Доклад за изпълнение

Годишен доклад по 19. 4_за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

Годишен доклад по 19. 4_за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

Годишен доклад по 19. 4_за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

Годишен  доклад  19.4_за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

Годишен Доклад по 19.4. за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

Годишни доклади за за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г

Годишни доклади за 2017 г

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия
за ВОМР“ на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин Годишен доклад 19.4.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) годишен доклад 19.2.