Архив 2007-2013

Профил на купувачa 2011-2015

На 27.09.2013г. след заседание на комисията за избор на изпълнител, бе избран изпълнител на дейността „Проучвания и осигуряване на информация за територията“. Протокол от работата на комисията може да бъде видян в прикачения файл.

Приключи избора на изпълнител за дейността Проучвания и осигуряване на информация за територията

МИГ „Троян и Априлци“  обявява Публична покана за  „Обучения на екипа, ангажиран в прилагането на стратегията за местно развитие и организиране на обучения за местни лидери по обособени позиции”. Изпълнението на дейностите е във връзка с Договор № РД 50-139/13.10.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Mярка „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и Мярка: „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от ПРСР за периода 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР.

Документите за кандидатите са към прикачения файл. Протокола за избор на изпълнител е в прикачения файл.

Договор01

Договор02

Ценова оферта 

Обучения 

ОП10.02.2015 DOC_20150218121418 A_z_A 3_2014_1 A_AIOzAe_EOzAOE_zA_AICE

CzA_UzAe_A_AEzAzA__CAaOz_z_AAAC_A__2014_1 IAOz_Az_oi_3 nAAAC_E_iyeA_Z

OzAOE_A_zA_AICE_A_AAAe_2 Protokol_obuchenija

МИГ „Троян и Априлци“  обявява Публична покана за  „„Доставка на офис оборудване, по обособени позиции, за нуждите на МИГ Троян и Априлци“.”. Изпълнението на дейностите е във връзка с Договор № РД 50-139/13.10.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Mярка „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и Мярка: „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от ПРСР за периода 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР.

Документите за кандидатите са към прикачения файл.Протокола за избор на изпълнител е в прикачения файл.

CzA_UzAe_A_AEzAzA__CAaOz_z_AAAC_A__2014_2

DOC_20150211190736

DOC_20150212135313

IAOz_Az_oi_komp

protokol_za_izbor_na_uchastnik_tehnika

МИГ „Троян и Априлци“  обявява Публична покана за  „Проучвания на територията и осигуряване на информация за територията и за стратегията за местно развитие в общините Троян и Априлци“. Изпълнението на дейностите е във връзка с Договор № РД 50-139/13.10.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Mярка „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и Мярка: „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от ПРСР за периода 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР.

Документите за кандидатите са към прикачения файл.Протокола за избор на изпълнител е в прикачения файл.

CzA_UzAe_A_AEzAzA__CAaOz_z_AAAC_A__2014_4 DOC_20150212141148 DOC_20150212141706 DOC_20150212144117 protokol_prouchvanija

Документите за участниците са в прикачения файл.

Протокола от взетото решение на комисията е в прикачения файлA_2015_2 A_z_A_1 DOC_20150212165813 DOC_20150212180856 Dokumenti_publichnost_MIG protokol_publicnost2