Стратегия за ВОМР

Стратегията е на разположение в прикачените файлове

Документ изпратен по време на оценката на СВОМР по мерки от ОПРЧР

Стратегия стр.1-40

Стратегия стр.41-80 

Стратегия стр.81-120

 ⇓ Заявени промени в СВОМР 2014 – 2020 г. към м. февруари 2021 г.

⇓ Заявени промени в СВОМР 2014 – 2020 към м. май 2021 г.