Стратегия за ВОМР

1) СВОМР 2014 – 2020 от 30.05.16 г. – Одобрена от  МЗХГ

2) Отразени промени по първо изменение на СВОМР – съгласно Споразумение от 19.08.2019 г.

2) Първо изменение на СВОМР – съгласно Споразумение от 19.08.2019 г.

3) Отразени промени по второ изменение на СВОМР – съгласно Споразумение от 15.01.2021 г.

3) Второ изменение на СВОМР – съгласно Споразумение от 15.01.2021 г.

4) Отразени промени по трето изменение на СВОМР – съгласно Споразумение от 03.08.2021 г.

4) Трето изменение на СВОМР – съгласно Споразумение от 03.08.2021 г.

5) Отразени промени по четвърто изменение на СВОМР – съгласно Споразумение от 19.11.2021г.

5) Четвърто изменение на СВОМР – съгласно Споразумение от 19.11.2021г.

6) Отразени промени по пето изменение на СВОМР

6) Пето изменение на СВОМР – съгласно писмо от УО на ПРСР

7) Отразени промени по шесто изменение на СВОМР

7) Шесто изменение на СВОМР – съгласно писмо от УО на ПРСР 

8) Отразени промени по седмо изменение на СВОМР