Обява за обществено обсъждане на промени в СТРАТЕГИЯТА за ВОМР на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

Краен срок за изпращане на коментари: 29.11.2023 г.

СНЦ „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Троян, Априлци и Угърчин, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-200/ 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено с Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.; Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Изпълнението на Стратегията е в периода от 29.11.2016 г. до 30.06.2025 г.
Промените са допустими на основание чл. 39, т. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и чл. 18, ал. 1, т. 1 от Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-200/ 29.11.2016 г.

С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяка конкретна промяна може да се запознаете тук:  Отразени-промени-по-седмо-изменение-на-СВОМР.pdf

Коментари и предложения по публикувания проект на промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 16:30 ч. на 29.11.2023 г. в офиса на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин на адрес: гр. Троян, ул. „Христо Ботев“ № 113 или на електронна поща:: migta@abv.bg.

(Коментарите и предложенията могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.)

Вашият коментар