Устав на МИГ

Местна инициативна група Троян и Априлци

Устав : Устав МИГ Троян и Априлци от ноември 2009г.

Устав: Устав МИГ Троян и Априлци от май 2010г.

Устав: Устав на МИГ Троян и Априлци от март 2012г.

Устав: Устав на МИГ Троян и Априлци от  декември 2015г.

Местна инициативна група Троян, Априлци, Угърчин

Устав: Устав на МИГ Троян, Априлци, Угърчин от март 2016г.

Устав: Устав на МИГ Троян, Априлци, Угърчин от юли 2017г.

Устав: Устав на МИГ Троян, Априлци, Угърчин от март 2018г.

Устав: Устав на МИГ Троян,Априлци, Угърчин от май 2018г.