Заседания на КИПП

Заседания на КППП по ОПИК

Оценителен доклад по процедура BG16RFOP002-2.012 Оценителна сесия 1 Оценителен доклад 1

Декларации за липса на  конфликт на интереси, поверителност и безпристрастност на КППП Декларации комисия ОПИК