ПРОЕКТИ НА МИГ

КАТАЛОГ на изпълнени проекти от 2008 г. до 2019 г. от СВОМР на МИГ-ТАУ

Проект „Алея за отдих – естетика и възпитание”

ПРОЕКТ: „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията за потенциални местна инициативна група на територията на общините Троян и Априлци“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Ос 4 – ЛИДЕР