ПРОЕКТИ НА МИГ

Проект „Кажи сирене! Балканско сирене“

Описание на проекта

На 02.04.2021 г. беше подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 с наименование: „Кажи сирене! Балканско сирене“.

В проекта участват четири МИГ от територията на България и четири инициативни групи от Румъния и три асоциирани партньори от Молдова. Водещ партньор от българска страна е МИГ Раковски.

Проектът е на обща стойност: 492 066.74 лв., от които за финансиране на дейности на МИГ- Троян, Априлци, Угърчин  са 126 220 лв.

Срокът за изпълнение и отчитане на проекта е до 24 месеца от датата на подписване на договора, но не по-късно от 15.09.2023 г.

Общата цел на проекта е: Окуражаване и насърчаване на традиционните и непромишлени сирена, инвестиране в по-здравословно хранене, осигуряване на добър доход за производители и подпомагане и поддръжка на продуктивен сектор с успоредни възможности за туризъм и културни дейности (маршрути на сирене, фестивали, гастрономически събития и т.н.).

КАТАЛОГ на изпълнени проекти от 2008 г. до 2019 г. от СВОМР на МИГ-ТАУ

Проект „Алея за отдих – естетика и възпитание”

ПРОЕКТ: „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията за потенциални местна инициативна група на територията на общините Троян и Априлци“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Ос 4 – ЛИДЕР