МИГ-Троян, Априлци, Угърчин, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява прием по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.064 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М3 Интегрирани и Здрави“

 

 

 

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 3 „Интегрирани и здрави“  от Стратегията за ВОМР на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001 – 2.064  МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М3 Интегрирани и Здрави

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е:

– социално-икономическото развитие на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността и социално включване, в частност увеличаване броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и  здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други държави.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализираните групи” на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги
  2. Подобряване достъпа до заетост
  3. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотип
  4. Подобряване достъпа до образование

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://umis2020.government.bg

www.migta.eu  :  1.2_Условия за кандидатстване_;  1. Документи за попълване;  3. Документи за информация2. Документи към договор

Краен срок за представяне на предложенията: 22.07.2019 г., 16:30 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Вашият коментар