Въпроси и отговори

Отговори по въпроси по процедури

Въпроси и отговори по ОПИК.

Отговори по процедура по мярка 7.2. Въпроси и отговори по мярка 7.2. към 04.05.2018

Въпроси и отговори по процедура BG05M9OP001.038 “МИГ – Троян, Априлци, Угърчин Нова заетост и стимулиране на микро и малки предприятия”  :Въпроси и отговори – 1-6_ISUN