Споразумение ВОМР

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие ->  Споразумение от 29.11.2016