РЕШЕНИЯ на КОМИСИИТЕ за ПОДБОР на ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Личните данни /подписите/ са заличени на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни. 
РЕШЕНИЯ на КППП по М 6.4.1. от ПРСР 2014 -2020:

Протокол от ОАСД_

Протокол от ТФО_

Оценителен доклад_6.4.1.

Протокол № 015 от 20.12.2023_ от заседание на КУО ма МИГ

РЕШЕНИЯ на КППП по М 7.2. от ПРСР 2014 -2020:

Протокол от ОАСД_

Протокол ТФО_

Оценителен доклад_

Протокол № КУО-014 от 18.12.2023_от заседание на КУО ма МИГ

РЕШЕНИЯ на КППП по М 6.4.1. от ПРСР 2014 -2020:

Протокол от ОАСД от 07.01.2022 г. до 09.02.2022 г.

Протокол от ТФО от 09.02.2022 г. до 14.02.2022 г.

Оценителен доклад по ОС № BG06RDNP001-19.531-S1 по м. 6.4.1

Протокол № 03-21.02.2022 г. от заседанието на КУО на МИГ-ТАУ

РЕШЕНИЯ на КППП по М 8.6. от ПРСР 2014 -2020:

ПРОТОКОЛ от ОАСД от 11.11.2021 г. до 21.12.2021 г._

ПРОТОКОЛ от ТФО от 21.12.2021 г. до 23.12.2021 г._

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД по ОС № BG06RDNP001-19.530-S1 по М.8.6._

Протокол № 01 от 05.01.2022 г. от заседанието на КУО на МИГ-ТАУ_


РЕШЕНИЯ на КППП по М 7.5. от ПРСР 2014 -2020:

Протокол от приключила оценка на етап ОАСД_26.03.2021 г.

Протокол от приключила оценка на етап ТФО_05.04.2021 г.

Оценителен доклад на КППП – 05.04.2021 г.

Протокол от заседание на КУО №6_09.04.2021_г.


РЕШЕНИЯ на КППП по Мярка, финансирана от ОПИК 2014 -2020:

Протокол от приключила оценка на етап ОАСД – 19.08.2019 г.

Протокол от приключила оценка на етап ТФО – 11.09.2019 г.

Оценителен доклад на КППП – 11.09.2019 г.

Протокол от заседание на КУО № 26 от 18.09.2019 г.


РЕШЕНИЯ на КППП по М 3, финансирана от ОПРЧР 2014 – 2020:

Протокол_ от приключила оценка на етап_АСД

Протокол_от приключила оценка на етап ТФО

Оценителен доклад_на КППП М3

Протокол от заседание на_КУО_№27 от_30.09.2019 г.


РЕШЕНИЯ на КППП – М 4 ОПРЧР 2014 – 2020 /втори краен срок/:

Протокол от приключила оценка на етап АСД

Протокол от приключила оценка на етап ТФО

Оценителен доклад на КППП М4

Протокол от заседание на КУО_№24_от 16.08.2019 г.


РЕШЕНИЯ на КППП – М 2 ОПРЧР 2014 – 2020 /втори краен срок/:

Протокол от приключила оценка на етап АСД

Протокол от приключила оценка на етап ТФО

Оценителен доклад на КППП по М2_

Протокол от заседание на КУО_№24 от_16.08.2019 г.


РЕШЕНИЯ на КППП – М 1 ОПРЧР 2014 – 2020 /втори краен срок/:

Протокол от приключила оценка на етап АСД

Протокол от приключила оценка на етап ТФО

Оценителен доклад на КППП по М.1_

Протокол от заседание на КУО_№24_от 16.08.2019 г.


РЕШЕНИЯ на КППП – М 6.4.1. ПРСР 2014 – 2020:

Протокол от приключила оценка на етап АСД

Протокол от приключила оценка на етап ТФО

Оценителен доклад на КППП по М. 6.4.1

Протокол от заседание на КУО № 17 от 21.06.19г. с приложени списъци


РЕШЕНИЯ на КППП – М 4 ОПРЧР 2014 – 2020 /първи краен срок/:

Протокол от приключила оценка на етап АСД

Протокол от приключила оценка на етап ТФО

Оценителен доклад на КППП по М4

M4_Протокол от заседание на _КУО_№14_21.05.2019 г.


РЕШЕНИЯ на КППП – М 2 ОПРЧР 2014 – 2020 /първи краен срок/:

Протокол от приключила оценка на етап АСД

Протокол от приключила оценка на етап ТФО

Оценителен доклад на КППП по М 2

М2_Протокол от заседание на_КУО_№10-19.04.2019 г.


РЕШЕНИЯ на КППП – М 1 ОПРЧР 2014 – 2020 /първи краен срок/:

Протокол от приключила оценка на етап АСД

Протокол от приключила оценка на етап ТФО

Оценителен доклад на КППП по М 1

М1_Протокол от заседание на_КУО_№9_от 16.04.2019 г.


РЕШЕНИЯ на КППП – М 4.2. ПРСР 2014 – 2020 :

Протокол от ОАСД по М.4.2 от 05.11.2018

Протокол от ТФО по М.4.2 от 07.11.2018 г.

Оценителен доклад от КППП по М.4.2.

Протокол №15 от 12.11.2018 г. от заседание на КУО


РЕШЕНИЯ на КППП – М 4.1. ПРСР 2014 – 2020 :

Протокол от ОАСД по М. 4.1. (2)

Протокол от ТФО по М. 4.1. (2)

Оценителен Доклад от КППП по М. 4.1. (2)

Протокол №15 от 12.11.2018 г. от заседание на КУО


РЕШЕНИЯ на КППП – ОПИК 2014 -2020 /втори краен срок/:

Протокол от ОАСД

Коригиран Протокол от ТФО

Оценителен Доклад от КППП по 2-ри краен срок

Протокол от заседание на КУО № 16 от 16.11.2018 г.


РЕШЕНИЯ на КППП – ОПИК 2014 -2020 /първи краен срок/ :

Коригиран протокол от ОАСД (2)

Коригиран протокол от ТФО (2)

Оценителен Доклад от КППП по 1-ви краен срок

Протокол от заседание  на КУО № 8 от 06.07.2018 г.


РЕШЕНИЯ на КППП – М 7.2 от ПРСР 2014 -2020 :

Протокол от ОАСД по М.7.2

Протокол от ТФО по М.7.2

Оценителен Доклад от КППП по М.7.2

Протокол от заседание на КУО