковане и хладилни системи и допринася за подобряване на хранителните стандарти за здраве и безопасност.

Предистория

Инвеститорът е местен фермер, който има семеен бизнес в областта на отглеждането на зеленчукови култури и тяхната продажба. Това предприятие е инвестирало в хладилни съоръжения и малко съоръжение за опаковка на градинарски продукти в отговор на повишаване на информираността на местната общественост по отношение на въпросите на здравето и безопасността на храните. Това местно обществено съзнание е предизвикано създаването предприятие, което се капитализира върху едно от предимствата на района, а именно производството на продукти с уникално качество.

Цел

Инвестицията цели създаването на модерно, иновативно съоръжение за опаковка и хладилен агрегат за градинарски продукти. Той има за цел предоставянето на висококачествени продукти, градинарство, които гарантират храна стандарти за здраве и безопасност чрез съответните системи за качество.

Основни дейности

Инвестицията се състои от две основни дейности: а) създаване на хладилно съоръжение  за градинарски продукти; б) изграждане на малко съоръжение за опаковане на градинарски продукти. Това включва изграждането на елементите за опаковане и съхранение. Закупуването на оборудване се състои от две хладилни камери, оборудване топлоизолация, машина за опаковане, IT оборудване и професионално средство за безопасно транспортиране на стоки.

Резултати и ползи

Инвестицията ще доведе до разширяване на настоящата дейност чрез опаковане и охлаждане, които са иновативни за областта. Това ще улесни предоставянето на високо качество на градинарските продукти към местните и националния пазар. В отговор на високата информираност относно храните, здравеопазването и безопасността на храните, инвестицията ще включи постигане на стандартите за качество, за да се гарантира здравето и безопасността. За тази цел производителят ще въведе система за качество HACCP.

Поуки

Укрепването на предприемачеството като алтернативна икономическа дейност може да бъде трайно решение в отдалечените селски райони, по-специално островите. Конкурентни предприемачи, които включват качеството като неразделна част от производствената им дейност, са сърцето на местното икономическо развитие. Проектът отразява също така необходимостта да се допринесе за създаване на по-добри връзки между производството и етапите на маркетинга.

Total project cost (€)

366 696

27. Насърчаване на транснационалното сътрудничество във Финландия

Обобщение

Този проект е за сътрудничество между районите на две МИГ, насочен е към насърчаване на транснационалното сътрудничество между финландските МИГ и други селски райони в рамките на ЕС и има за цел да призове организациите да кандидатстват за финансиране по мярка 421.

Предистория

Конкретната цел на финландската МИГ във връзка с проекта за транснационално сътрудничеството е изпълнението на най-малко 300 транснационални проекти по време на програмния период 2007-2013 г. (т.е. приблизително пет транснационални проекти на МИГ). За да се улесни прилагането на тези проекти, две МИГ в Päijät-Häme област реши да предложи проект за териториално сътрудничество.

Цел

Целта на проекта бе да се справи с основните пречки пред МИГ при прилагането на транснационални проекти, а именно оптимизиране на процеса на планиране и създаване на мрежа от контакти с чуждестранни МИГ. Основните цели са: I) да се пускат поне три транснационални проекти за сътрудничество; II) засилване на сътрудничеството между финландските и чуждестранни МИГ; и III), за да се привлекат местните действащи лица при определянето и изпълнението на проектите.

Основни дейности

Основните дейности, включени в проекта, са: І) създаване на мрежа между финландските и чуждестранни  МИГ чрез различни мероприятия; II) контакт с професионалисти и местни жители, за да се разработят конкретни идеи за проекти; и III) възможности за планиране на сътрудничеството чрез кореспонденция е-мейл и телефон и организиране последващи срещи в различни страни (Финландия, Швеция, Дания, Словения, Естония, Латвия, Литва, Франция и Унгария).

Резултати и ползи

Това сътрудничество между районите, финансирано от две МИГ (Päijänne Leader Ри Ри и Etpähä) в Päijät-Häme област в южната част на Финландия, постигна целите си. Три транснационални проекти с финландските МИГ и МИГ от Словения, Швеция и Обединеното кралство бяха започнати, беше приобщено местното население, като се поддържа по-добро участие в дейностите на  финландските МИГ.

Поуки

Бяха идентифицирани някои важни фактори за успеха: І) планът за действие трябва да е възможно най-прост, не е необходимо да се създават сложни структури; II) поставят се конкретни и постижими цели; III) проектите за транснационално сътрудничество изискват повече време за планиране, отколкото местни проекти; и IV ) преводът на документи е важен, когато партньорите не говорят общ език, за да се постигне общо съгласие и полезни резултати.

Обща стойност на проекта (€)

140 999

28. Устойчива енергия на малки острови (IRDA енергиен проект)

Обобщение

В проекта за транснационално сътрудничество между Дания и Ирландия е включена програма за обучение, за да се подготвят участниците за използването на устойчива енергия на малки острови. Това е една инициатива за справяне с общите проблеми на жителите на островите и в двете страни.

Предистория

На малки датски и ирландски острови енергия за отопление по традиция се доставя от неефективни инсталации чрез изгарянето на изкопаеми горива. По-ефективни и щадящи околната среда системи, не се използват . Резултатът е ненужно скъпи енергийни разходи за островните домакинствата и фирмите и лошо екологично представяне. В същото време тези острови да имат достъп до възобновяеми енергийни източници (слънце и вятър), от които могат да добиват топлинна и електрическа енергия.

Общи цели

Основната цел беше да се създаде енергийна стратегия и план за изпълнение за всеки остров в проекта. Това е постигнато чрез организиране на обучения и семинари за жителите на острова, както и на конференция, където се сподели опит заедно с експертно ръководство. Програмата за обучение и семинарите помогнаха на участниците да разработят устойчива енергийна стратегия и да планират и да направят график за етапите на изпълнение. Чрез въвеждане на щадяща климата енергийна инфраструктура, на островите ще се възползват от „зелени“ марки, които могат да привличат инвестиции.

Основни съвместни дейности

Семинарите бяха организирани на местно, национално и международно ниво и се проведоха, използвайки експертно ръководство, за да се даде възможност на островитяните да постигнат на своите индивидуални цели, както и да се даде възможност за съвместна работа между островите. Участващите групи се срещнаха в собствените си страни за обмяна на опит и всички групи се срещнаха за съвместни дейности три или четири пъти във всяка от двете страни.

Резултати и възможности за повторение

Проектът доведе до повишената информираност относно енергийната ефективност и използване на възобновяеми източници на участващите острови, бяха дадени примери за добри практики за други малки острови в момента се използват ефективни енергийни източници. Това е довело до: непосредствени икономически печалби; ползи за околната среда, както и откриване на възможности за заетост за островните общности. Проектът завърши с окончателна конференция, където беше представен енергиен план за действие за всеки остров пред широка публика.

Обща стойност на проекта(€)

165 000

28. Устойчива енергия на малки острови (IRDA енергиен проект)

Обобщение

В проекта за транснационално сътрудничество между Дания и Ирландия е включена програма за обучение, за да се подготвят участниците за използването на устойчива енергия на малки острови. Това е една инициатива за справяне с общите проблеми на жителите на островите и в двете страни.

Предистория

На малки датски и ирландски острови енергия за отопление по традиция се доставя от неефективни инсталации чрез изгарянето на изкопаеми горива. По-ефективни и щадящи околната среда системи, не се използват . Резултатът е ненужно скъпи енергийни разходи за островните домакинствата и фирмите и лошо екологично представяне. В същото време тези острови да имат достъп до възобновяеми енергийни източници (слънце и вятър), от които могат да добиват топлинна и електрическа енергия.

Общи цели

Основната цел беше да се създаде енергийна стратегия и план за изпълнение за всеки остров в проекта. Това е постигнато чрез организиране на обучения и семинари за жителите на острова, както и на конференция, където се сподели опит заедно с експертно ръководство. Програмата за обучение и семинарите помогнаха на участниците да разработят устойчива енергийна стратегия и да планират и да направят график за етапите на изпълнение. Чрез въвеждане на щадяща климата енергийна инфраструктура, на островите ще се възползват от „зелени“ марки, които могат да привличат инвестиции.

Основни съвместни дейности

Семинарите бяха организирани на местно, национално и международно ниво и се проведоха, използвайки експертно ръководство, за да се даде възможност на островитяните да постигнат на своите индивидуални цели, както и да се даде възможност за съвместна работа между островите. Участващите групи се срещнаха в собствените си страни за обмяна на опит и всички групи се срещнаха за съвместни дейности три или четири пъти във всяка от двете страни.

Резултати и възможности за повторение

Проектът доведе до повишената информираност относно енергийната ефективност и използване на възобновяеми източници на участващите острови, бяха дадени примери за добри практики за други малки острови в момента се използват ефективни енергийни източници. Това е довело до: непосредствени икономически печалби; ползи за околната среда, както и откриване на възможности за заетост за островните общности. Проектът завърши с окончателна конференция, където беше представен енергиен план за действие за всеки остров пред широка публика.

Обща стойност на проекта(€)

165 000

29. Международен културен туризъм

Обобщение

Обменът на добри практики и ноу-хау е основна цел на този проект за сътрудничество. Партньорите – литовски и финландски МИГ, трябва да изработят рамка за разработване на техните туристически дейности и решаване на проблемите, свързани  със сезонността.

Предистория

Идеята за изпълнението на този проект за сътрудничество е възникнала по време на среща за това как да решим проблемите, свързани със сезонността на туризма. Две МИГ, една от които от Литва, специализирана в организирането на туристически дейности през лятото, другата – финландската, по-опитна в областта на туризма, свързан със зимните спортове, решиха да се присъединят към усилията за преодоляване на този проблем. Сътрудничеството се основава на обмен на знания и трансфер на конкретни добри практики между двата региона, с цел намаляване на отрицателното въздействие на сезонността и да направи туристическия бизнес по-жизнеспособен.

Общи цели

Общата цел на проекта е да се разработят методи, които могат да бъдат приложени в двата региона като потенциално решение за справяне сезонността на туризма. Конкретната цел на проекта е да се подпомогне създаването на мрежи от местни участници, като например B & B, местни ресторанти, местни групи, спортни и т.н., в рамките на и между сътрудничещи райони за подобряване на техния потенциал за привличане на туристи през всички сезони.

Основни съвместни дейности

Основните дейности на проекта са: I) организиране на учебни посещения в двата региона, за да получат участниците вдъхновение от практически решения; II) разработването на нови продукти и услуги за туристите и в двата региона, които след това бяха обсъдени с партньорите, за да ги съчетаят добре; III) подготовка на план за развитие на туризма на базата на обратна връзка, получена от партньорите; IV) изготвяне на рекламни материали за популяризиране на региона и разпространение на резултатите от проекта.

Резултати и възможност за повторение

Проектът даде възможност на участниците да се научат как да се възползва от тяхната култура и продукти, с цел насърчаване на туризма и подобряване на жизнеспособността през цялата година. И двата региона изготвиха целенасочена рамка за развитие на туризма, която стана основна отправна точка за организиране на нови дейности. Беше подготвен  CD с представяне на партньорите по проекта, техните региони, на фирмите, участващи в проекта, резултатите от проекта и добри практики.

Поуки

Двата региона се възползваха от обмена на опит в областта на туристическите услуги на своите региони. Обменът на мнения и дискусията за туристическото предлагане е ключов момент за успеха на проекта и по-специално в проектирането на успешните туристически дейности. Използването на съществуващите традиции допринесоха за успеха на проекта и подкрепят трансфера на знания между поколенията.

Обща стойност на проекта (€)

164 821

30. Възстановяване на Пожарната станция в Lubiąż за местната общност

Обобщение

Местната асоциация „Lubiąż“ закупила старата сграда в село Lubiąż, която е била използвани като пожарна. Благодарение на огромните усилия и сътрудничество на местните хора, тя е била реконструирана и сега отново служи за целите на местната общност.

Предистория

В началото на 20-ти век Lubiąż създава първата пожарна в региона. С течение на времето тя постепенно се разрушава, докато не е използваема само като обора. Пожарната има важно символично значение за местната общност, и затова сдружението „Lubiąż“, в тясно сътрудничество с местната общност, реши да я възстанови на предишното и великолепие.

Цел

Основната цел на проекта бе да се запази местното културно наследство чрез реставрация на старата сграда на пожарната станция, което и позволява да служи на местната общност отново.

Основни дейности

Сдружението Lubiąż е закупило сградата и е поело възстановителните работи. Старата пожарна е напълно ремонтирани и оборудвани с традиционни предмети, свързани с гасенето на пожара, както и модерни съоръжения, като шрайбпроектор. Направени са и допълнителни подобрения.  Дейностите по проекта включват също подробни исторически разследвания и добавяне на пожарната като ново място в съществуващата обиколка за изучаване на околната среда.

Резултати и ползи

Освен възстановяване на сградата на пожарната, проектът стимулира местната общност и насърчава по-голяма социална интеграция. Многобройни партньори от различни сектори доброволно работиха  по проекта. Планирано е сградата да се превърне в център за местните дейности, където могат да се провеждат заседанията на местната общност и гостите и да се предприемат нови проекти.

Поуки

Основната трудност в проекта е получаване на банков кредит за започване на строителните работи. Въпросът бе решен благодарение на допълнителен грант от Фондация „Поколения“ в рамките на програмата „действай локално за LEADER.

Обща стойност на проекта (€)

7 250

31. Нови умения и нова увереност за жените от селските райони

Обобщение

Бяха организирани семинари за селските жени за да им се помогне да подобрят имиджа си и презентационните си умения. Специално внимание се обръща на възпитаването им в техники, за да адаптират своята традиционна носия към съвременните нужди.

Предистория

Селските жени, неофициално често смятани за „скрито съкровище“, ускоряват развитието на местните общности. Въпреки това, тяхната роля все още не е широко призната и следователно изисква да бъде задълбочена посредством специално изграждане на капацитет. Този проект е опит да се справи с този пропуск в селска Полша, като същевременно се създаде обща визия на модерната селска жена и за упълномощаване на женското население.

Цел

Основната цел беше да се повиши самочувствието на селските жените чрез придобиване на нови умения, които ще им помогнат съзнателно да подобрят собствената си образ. Друга цел е да се създаде един систематичен образ на жените в селските райони, чийто стил на обличане е адаптиран към начина им на живот и природата, както и обвързване на селската и градската мода.

Основни дейности

По време на девет семинари, водени от професионален стилист, участниците се запознаха с основите на самостоятелно представяне, видове телесни профили, техните силни страни и т.н. Бяха направени индивидуални консултации за цветове, избор на рокля, видове козметика, грим и лицев анализ. Бяха включени и други семинари за избиране на бижута, рисуване коприна и сплъстяване, в която участниците се научих да правя ръчни орнаменти и аксесоари за костюми. В крайна сметка жените организираха модно ревю с техните собственоръчно изработени дрехи.

Резултати и ползи

Проектът включва 20 жени и приключи с шоу на „Fashion Village“, който се проведе по време на местен фестивал. Това доведе до по-голяма интеграция и укрепването на „женския дух“ в рамките на местната общност. Жените придобиха нови умения, като умения за презентиране, и научих технически / ръчни техники, като например рисуване върху коприна.

Поуки

Проектът беше посрещнат с огромен ентусиазъм от участниците, защото това е целенасочена инициатива, отговаряща пряко на потребностите на местната общност.

Обща стойност на проекта (€)

7 130

32. Кампания за овцевъдството в Palatinate Forest

Обобщение

Една широкообхватна кампания стартира в подкрепа на стопанствата за отглеждане на овце, подобряване на имиджа на овчарите и насърчаване на агнешко от Palatinate Forest. Секторът овцевъдство е неразделна част от устойчивото управление и опазване на застрашения естествени ландшафт.

Предистория

Атрактивният пейзаж в Palatinate Forest (биосферен резерват) е основният капитал на този периферен и структурно слаб регион. Той има потенциала да привличат посетители и да стимулира развитието на туристическите обекти. Важна част от това природно наследство е пашата на овце, която през последните години се сблъска с намаляването на популярност. Освен това, овцевъдството е станало по-малко печелившо поради нарастващата конкуренция на световните доставчици.

Цел

Проектът иска да промотира пашата на овце и поддържане на заетостта в този сектор. Другата цел е да се увеличи търсенето в региона на агнешко месо и подобряване на имиджа на овчарите в биосферния резерват, което допринася за опазването на природата и поддържането на традиционния природен пейзаж.

Основни дейности

Проектът обхваща организацията на широка гама от повишаване на осведомеността и промоционални дейности, като например: I) „Кулинарен Lamb Week“, където ресторанти предлагат ястия на базата на агнета от региона; II), пътуващи изложби и фестивали, които насърчават значението на професията овчар пред широка публика; III) няколко образователни инициативи, като например екскурзии, лекции и курсове по паша на овце, опазването на околната среда и културен пейзаж.

Резултати и ползи

Проектът срещна завиден интерес от страна на местните участници, които с ентусиазъм се включиха активно в неговото изпълнение. Той допринесла значително за повишаване на осведомеността сред населението в района и доведе до създаването на известна марка – Palatinate Forest Lamb. След като проектът е завършен, редица последващи дейности са започнали, като следващото издание на „Кулинарна агнешка седмица“.

Поуки

Проектът бе успешен благодарение на работата в мрежа и ангажирането на голям брой участници. Отделните действия бяха планирани и изпълнени с участието на всички партньори.

Обща стойност на проекта (€)

9 897

33. Даване на възможност на младите хора за опазване на традициите на регионите

Обобщение

Проектът се фокусира върху общите нужди на два МИГ района в Литва и Полша. Дейностите бяха организирани за да се възвърне чувство на регионална идентичност сред младите хора и беше рекламиран туризма чрез създаване на уеб сайт и издаване на брошури.

Предистория

Беше признато, че младите хора, на възраст 14-29 години, от териториите на МИГ Neumunas (Литва) и Tygiel Doliny Bugu (Полша), стават все по-и по-откъснати от традициите на своите региони. В отговор беше замислен проект с намерението да се спре констатираното намаляващо ниво на обществена дейност сред младото население чрез насърчаване на участието им в местните дейности.

Общи цели

Основната цел на този проект да се образоват и да включва младите хора в идентичността и традициите на съответните им литовски и полски региони. Конкретните цели са: І) засилване на регионалната идентичност сред младите хора; II) обогатяване на образователните предложения за традиционни умения; III) възстановяване на традиционните професии; IV) създаване на международни партньорства; о) насърчаване на туризма.

Основни съвместни дейности

За постигане на целите на този проект двете партньорски МИГ организираха конкурс за проект за лого и младежки лагер във всяка страна. Дейностите във лагерите са фокусирани върху регионалното наследство. Разработени са сайт и брошура в Литва и Полша, за насърчаване на регионите. Партньори от всяка страна също участваха в двустранни срещи, посещения и панаири. Беше направено усилие за идентифициране на потенциала за туризъм и в двата региона и се подобри насърчаването на туризма.

Резултати и възможности за повторение

Дейностите по този проект са допринесли за укрепване на връзките между младите хора и наследството на техните региони и общо 160 души директно са се възползвали като участници на дейностите по проекта. В резултат от проекта е постигнато укрепване на съответните регионални идентичности чрез стартирането на промоционален уебсайт и брошура, каити се предлага в Литва и Полша. Проведените срещи, посещения и панаири са спомогнали партньорите да почерпят опит един от друг.

Поуки

Един от факторите за успеха на този проект е бил внимателното планиране и признаване на практическите нужди, съществуващи в регионите на партньорските МИГ преди проектът да стартира. Проектът също така показа, че със скромно финансирани инициативи от този тип може да се засили двустранното сътрудничество и интеграция между хората на участващите държави.

Обща стойност на проекта (€)

66 577

34. Закупуване на плавателен съд за туризъм за хора с намалена подвижност

Обобщение

Високият туристически потенциал на Albufeira Alqueva, съчетано с преживявания в областта на морската дейност в свободното време, накараха компанията AQUASPACE да инвестира в лодка за персонализирани услуги за хора с намалена подвижност и това даде силен тласък на оборота.

Предистория

Компанията AQUASPACE работи в Albufeira Alqueva и участва в два различни вида дейности. Едната от тях е пускането на пазара и монтаж на съоръжения за третиране на отпадъчни води и докове и пристанища, а другата е свързана с морския отдих. Идеята на компанията е втората дейност да стане основна на компанията, с цел смекчаване на последиците от сезонния характер на морския отдих. Услугите, предоставяни от AQUASPACE включват: наем на лодка, риболовни спортни събития, круизи и екскурзии.

Цел

Основните цели на проекта са: I) увеличаване и подобряване на качеството на предоставянето на морски дейности в свободното време за хора с намалена подвижност, чрез придобиване на кораб, пригоден за тази цел; II) повишаване имиджа на фирмата чрез публичност и развитие, и развитие на партньорства в рамките на региона (включително туроператори, хотели и кетъринг).

Основни дейности

Основните осъществените дейности са: I) покупка на кораб за морски отдих, подходящ за хора с намалена подвижност, с капацитет от 16 души, включително екипажа; II) придобиване на спасителното оборудване, необходимо за лицензиране на лодката; III) разработване на промоционална стратегия, персонални обиколки и речни круизи; IV) създаване и производство на рекламни материали.

Резултати и ползи

Придобитият кораб, адаптиран за пътници с ограничена подвижност, запълва  липсата в търсенето, съществуващи в региона. Той позволява диверсификация на дейността на фирмата, засилване на основната дейност и намаляване до известна степен ефекта на сезонността. Проектът е двигателят на диверсификация на фирма, стимулирайки увеличаването на оборота. Оценявайки и насърчавайки  предоставянето на морски отдих, AQUASPACE също така успешно популяризира природните и културни ценности на региона.

Поуки

Диверсификацията на дейността на дружеството е добра бизнес стратегия. В този случай тя  засилва основната дейност и увеличава оборота, предоставяйки в краткосрочен и средносрочен план бърз растеж на компанията.

Обща стойност на проекта (€)

28 164

35. Полски и шведски пътеки на местни продукти

Обобщение

Насърчаването на местните продукти е от основните цели на този проект за транснационално сътрудничество. МИГ „Podbabiogórze“ в Полша и МИГ Gränslandet в Швеция имаха за цел да увеличат броя на посетителите в регионите, като по този начин се подобрява тяхната местната икономика.

Предистория

Местните продукти са много важни за регионите на двамата партньори. Те способстват за определянето на културната идентичност на районите и много често имат първостепенно значение за представянето на региона. Насърчаването на местни продукти и съживяването на старите професии допринася за увеличаване на туризма и повишаване на доходите на местните общности. Поради тази причини партньорите решиха да си сътрудничат, за да обменят опит и да намерят нови начини за популяризиране на техните територии, като се използва местния потенциал.

Общи цели

Основните цели на проекта бяха: I) опазване и популяризиране на по-доброто използване на природните и културните забележителности на регионите; II) подпомагане на местните продукти като важен туристически ресурс и за двата региона; III) откриване на новаторски начини за насърчаване на културното наследство и местни продукти; IV) подпомагане на подготовката на конкретни туристически пакети, които се предлагат за посетители.

Основни съвместни дейности

Основните дейности на проекта са: I) идентификация на продукти, които най-добре представят регионите; III) Създаване на специфични рекламни материали, като знаци и информационни табла с карта, която показва на териториите на двете МИГ и  туристическите атракции на „полски и шведски пътеки на местни продукти“; IV) подготовка на пакети за туристи, предлагащи дейности и интересни места за посещение в района.

Резултати и възможност за повторение

Проектът все още е в ход, но някои резултати вече са постигнати, по-специално: I) идентифицирани са по пет продукти, свързани с всяка област, като такива, които най-добре отразяват естествените и културни ценности на регионите; II) осем групи от информационни табла бяха изготвени и монтирани; III) Изработени са 1000 копия на брошура, описваща полски и шведски пътеки на местен продукт; IV) Отпечатани са 1000 копия на карта с пътеките; IV) подготвени са специфични туристически пакети.

Поуки

Проектът все още не е свършил, но сътрудничеството с чуждестранни МИГ и насърчаването  на местната култура и продукти, се оказа една успешна стратегия за подкрепа на местния туризъм и цялостната местната икономика.

Обща стойност на проекта (€)

62 510

36. „Където и да е, там беше ….“ словашки  и чешки проект за сътрудничество

Обобщение

Този транснационален проект е фокусиран върху туризма и се възползва от допълнителните предимства на ресурсите  в двата МИГ региона за да се подобри „предложението“ на туризма, с допълнителни дейности взависимост от различни аспекти на културното наследство.

Предистория

Потенциалът на МИГ „Lev“ и “ Rýmařovsko “ никога не e бил използвани за стимулиране на икономическото развитие, свързано с туризма. Двата региона имат опит в предоставянето на туристически дейности и услуги , като например организиране на културни събития в МИГ Lev и изграждане на велосипедни пътеки в МИГ Rýmařovsko . Двете МИГ решиха да си сътрудничат и да обменят опит и допълнителни сили, за да направят своите региони по-привлекателни и да създадат нови източници на приходи за местните общности чрез цялостна стратегия.

Общи цели

Основната цел на този проект за сътрудничество е да се стимулира развитието на селския туризъм чрез повишаване на привлекателността на двете МИГ територии с акцент върху насърчаването на местната култура и мобилизиране на човешкия и културен потенциал в района. С ефективно използване на местните ресурси, специфичните цели на проекта са създаване на нови туристически атракции и популяризиране на вече съществуващите такива.

Основни съвместни дейности

Основните дейности по проекта се фокусират върху подготовката на нови образователни маршрути и пътеки, и върху обновяване на съществуващите такива за насърчаване на туризма в регионите , както и местното народното творчество чрез организиране на различни събития в малките населени места, като например ловни и горски дейности , готварски конкурси и музикални фестивали. Бяха подготвени и разпространени рекламни материали, включително брошури за образователните алеи и пътеки , DVD-та.

Резултати и възможност за повторение

Обменът на опит между двете МИГ доведе до приемането и използването на нови инстру-менти за насърчаване на туризма , които се оказаха доста успешни, особено в привличането на вниманието на по-младото поколение към местните традиции и култура . Този интерес доведе до създаването на други неформални мрежи между местните хора и в организацията на дейностите .

Поуки

Този проект показа две основни поуки , а именно: ) Ако партньорите се познават и са работили заедно, това може да бъде много полезно и ефективно за двете страни за изпълнение на проект за транснационално сътрудничество ; II ) маркетингът е много важен инструмент за постигане на цели в туризъм, но трябва да се признае , че е необходимо да се отделят много време , пари и човешки потенциал и креативност в разработването на активна промоция.

Обща стойност на проекта (€)    101 087

37. Съживяване на културното наследство на народните речни „Cot

Обобщение

С традиционните дейности в упадък , партньорският проект по ЛИДЕР Килкени призна важността на водните си пътища . Общността разработи обучение за възраждане на  традиционните умения за речни плавателни съдове. По този начин местното наследство на района се възражда .

Предистория

Областта  Килкени има богато културно наследство, в която търговското и развлекателно използване  на местните реки играе огромна роля . Този проект е разработен за справяне с сериозния спад на в броя на потребителите на лодки . Традицията на изработване  на „cot“ (малки плоскодънни лодки , с които се лови риба по горното течение на приливни естуари ), както и развитието на супер състезателни лодки и уменията, необходими за тях, са били значително засегнати от този спад . Броят на традиционните регати също намалява значително.

Цел

Основните цели на проекта са да се насърчи местното наследство и съживят исторически културни практики . Това е трябвало да бъде постигнато чрез повторно развитие на традиционни умения у местните хора и насърчаване на участие на общността чрез съживяване традиционното изработване на лодки и използването на тези речни „cot“  .

Основни дейности

По проекта се предвиждат различни видове обучения, които да дадат нов тласък на традиционно наследство на местната област . На първо място, информацията за процеса на строителството на плавателните съдове е била събрана и документирана . След това е било проведено обучение за уменията, необходими за изграждане на лодки. Обучението обхваща  също така еко- туризъм, професионална първа помощ, обмен на посещения с Pembrokshire College UK и стажове .

Резултати и ползи

Проектът е постигнал целта си да съживи местното културно наследство .В резултат участниците са получили образовение и удостоверение за акредитация , някои дори са напреднали до висши  учебни заведения . След построяването на своите речни „cot“  групата участва в Barrow Celebration River Event. Тези състезания с лодки  сега са част от тазгодишното издание на ежегодния речен фестивал, включващи девет речни общности , където са привлечени както национални, така и международни интереси.

Поуки

Този проект показа, че обучението в традиционните умения не само може да съживи културното наследство на региона, но също така предоставя на индивидите  множество възможности. Конкретно, като същевременно се насърчава местната област и културното наследство, програмите за обучение, разработени по проекта, насърчават хората да се ангажират с обучение, насърчаване на развитието на личността, и предоставя на участниците нови възможности за развитие на местните предприятия.

Обща стойност на проекта (€)

64 614

38. Модернизиране на традицията – Производство на бонбони „Doces де Pereira“

Обобщение

Проектът модернизира производството на традиционни сладкиши в един португалски регион. Комбинирайки традиционни техники с повишена, по-ефективна производителност и нова схема за търговия, се постига  голям принос за развитието на предприятието.

Предистория

От около 25 години Мария де Лурдес Сантос Оливейра произвежда и представя традиционните сладкиши на Vila де Pereira, като например „Quejadas де Pereira“, „Barrigas де Freira“ и „Papos де Anjos“. Производственият процес за производство на бонбоните е основан на традиционни рецепти, които се използват от няколко века история в Vila Da Pereira.

Цел

Целта на този проект, подкрепен  от ЛИДЕР, е да се модернизира производствения процес с въвеждането на ново оборудване, като запазва традиционните елементи на производството. Освен това, проектът е  насочен и към подобряване на продажбите чрез въвеждането на нова маркетингова стратегия.

Основни дейности

Традиционните производствени мощности са разширени и модернизирани с ново оборудване. Закупени са нови ІТ системи и е въведен съвременен метод за използване на енергия по-нататъшно модернизиране на бизнеса. В допълнение към това е разработена нова маркетингова стратегия за насърчаване на регионалната гастрономия.

Резултати и ползи

Този проект е постигнал първоначалните си цели и е позволил разширяването на производствените мощности по устойчив начин, както и увеличаване на рентабилността. Новата маркетингова стратегия също е успешна и Vila де Pereira сега е по-широко свързана с тези уникални продукти. Освен това, проектът доведе до създаването на две нови работни места и косвено още около десет  на местата за продажба. Сега бенефициентът възнамерява да развие допълнително разпространение на нейните уникални продукти.

Поуки

Този проект е добър пример за това как да се съчетаят традиция и съвременни методи на производство, като се поддържа първоначалното конвенционално „усещане“ на продуктите. Тази модернизация е от съществено значение да се гарантира рентабилността на тези занаятчийски предприятия и така запази регионални традиции живи.

Обща стойност на проекта (€)

41 920

39. Модернизация на предприятие за мляко и млечни продукти носи добавена стойност за местното биологично производство

Обобщение

Модернизирането на инфраструктурата, производствена линия и вътрешните операции на завод, който е един от пионерите в производството на биологично мляко и млечни продукти, подобри конкурентоспособността на бизнеса и създаде нови възможности за местното биологично производство.

Предистория

В предприятието за производство на мляко и млечни продукти, собственост на Асоциацията на земеделските кооперации на Волос, едни и същи помещения и техническо оборудване за пастьоризация, съхранение и бутилиране на мляко са били използвани за производството както на органични, така и на конвенционални продукти. Беше необходимо приемането, обработката, съхранението и манипулациите с конвенционалните продукти да се отдели от това на органичните продукти,  за да се съобразятс правилата, както и с хигиената и безопасността на стандартите за храните.

Цел

Основните цели на проекта са : 1) да се подобри жизнеспособността на кооперацията; 2 ) увеличаване на производствения капацитет; 3 ) подобряване на биологичното производство чрез създаване на отделна производствена линия; 4 ) гарантиране на спазването на стандартите за безопасност на храните чрез обновяване на линията за конвенционално производство; 5 ) увеличаване на гамата от продукти, предлагани на клиентите. Като цяло целта на проект е да създаде нови възможности за местния пазар и да спре обезлюдяването на района.

Основни дейности

Основните дейности по проекта включват : I) изграждането на нови сгради ( 1 700 m2), включващи нов комплекс за приемане, съхранение, пастьоризиране и бутилиране на биологично мляко ; II) инсталирането на нов комплекс за обезмирисяване , пастьоризация и хомогенизиране на конвенционална краве мляко (10 000 л / час) ; III) доставката на климатична инсталация за помещенията, химическо почистване на място (CIP) и друго оборудване; IV) система с обратна осмоза за конвертиране на отпадните води до питейна вода.

Резултати и ползи

Благодарение на проекта на кооперацията може да поеме местното млекопроизводство (краве и козе) и да укрепви местната верига за доставки, като предлага висококачествени продукти на потребителите и подобрява на благосъстоянието на местното население. Проектът е положителен отговор на конкурентна икономическа среда на съвременния пазар, за да се гарантира жизнеспособността на кооперацията. Той също помага за задържане на населението в района и за насърчаване на младите хора да се включат в селското стопанство и особено в биологичното земеделие.

Поуки

Чрез максимално използване на местни суровини и материали за създаване на качествени продукти – с акцент върху органични такива, и модернизация на съоръжения, оборудване и системи за управление на производството, заводът увеличава добавената стойност на продуктите и повишава конкурентоспособността на компанията. Предизвикателство на кооперацията беше насочване на производството на биологично козе мляко и това бе преодоляно чрез производството на биологични кисело мляко от козе мляко.

Местоположение на проекта

Volos, Thessaly region, Greece

Region

Thessalia

Обща стойност на проекта (€)

6 139 800

40.Подкрепа на бъдещи хранителните доставки в Литва

Обобщение

Юстина получи средства от ПРСР по мярката за създаване на стопанства на млади земеделски стопани. Тази мярка подпомага над 2200 млади земеделските производители в Литва, което ще гарантира дългосрочна доставка на хранителни продукти.

Предистория

Юстина Rudminait ė израснала във фермата на семейството си в Ukmergė в централната част на Литва и иска да продължи по стъпките на семейството си като стана млад фермер. Тя имаше достъп до земя и някои по-стари съоръжения, но като амбициозен млад човек с много идеи и стремежи за бизнеса си,  иска да инвестира в модерни машини, които биха могли по-добре да и помогнат да изпълни своите бизнес планове.

Цел

Основната цел на този проект е,  с помощта на ПРСР –  мярка за създаване на стопанства на млади фермери,  да се осигури  на Justine  достатъчно оборотен капитал за създаване на жизнеспособно земеделие. Тя също така планира да използва началното финансиране като начин да и помогне да демонстрират рентабилността на бизнеса си, за да защити допълнително финансиране от ПРСР за допълнително оборудване по мярката за  модернизацията на земеделските стопанства.

Основни дейности

Юстина използва началното финансиране от ПРСР за закупуване на ново оборудване за отглеждане на полски култури. Това включва механична сеячна машина, хидравлична машина, оборудване за пръскане на торове и машини за смилане семената.

Резултати и ползи

Новото оборудване осигурява ползи за бизнеса, които помагат на Юстина води фермата си по-рентабилно. Тя казва: „Това направи възможно работата да се върши много по-бързо и изисква много по-малко усилия. Оборудването осигурява много по-добре и по-удобни условия на труд за хората, които го използват. То също така струва по-малко за гориво и ремонти. Това дава по-добри и по-модерни условия за моята ферма и това ми позволява да се конкурирам с други ферми, защото мога да постигна по-добро качество на работата по-бързо. „

Поуки

ПРСР финансирането за създаване на стопанства на млади фермери е важно, защото то може да  гарантира, че държавите-членки могат да продължат да имат хора и ноу-хау на селскостопанските им сектори, които са в състояние да произвежда храни и други полезни стоки. Необходимо е също така младите хора да станат фермери, така че да има хора в селата, които да се грижат за околната среда, и младите земеделски стопани често имат добри идеи за нови методи за подобряване на начина, по който произвеждат храната ни и се грижат за околната среда и за бъдещето.

Местоположение на проекта

Rečionys, Ukmergė district.

Обща стойност на проекта (€)

40 000

41. Ориентиран към качеството проект за  птицекомбинат

Обобщение

Инвестициите в един птицекомбинат ще позволят той да стане по-екологичен, ще бъдат подобрени  на хигиенните условия и стандартите за качество, ще се постигне по-добро използване на енергията, благодарение на подобрени производствени процеси и по-добро използване на вода и управление на отпадъците.

Предистория

Фирмата C & K Ciappara Limited се занимава с клане и преработка на птици и осигурява на малтийските острови  пресни месни продукти. Фирмата  е в бизнеса с домашни птици от няколко години. В светлината на променящите се пазарни тенденции, стратегията на компанията е да инвестира в по-усъвършенстваните, най-съвременни операции не само за да подобри основните стандарти, но и да гарантират оперативно съвършенство. Проектът отразява необходимостта да приведе произвоството си в съответствие с предвидимото развитие на пазарите.

Цел

Компанията има за цел да подобри ефективността и да се увеличи производителността с устойчиви инвестиции. Тя също така има за цел да затвърди водещата си позиция на местния пазар и да навлезе в пазара за износ. Инвестициите ще позволят на компанията да консолидира своите икономически ефективни операции и да осигури проследяване от фермата до вилицата.

Основни дейности

Инвестицията включва закупуването на нови машини и инсталиране на соларна инсталация. Новата техника използва най-новите технологии за подобряване на производствения процес и дава възможност на предприятието да се насочи към нови пазари и да подобри условията за безопасен труд. Соларната инсталация е предназначена да постигне значително намаляване на емисиите на отпадъчни газове, както и частиците от комина на котела.

Резултати и ползи

Новите технологии и иновации в преработката и маркетинга води до повишаване на конкурентноспособността чрез подобряване и / или рационализация, включително по-добра подготовка и представяне на продуктите. Ползи за околната среда: стратегии за минимизиране на отпадъците и намаляване на зависимостта от природните ресурси – чрез по-добро опазване, повторна употреба и рециклиране на суровини, като например отточна вода, странични животински продукти, както и за обработка на отпадни води.

Поуки

Когато инвестициите в технологията се съчетава с възможност за подобрения, резултатът е намаляване на оперативните разходи, което поставя предприятието в по-благоприятно положение по отношение на неговите конкуренти. Финансова устойчивост може да се подобри не само в резултат на технологични подобрения, но също и чрез намаляване на потреблението на енергия, които могат да имат значително въздействие върху разходите.

Проект местоположение и друга информация

Qrendi, Малта Южна Област

Обща стойност на проекта (€)                 73 654

42. Модернизация на ферма подкрепя словашка стратегия за къса веригата на доставки

Обобщение

Многобройните ползи от проектите за модернизиране на земеделските стопанства са дали положителен принос към стратегическите регионални планове за насърчаване на къси вериги на доставки, които оптимизират възможностите за печалба  на предприятия от селските райони и задържат  приходите в рамките на селската икономика.

Предистория

Компанията  Agrodan за млечни продукти от северна Словакия иска да модернизира своите производствени операции  за мляко, за да подобри своята конкурентоспособност. Този тип проекти се наблюдават от регионалния офис на Националната селска мрежа на Словакия като полезен инструмент за подпомагане изпълнението на териториални действия за укрепване на веригите за къси доставки между местните производители на хранителни продукти и местните потребители. Голяма част от млякото на района се произвежда за клиенти супермаркети, които търсят ниски цени. По-високи маржове на печалба за млечните ферми могат да се получат, ако те могат да продават продуктите си на конкурентни цени директно на местните пазари.

Цел

Съфинансирането на този проект от ПРСР за модернизиране на земеделските стопанства цели да подобри производителността на стопанството, конкурентоспособността му, отражението върху околната среда, също така и върху състоянието на своя добитъка и ина работодатниците . Всички тези предимства ще има мултиплицилащ ефект, свързани с насърчаване на къси вериги на доставки, които биха могли да помогнат за оптимизиране на възможностите за печалба на предприятия от селските райони и задържане на приходите в рамките на селската икономика.

Основни дейности

ПРСР средствата помогнаха за покриване на част от разходите по изграждане съвременни навеси  за говеда (отговаряки на стандартите за хуманно отношение към животните) и съоръжения за управлението на оборския тор, отговарящи на екологичните стандарти на ЕС. В проекта са включени нови машини, включително трактори, косачки и цистерни за насипно съхранение на млякото, с които също се подобрява потенциала на компанията Agrodan за конкурентно производство на картофи. ИКТ системите са подобрени  и условията на труд са подобрени за стопанството от 40 служители.

Резултати и ползи

В резултат от инвестициите са  увеличени производителността на стопанството, конкурентоспособността, екологичното въздействие върху околната среда, въведени са по-добри стандарти за хуманно отношение към животните и за неговото служители.

Ползи

Модернизационните проекти за фермаике могат да създадат положителни мултиплициращи ефекти, които допринасят за редица цели на политиката за развитие на селските райони, включително за дейности, насочени към оптимизиране на потенциала на икономиката на селските райони в устойчиви начини.

Местоположение на проекта

Koš, Trenčín Region, Slovakia

Обща стойност на проекта (€)

2 420 412

44. Повишаване на конкурентоспособността на фирмата за преработка на домати в Гърция

Обобщение

Средствата на ЕЗФРСР повишават конкурентоспособността на гръцка компания за преработка на домати чрез модернизация на оборудване и инфраструктура и надграждане за повишаване хигиенните условия на работната среда.

Фон

Фирмата D. Nomikos е създадена през 1915 г. като първото съоръжение за преработка на домати в Югоизточна Европа. Фирмата обработва над 120 000 тона пресни плодове всеки сезон и се занимава изключително с преработка на домати. Тя е специализирана в продажбите на промишлени предприятия за по-нататъшна обработка и опаковане. Фирмата D. Nomikos винаги е била на върха на технологичните иновации и разработване на продукти и всяка година инвестира най-малко 50% от нетните приходи в ново оборудване и модернизация на предприятието.

Цел

В съответствие със Стратегията за повишаване на конкурентоспособността и постигането нуждите на пазара, компанията, средствата от ЕЗФРСР са насочени към модернизация на оборудване на производствената линия и на фабриката инфраструктура с големи ползи за общите хигиенни условия при преработката на сурови домати.

Основни дейности

Инвестициите, предвидени от проекта включват: І) модернизация на съществуващото оборудване за преработка и опаковане, както и подмяна на специфичното оборудване за опаковкане, използвани за работа в асептична среда; II) обновяване на биологичното комплексно почистване в помещения и строителство на нов резервоар за вода, който дава възможност за по-рационално използване на водните ресурси.

Резултати и ползи

От повишената производителност на компанията се облагодетелства цялата верига за доставки и местната икономика като цяло. Инвестициите са се увеличили нагоре по веригата във връзки с местния пазар, който предоставя суровините и услугите, разширяване на капацитета на предприятието за усвояване  и предостави стимул на младите земеделски производители да влязат в бизнеса. Накрая, инвестициите генерират създаването на работни места сред местната общност. Пазарът и потребителите ще се възползват от по-качествени продукти, по-високи хигиенни условия и опаковки, отговарящи на европейските стандарти.

Поуки

Непрекъснатото постигане на по-високи технологични стандарти в производствените процеси и модернизацията на производствената инфраструктура са ключов фактор за насърчаване на конкурентоспособността на селскостопански и хранителни компании и засилване на връзките с доставчиците, потребителите и другите участници от цялата верига за доставки.

Общ размер на проекта (€)

3 600 000

45Един нов продукт –извара с пробиотик

Обобщение

Въз основа на необходимостта от подобряване на търговската стойност на сирене извара, проектът доведе до развитието на иновативен, балансиран млечен продукт – извара с пробиотик, чрез сътрудничество с изследователски институт.

Предистория

Млечната компания Mlekarna Olesnice произвежда най-вече сирене извара, подобно на извара, и изработено от различни видове мляко. Първоначално са произведени три различни вида извара в триъгълна форма с различно съдържание на мазнини и опаковани във вакуумна опаковка. Тази опаковка дава възможност за запазване на неизползваната част и понякога може да доведе изтичане на суроватка. Също остатъчния кислород под обвивката позволява развитие на нежелани дрожди и плесени. Ето защо срокът на годност не може да бъде удължен. Поради тази причина компанията реши да направи нововъведения във пускането на нов продукт и опаковка.

Цел

Основната цел на проекта е да се разработи нов продукт с извара със състав и опаковка, позволяващи по-дълъг срок на годност, който ще позволи разширяване на пазара, по-високи приходи, по-сигурна и разширена заетост и осигуряване на качество на продукта насочени към здравето на потребителите. Компанията се свърза с един изследователски институт за разработване на нови производствени технологии и опаковки.

Основни дейности

Основните дейности включват: І) сътрудничество с изследователски институт; II) разработване на рецепти и методи на работа, технологични процеси, подбор и контрол на суровини; III) производство в лаборатория и техническо измерване, изпитване на физико-химични и микробиологични параметри; IV) изпитване на трайността и сензорна оценка на продукта; V) изготвяне на дизайна на продукта, в сътрудничество с производителя на опаковката.

Резултати и ползи

Този нов продукт с пробиотик вече е на пазара, в Чехия и Словакия, и има положителен ефект върху здравето на потребителите, има дълъг срок на годност и , благодарение на неговата опаковка, също е практичен и удобен за потребителите. Производителят вече може да стандартизира теглото на изварата и това подобрява ефективността на производството. Проектът спомогна за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на компанията.

Поуки

Разпространението на информация и споделянето на примери за добри практики подобрява информираността на фирмите, работещи в хранително-вкусовия бизнес за възможностите за прилагане на иновативни проекти. Съставяне на документация за предложението и исканията за плащания носи административната тежест. Административните изисквания за по-сложни проекти, насочени към иновации в продукти на базата на сътрудничество с изследователски институции, може да обезкуражи по-малките компании да изпълняват подобни проекти.

Общ размер на проекта (€)     –  565 120

46. Увеличаването на производството и качеството на соеви продукти в Словакия

Обобщение

Фирмата ALFA BIO е участвала в производството и продажбата на здравословни хранителни продукти, като същевременно се подобрява качеството на соевите продукти и се разширява пазара чрез въвеждане на нови технологии.

Предистория

Фирма ALFA BIO е създадена през 1991 г. и въвежда производството на соево сирене, наречена тофу, в бивша Чехословакия. Фирмата започва като малък семеен бизнес, и след това се превръща компания за соеви хранителни продукти и износ за съседните страни. Благодарение на помощта, получена от ЕЗФРСР, ALPHA BIO е увеличила производството си, а също и на качеството на своите продукти.

Цел

Основната цел е да се увеличи производството на ALFA BIO чрез въвеждане на ново оборудване за производство на ферментирали и неферментирал напитки, бобови производи и готови ястия.

Основни дейности

Основните дейности, които са предприети, са: I) за закупуване на ново оборудване (автоклав за стерилизация, почистваща техника, етикетираща машина и т.н.) с цел увеличаване на капацитета и ефективността на производството; II) инсталирането на две нови производствени линии за производство на плодови напитки с добавени ферментирали и неферментирали соеви съставки, както и пюре от хранителни продукти; III) обновяване на сгради за нови производствени линии и изграждане на пречиствателна станция.

Резултати и ползи

Компанията увеличи своята конкурентоспособност на соевия пазар за хранителни стоки и е в състояние да адаптира продуктите си към предпочитанията на потребителите. Новото оборудване не само допринеся за повишаване на ефективността на производството и качеството, но също така и за подобряване на условията на труд.

Поуки

Компанията има положителен опит в получаване на средства по ПРСР. Изпълнението на проекта е разделено на три фази, които са позволили на компанията да финансира дейности с използване на паричния поток, без да иска банков заем. Исканията за плащания винаги са били представени в края на всяка година, за да се получат средствата обратно в първите месеци на следващата година. Интелигентно изработния график и доброто техническо планиране са важни да се запази балансът на инвестициите в рамките на всеки етап от изпълнението

Обща стойност на проекта (€)

1 337 881

47. По-добри органични бизнес връзки в Уелс

Обобщение

Този проект, базиран в Уелс, разработва нови, развиващи се и съществуващи пазари за биологични продукти, като същевременно насърчава на иновациите на всички нива в рамките на веригата за доставки. Той също така се стреми да увеличи потребителското търсене и осъзнаване на ползата от биологични продукти.

Предистория

Проектът се роди от необходимостта да се подкрепи едно процъфтяващо предприятие в сектора на биологичното производство и да се гарантира, че ползите от инвестицията може да се реализира напълно в схемата за биологично земеделие. Конкретно, за принос на проекта се признава генерирането на агро-екологични ползи и подкрепата на развитието на селските райони и устойчивото производство на храни.

Цел

Главната целт на проекта е да се повиши потребителското търсене и стимулиране на пазарите за биологични продукти със силен акцент на вътрешния пазар. В допълнение, проектът има за цел да осигури устойчива цена за биологични продукти и, ако е възможно, да я подобри, за да се гарантира, че биологичното земеделие е устойчива практика за първичните производители.

Основни дейности

Проектът има четири основни сфери на дейност. Това са: I) насърчаване на иновациите в органичния хранително-вкусови сектор и повишаване на качеството на продуктите; II) нарастващо търсене на биологични продукти, като по този начин отваря нови, развиващи се и съществуващи пазари; III) развиващите се пазари за органичните ферми и предприятията за хранителни продукти в рамките на обществените поръчки, заведенията за хранене, износа, и кулинарния туризъм; IV) създаване на инфраструктура за интелигентна биологична верига за доставки и на биологично управление на веригата за доставки в Уелс.

Резултати и ползи

Проектът успя да постигне основните си цели. Това позволи предоставянето на ценна информация за пазара на първичните производители и на биологичния сектор като цяло. Търсенето и пазарите на органични продукти са се увеличили, особено на месо, млечни продукти и градинарството. Наличието на пазарите на биологични продукти също нарасна, както и информираността на потребителите на самите продукти.

Поуки

По време на този проект стана ясно, че сътрудничество е ключът за успеха на всички дейности по проекта. Или чрез сътрудничеството фермер до фермер или чрез сътрудничество във веригата за доставки например земеделски производител – преработвател – дистрибутор – търговец / клиент.

Обща стойност на проекта (€)

2 276 352

48. Създаване на биологична винарна

Обобщение

Един производител на вино и привърженик на предимствата на биологичното производство модернизира производствените си съоръжения и оборудване, за да се добави стойност към крайния продукт, да се насърчи производството на висококачествени органични вина и да се подобри представата за района като производител на вино.

Предистория

Инвеститорът е производител на вино от 20 години и винаги е бил винаги привърженик на  производството на висококачествено вино. В момента той обработва 100 декара лозя за производство на биологично вино. Органичният процес на производство на вино изисква специално оборудване и адаптиране към новите технологии. Въпреки дългогодишния си опит той не разполага с финансови възможности да инвестира в материалната база. По-конкретно, производството на висококачествени органични вина изискват специални резервоари за вино, студено стабилизиране и друга специализирана техника.

Цел

Целта на проекта е да се насърчи развитието на селското предприемачеството, да се насърчи местно производство на селскостопански продукти, да се увеличи добавената стойност на земеделската продукция, да се улесни достъпа до пазарите за местното биологично вино и да се разнообрази икономическата дейност.

Основни дейности

Съществуваща сграда е била променена и адаптирана за създаването на модерна винарна и помещение за бутилиране на вино, произведено от биологично лозарство. Инвестициите включват преобразуване на съществуващите съоръжения за сертифицирана винарна, система за сертифициране на здравословни и безопасни храни и закупуване на оборудване.

Резултати и ползи

Проектът ще доведе до създаването на винарна и площ за бутилиране , складове , офиси и площи за дегустация на вино. Тя ще произвеждат бели и червени органични вина. Ползите за района включват насърчаването на марката „биологично производство“, което прави местното вино да се отличава със своето качество и щадящите околната среда методи на производство. Предвижда се да се открие работно място на пълен работен ден.

Поуки

Ключовият двигател за инвеститора е високо качество: „с по-добро качество е по-лесно да се въведат успешно вашите продукти на пазара“. С добавянето на висока стойност в процеса на производство на вино е възможно да се привлекат посетители към избата и да се рекламират продуктите и региона като “ зона,  добра за винарството“ . Културата на органичн  производството отваря възможностите на пазара, тъй като в момента има няколко органични производители на вино и потребителите все повече осъзнават предимствата на биологичните продукти.

Обща стойност на проекта (€)

367 800

49. Модернизация на кланица в Pays de Soule

Обобщение

В регион, където животновъдството е от съществено значение за местната икономика, модернизиране на кланицата в Mauleon означаваше, че новите услуги могат да бъдат предоставени на местните животновъди и нови работни места са създадени в региона.

Предистория

Икономиката на Soule, най-малката област на Pays баските, която има около 14 000 жители, разпределени около 35 общини, се основава главно върху животновъдството. Модернизацията на кланицата в Mauleon представлява важен стимул за местната икономика. Кланицата е била за пръв пот подобрена през 2003 г. с изграждането на нова транжорната за месо. Но през 2009 г. стана ясно, че съоръжението не задоволява потребностите на потребителите, както по отношение на капацитета, така и по отношение на предлаганите услуги.

Цел

Основната цел на проекта е да се модернизира в кланицата и да се разнообразят предлаганите услуги, за да отговорят по-добре  на очакванията на своите клиенти, особено по отношение на желанието си да се осъществяват преки продажби. Други важни цели са: I) икономия на енергия и вода; II) намаляване на отпадъците и миризмата, и III) да се създадат нови възможности за работни места за местните жители.

Основни дейности

Основните дейности по модернизация включват: I) разширяване на помещението за рязане на месо и помещението за опаковки; II) обновяване на сградата и реорганизация на производствените линии; III) инсталиране на ново оборудване, като машина за вакуум-опаковане и машина за автоматично етикетиране; и IV) инсталиране на ново оборудване за намаляване на въздействието върху околната среда, като например сепаратор за пречистване на водата от масло и бензин и система за осветление, която използва датчици за движение.

Резултати и ползи

Кланицата е разширена, помещенията за рязане и опаковане бяха увеличени до 600 m2 което означава, че 2600 тона месо могат да бъдат преработени на година. Новото помещение за  рязане също така предлага някои нови услуги за потребителите. Месото се нарязва според изискванията на потребителя – дали за консумация и/или за директна продажба. Времето за изчакване за клане е намалено от 6 до 3 месеца и са открити четири нови работни места.

Поуки

ЕЗФРСР финансирането е от решаващо значение, тъй като това условие е важен стимул за публичните и частните партньори да се ангажират с проекта. За долината на Soule и съседните области този проект играе стратегическа роля за животновъдите, като им помага да влязат в директните продажби. 500 животновъди са преки или косвени потребители на кланицата чрез кооперацията Axuria. В допълнение, инвестициите помогнаха да бъдат запазени 33 работни места и да се създадат допълнителни възможности за заетост.

Обща стойност на проекта (€)     –    1 613 677

50. Иновации в земеделието: „Пресни и готови за консумация“ произведено в Умбрия

Обобщение

Сътрудничеството между научноизследователския сектор и селскостопанските производители помага за справянет с предизвикателства в сектора на селското стопанство доведе до иновации, диверсификация и трансфер на знания в Умбрия, изразяващо се в разгръщането на „свежи и готови за консумация“ плодове и зеленчуци.

Предистория

Бе създаден консорциум, съставен от Университета на Tuscia, Novamont – Научни изследвания и иновации център в селското стопанство, и трите ферми (Azienda Agricola Luca Treppaoli, Azienda Agraria Il Poggiolo, Azienda Agraria Pizzi Giorgiomaria), за да отговори на необходимостта от новаторски решения на регионалните ферми „се борят да оцелеят в една все по-конкурентна пазарна среда.

Цел

Специфични цели на проекта са: I) да разнообрази основните дейности на земеделските стопанства“, за да започне да произвежда „свежи и готови за консумация“ плодове и зеленчуци; II), създаване на нови пазарни възможности, насочени основно към големите супермаркети; III) въвеждането на нови и „щадящи околната среда“ опаковъчни решения. Подобряването на жизнеспособността на земеделските стопанства е основната обща цел на проекта.

Основни дейности

Основните дейности по проекта са: проектиране на процесовите и продуктовите иновации (реализира се от партньора изследовател) и тестването им в стопанствата. Иновационните процеси, основно насочени към запазване на свежестта на продуктите за по-дълго, повишаване на техния „срок на годност“; разработена е специална „екологично чиста“ опаковка на продукта. Специални усилия се положиха да се намерят нови пазари за тези продукти, с особено внимание към големите супермаркети.

Резултати и ползи

Благодарение на проекта земеделските производители диверсифицираха приходите си, въведоха нови продукти , откриха нови възможности на пазара и увеличиха печалбите от селскостопанските дейности. Те също станаха част от регионалната къса верига на доставки, подобриха уменията си, подобриха земеделските практики , и допринесоха за разпространение на иновациите. Сътрудничеството между предприемачите , Университета и технологичната област  създаде платформа за интерактивно и иновативно предприемаческо поведение .

Поуки

Важно е изследванията да подкрепят иновациите и сътрудничество с фермерите помогна за трансфера на знания и взаимодействието между различни инвестиции. Участието на земеделските производители е от решаващо значение за да се направи оценка на нуждите от иновации, тестване на предложените решения, да се покажат резултатите на други хора и да стимулират интересни дейноти по веригата на доставки. Липсата на кредити, ограничения на допустимите разходи и ограниченията за авансово плащане, са въпроси, които трябва да бъдат решени.  

Обща стойност на проекта (€)         

499 400

55. Подобряване на уелска верига доставка на млечни продукти

Обобщение

Два взаимно допълващи се проекта (Coleg Sir Gâr and DairyCo’s) ще предоставят на млечната промишленост в Уелс информация и обучение, необходима за подобряване на веригата на млечните доставки по отношение на ефективността, устойчивостта и добавената стойност.

Предистория

И двата проекта са разработени с цел постигане на съответните цели на Стратегическия план за развитие на млечната промишленост и пътната карта на Welsh Dairy. Coleg Sir Gâr and DairyCo’s Центъра за развитие стартира през януари 2002 г. и се основава на Ресурсен център, Gelli Aur. Центърът предприема дейности за подпомагане на млечния сектор в Уелс, включително създаване и доставката на развиващи се и демонстрационни ферми заедно с подкрепата за дискусионни групи.

Цел

Това е един от поредицата проекти, които са насочени към подпомагане и развитие на сектора, вместо да се фокусира върху конкретен въпрос или цел. Това означава, че проектът не разполага с ясен фокус, но вместо това има редица цели, които трябва да бъдат преодолени чрез отделни работни пакети, изготвени в партньорство с Coleg Sir Gâr and DairyCo’s.

Основни дейности

Проектите ще проведат редица дейности, които са разделени на четири модула, които са: 1) Модул за екологично подобряване на енергийната ефективност и използването на водните ресурси; 2) Модул за здраве, който обхваща трансфера на знания и разпространение на най-добри практики по отношение на здравето на животните; 3 ) Модул за производствена ефективност, който обхваща управление на растежа на трева спрямо наличното търсенето и залагане на подход на сътрудничество за справяне с предизвикателство за увеличаване на размера на стадото; 4) Модул на веригата за доставки и комуникация.

Резултати и ползи

Проектът ще доведе до подобряване на веригата на доставка на уелската млечната промишленост, особено по отношение на ефективността. Това ще засили сътрудничеството между различните участници в инициативите на хранително-вкусовия сектор, разработване на нови и иновативни подходи за интеграция на веригите за доставка и насърчаване и развитие устойчивостта на околната среда.

Поуки

Въпреки, че проектът не е завършен още, поуките са следните: сътрудничеството може да е по-ефективно отколкото отделни инициативи за подобряване на ефективността на веригата за доставки; инициативи, които са насочени към конкретен сектор в региона вероятно ще доведат до по-широки икономически резултати, а не ползи за конкретни бенефициенти.

Обща стойност на проекта (€)

2 627 747

56. Увеличен капацитет и ефективност на предприятие за производство на картофи

Обобщение

Проектът се занимава с преструктурирането на производствените мощности за подобряване на достъпността, използването на енергия, пречистването на водите, здравето и безопасността, което ще доведе до повишаване на ефективността и капацитета на компанията с екологична насоченост.

Предистория

Проектът е част от грантова схема за преработка и търговия на Welsh RDP и предвижда финансова помощ за капиталови инвестиции, които добавят стойност към земеделски и горски продукти. Тези инвестиции позволиха основните производители в Уелс да добавят стойност към произвежданите от тях продукти.

Цел

Основните цели на тази инвестиция са подобряване на факторите на производство, водещи до подобряване на производителността и конкурентоспособността на бизнеса. Всяка инвестиция се осъществява с внимание към околната среда. Този тип подкрепа дава възможност за по-целенасочено производство в съответствие с потребителското търсене, както и улеснява възможността за използване на други пазарни ниши.

Основни дейности

Основните дейности по проекта включват: (а) нов път за подобряване на автомобилния достъп до товарните площадки и дава възможност за по-добра система за управление на пътищата за експлоатация около обекта (б) обновено електрозахранване на съществуващата линия за опаковане на картофи (в) строителство на ново съоръжение за пречистване на водата (г) преместване на кантар за подобряване на достъпа и стандартите здраве и безопасност, и (д) реконструкция на цеха за пакетиране.

Резултати и ползи

Спечелилата наградата фирма за картофи Puffin Produce е в състояние да приложи редица ключови мерки в производствената си база в Haverfordwest, което ще увеличи капацитета на предприятието и ефективността му и по този начин ще поддържа заетостта в стопанствата. Ще има и ползи за околната среда чрез изграждане на станция за отпадни води, както и за подобрения по отношение на здравето и безопасността в резултат от осъществените инвестиции.

Поуки

Комбинацията от инвестиции за подобряване на ефективността и на капацитета води до подобряване на околната среда и на мерките за здраве и безопасност, помога за справяне с множеството проблеми и дава възможност за конкурентни действия с цел оставане начело на пазара.

Обща стойност на проекта (€)

9 609 245

57. The Golden Dairy

Обобщение

Фирмата Golden Dairy Ltd е получила финансиране за обработка на коластра от уелските ферми, за да се увеличи съдържанието на протеин в млякото. Нови модерни съоръжения за производство и преработка ще бъде създадена, за да се гарантира висока добавена стойност за произведеното мляко.

Предистория

Проектът е част от грантова схема за преработка и търговия на Welsh RDP, който предвижда финансова помощ за капиталови инвестиции, за да се добави стойност към земеделски и горски продукти. Тя дава възможност на първичните производители в Уелс да добавят стойност към произведените от тях продукти.

Цел

Основната сфера на проекта е да се започне обработка на коластра от уелски стопанства чрез създаване на собствено производство и съоръжения за обработка. Коластрата е форма на мляко, произведено от бозайници в напреднала бременност, известна с това, че има по-ниско съдържание на мазнини и по-високо съдържание на протеини от обикновеното мляко. Общата цел следователно е да се подобри качеството на млякото и да се предостави на земеделските производители допълнителна възможност за доход.

Основни дейности

Фирмата Golden Dairy Ltd възнамерява да създаде собствена производствена база и съоръжения за обработка на място, в близост до Narberth. В момента коластра се обработва в предприятието Centre Уелс в Хорив .

Резултати и ползи

Коластрата, студено изсушена и продавана под формата на прах, ще бъдат закупена от компанията от ферми, принадлежащи към кооперацията за биологично мляко Calon – Wen, която осигурява на земеделските производители  допълнителен доход от нещо, което в момента няма търговска стойност, да се превърне в печеливш завършен продукт.

Поуки

Бъдете отворени за възможности за подобряване на качеството на традиционните суровини и продукти като например млякото. Винаги бъдете в челните редици на въвеждане на модерни съоръжения, които ще гарантират по-висока добавена стойност за вашите стоки и впоследствие по-добра позиция на пазара.

Обща стойност на проекта (€)

108 528

58 . Склад за съхранение и обработка на грозде

Обобщение

Построен е център преработка на плодове, разположен в близост до овощните градини, за да обработи десертно грозде.Към склада се добавя разширение от 8,682 кв. м, като на тази  площ ще се разположи цялата линия за обработка (място за почистване, хладилници, офиси, складова площ)

Предистория              

Десертно грозде (по-специално сорта „apirenas“) е една от малкото стоки, търсенето на които се увеличава годишно с около 8% , най-вече в англоговорящите и скандинавските страни. С цел да се отговори на това търсене, е налице необходимост от засилване на логистиката и капацитета на производителите. Така в отговор на нуждата земеделската кооперация „Moyca“ да продават продуктите си,беше построен склад и преработвателен завод за правилна обработка, съхранение и опаковане на плодовете.

Цел

Целта на проекта е да се създаде център за обработка на десертното грозде в близост до лозята, и това да даде възможност на производителите да обработват между 120 000 кг и 150 000  кг десертно грозде. Целта на проекта бе да се създаде модерна структура за производство на висококачествен продукт.

Основни дейности

Основните дейности са: изграждане на складова база и завод преработка на десертно грозде (почистване, съхранение и опаковане). Складът е мястото на опаковъчнато линия с различни функции за обработка, включително крайния контрол на качеството и етикетирането, която може да отговори на различните изисквания на пазара.

Резултати и ползи

Освен построеното разширетие от 8682 кв. м е и неговия повишен капацитет за обработка и съхранение на от 120 000 кг до 150 000 кг десертно грозде. Складът е място, където е разположена опаковъчна линия с различни функции за обработка, включително крайния контрол на качеството и етикетирането, която може да отговори на различните изисквания на пазара. Този проект позволява на производителите да бъдат по-конкурентоспособни и по-добре ориентирани към нуждите на пазара.

Поуки

Този проект показва как първичната продукция може да се обработват чрез използване на нови технологии и в селска среда. Продукт като гроздето преди това не е бил добре продаван като се има предвид липсата на преработвателни предприятия за третиране на гроздето в съответствие с изискванията на пазара.

Обща стойност на проекта (€)

6 902 010

59. Loughshore зеленчуци – нарастващ успех в Северна Ирландия

Обобщение

Loughshore зеленчуци ООД произвежда предварително опаковани зеленчуци и снабдява големи вериги супермаркети. Компанията инвестира в нови сгради и машини и е в състояние да увеличи своя капацитет, да подобри  условията на труд и да създаде нови работни места.

Предистория

Pat Cushnahan е започнал отглеждане на зеленчуци в селски район на Derrylaughan близо Coalisland през 1986 година. През 25-те години, откакто семейната му фирма Loughshore зеленчуци ООД е фокусирана върху опаковане на цели зеленчуци като моркови, пащърнак, зелени зеленчуци и опаковани приготвени зеленчуци. Променящият се характер на пазара от независими магазини и супермаркети до големи вериги от супермаркети означава, че компанията непрекъснато развива своята система за снабдяване на големи вериги.

Цел

Основната цел на проекта е да развива и разширява капацитета на компанията, така че да отговори на нуждите на големите вериги супермаркети за опаковка на цели зеленчуци чрез инсталиране на нови машини и оборудване и изграждане на нови помещения. Други свързани цели включват гарантиране на качеството на обслужване на клиентите, както и подобряване на условията на труд за служителите на компанията.

Основни дейности

Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване, за да се намали количеството на ръчната работа в производството. Разширение на сградата на фирмата чрез строителство на нови сгради за подобряване на съоръжения и работната среда за служителите.

Резултати и ползи

Продажбите са се увеличили драстично. Броят на служителите също сега се увеличи от седем през 2007 г. до почти 30 през 2011 г., като служителите вече работят в нови подобрени помещенията с съвременни машини и оборудване. Освен това, разширяването на компанията се очаква да доведе до допълнителен ефект – възможност за увеличаване на броя на първичните производители, за да отговорят на увеличеното търсене.

Поуки

В един труден икономически климат е важно да се осигурят необходимите средства от банките достатъчно рано, тъй като това може да отнеме много време – евентуално за сметка на инвестициите. Важно е също да има технически познания и „контакти за знание“, което означава, че „ще говоря с хора, който ще послушам“. И тогава е по-лесно да се извършват успешни инвестиции за разширяване, ако вече имате опит и добра пазарна позиция.

Обща стойност на проекта (€)

1 197 000

60. Печене на традиционен хляб за местната общност

Обобщение

Екипът на проекта използва средства от ЕЗФРСР за разширяване и модернизиране на капацитета на производство на сладкарски изделия, предоставяне на хляб и хлебни изделия за повече от 85 хиляди души в селските райони на Клуж и Бистрица.

Предистория

Agropan започна пекарския бизнес през 1991 година. Моника Érsek работи в малко предприятие заедно с малък екип и произвежда хляб и няколко други хлебни изделия. Agropan продуктите скоро стават високо ценени и и все повече се търсят от страна на местната общност. Разширяването и модернизирането на капацитета на първоначалната малка фабрика стана наложително, както и разширяване на екипа и обучение на неговите членове. Средства от ЕЗФРСР се оказват оптималното решение за бизнеса.

Цел

Целта на този проект беше: а) увеличаване на производителността и конкурентоспособността чрез по-добро използване на човешките ресурси и производствените фактори; II) разнообразяване на гамата от продукти, предлагани на местните общности; и III) увеличаване обхваната на географската зона, което ще направи марката Agropan представена в повече хранителни магазини в региона.

Основни дейности

Екипът не се поколеба да постави бизнеса на изцяло нови основи. Ето защо, проектът финансира по-голямата част от строителството, изграждайки допълнителни съоръжения към фабриката (дървена платформа, платформа за управление на отпадъците, пътища за достъп и на различни платформи за съхранение на зърнени култури). В проекта е в ключено също обучение на персонала. Повечето от средствата са за закупуване на съвременна техника (фурни, машини за смилане) за увеличаване на производителността и подобряване на стандартите за хигиена на храните.

Резултати и ползи

На местните общности от двете области (в Клуж и Бистрица ) сега пекарната предлага традиционно изпечен хляб и широка гама от продукти с високо качество. Тъй като желаят да запазят характерните за района рецепти, голямо количество от работата все още се извършва ръчно. Ето защо, чрез проекта са били създадени 103 работни места – заетостта е важен компонент. Този проект е една от най-големите инициативи в региона, и е пример за насърчаване на други предприемачи да кандидатстват за финансиране към ПРСР.

Поуки

„Не беше лесно управлението на този проект на стойност над € 2,000,000 . Бизнес планирането е от ключово значение за успешното изпълнение. Сега, когато трябва да осигуря хляб за над 85 000 души, аз казвам, че усилията си струват. Аз съм горд с това. Ние научихме, че зад успешното прилагане винаги стои много планиране, упорита работа и постоянство, но най-вече професионален и страстен екип“ – Моника Érsek, ръководител на проекта.

Обща стойност на проекта (€)

2 647 068

61. Развитие на биологични продукти в Португалия

Обобщение

С инвестиции, подкрепаени от ЕЗФРСР, компания в сферата на хранително-вкусовата промишленост в Португалия е използвала нови технологии за разширяване на своята гама от висококачествени органични продукти и по този начин е получила достъп до нови пазари и е постигнала по-висока рентабилност.

Предистория

Португалската компания ‘4Bio Inova’ произвежда и разпространява гама от продукти в областта на биологичното земеделие, хранително-вкусовата промишленост и горското стопанство и селски туризъм. Компанията има за цел да популяризира по-специално потреблението на биологични храни чрез предлагане на продукти с високо качество, които са съобразени с очакванията на клиентите и са със справедливи цени. ‘4Bio Inova’ „също работи с мрежи на биологичните производители за насърчаване на социалната отговорност и опазване на околната среда.

Цел

Този проект поставя началото на прилагане на нови технологии за пускането на пазара на биологични храни в Португалия през вертикалната интеграция на производство и преработка. Специфични цели на проекта са: 1) въвеждането на нови и иновативни технологии за съхранение на биологични продукти, и, 2) разработване на нови пресни и преработени биологични продукти.

Основни дейности

Основният разход в проекта е закупуването на нова техника / технологии за съхранение на биологични продукти – а именно: I) замразени (индивидуално бързо замразяване) за бързо замразяване на пресни органични продукти, за да се гарантира запазването на най-високо качество на храните, и; II) FD (замразяване- сушене) за ефикасността на изсъхване на органични пресни и преработени продукти, включително плодове, зеленчуци, месо, яйца, сирене, ракообразни и готови ястия.

Резултати и ползи

Проектът успешно подкрепи развитието на нова серия характерни, с висока добавена стойност органични продукти, които отварят нова ниша и пазари за ‘4Bio Inova’в Португалия и в чужбина (по-специално нови експортни пазари в Северна Европа). Получените ползи подобриха рентабилността на ‘4Bio Inova’, както и по-сигурни договори за мрежата си от органични производители/доставчици.

Поуки

За инвестиционен проект от този тип, за да бъде успешен, е необходимо: а)да започне с добро познаване на целевия пазар, свързан с цялостна маркетингова стратегия; б) да разработи проекта стъпка по стъпка, и; в) да гарантира инвестиции в оборудване и технологии с най-доброто качество (независимо от цената).

Обща стойност на проекта (€)

333 217

Екипа на МИГ Троян и Априлци предоставя като „Добра практика“ извършени през периода м.10.2013- 12.2013г. проучвания на територията на МИГ – общините Троян и Априлци.

Дейност Б 1 се осъществи от Сдружение с нестопанска цел „УЕСТ”, гр. Брезник. Изборът на изпълнител на услугата бе извършен след публикуване на публична покана. Дейността бе осъществена през второто полугодие на 2013г.

Целта на проучването бе да се изследва социалния статус на населението от територията на МИГ.

Методът на проучването бе чрез анкетиране на местните жители от територията на МИГ. За целта от изпълнителя на поръчката бяха разработени и изпратени за попълване 250 бр. анкетни карти – 50 бр. за територията на община Априлци и 200 бр. за територията на община ТроянDoklad_po_t.1

Екипа на МИГ Троян и Априлци предоставя като „Добра практика“ извършени през периода м.10.2013 г. – 12.2013г. Осигуряване на информация за територията и за стратегията за местно развитие – общините Троян и Априлци.

Дейност Б 2 се осъществи от Сдружение с нестопанска цел „УЕСТ”, гр. Брезник. Изборът на изпълнител на услугата бе извършен след публикуване на публична покана. Дейността бе реализирана през месец ноември и месец декември 2013г.

Целта на изследването бе да се осигури  информация за територията и за СМР по следните показатели:

 1. Демографска характеристика на територията

– гъстота на населението;

– възрастова структура, разпределение на населението по полове и етническа принадлежност;

– образователна структура;

– миграционни процеси.

2. Икономически фактори:

– структурна характеристика и анализ на икономическите сектори на общините Троян и Априлци;

– основни показатели на икономическите сектори на социално-икономическия комплекс на общините Троян и Априлци по последни актуални данни;

– състояние на аграрния сектор и проследяване на тенденциите в развитието му;

– състояние на индустриалния сектор и проследяване тенденциите в развитието му;

– състояние на сектора на услугите и проследяване тенденциите в развитието;

– състояние на туризма в района и проследяване тенденциите в развитието;

– размер на инвестициите, в т.ч. чуждестранни.

3. Културно-исторически фактори:

– Описание на наличните културни обекти  на територията на общините Троян и Априлци;

– Описание на възможностите за развитие на „културен туризъм”.

Методът на изследването бе преглед, на налична информация, събиране, обобщаване и анализиране на наличната информация по изследваните показатели.

За целта бе извършен преглед чрез интернет на наличната информация, необходима за целите на изследването, бе събрана допълнително информация по последни актуални данни от Националния статистически институт, от ОД „Земеделие” – Ловеч, БТ  – гр.Троян и др.  Doklad_po_t.2