СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“, СНЦ “МИГ-Белене-Никопол, СНЦ “МИГ-Самоков“ и СНЦ “МИГ-Троян-Априлци-Угърчин“ стартират изпълнението на иновативен проект „Дигитална местна общност – иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси“.

Posted Leave a comment

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ ОБЯВЯВА за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Троян, Априлци, Угърчин : Мярка 6.4.1.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Posted Leave a comment

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ ОБЯВА за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Троян, Априлци, Угърчин 1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: Мярка 6.4.1.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 2. Допустими кандидати: Допустимите кандидати на финансовата помощ по мярката трябва да […]

Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” открива процедура за подбор на проектни предложения с № BG06RDNP001-19.552 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Posted Leave a comment

Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.552 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура“ Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г. Приоритетна ос : МЯРКА 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО […]

Успешно приключи реализацията на проект на Община Априлци, финансиран от Стратегията за местно развитие на Сдружение Местна инициатива група – Троян, Априлци, Угърчин

Posted Leave a comment

Проектът, с наименование: „Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци“ е по инициатива на община Априлци и е заявен за финансиране още през далечната 2018 г. В края на 2019 г. Община Априлци сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони […]

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ ОБЯВЯВАПРИЕМ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-19.615 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (втори краен срок) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Posted Leave a comment