ПРОЕКТИ НА МИГ

Неправителствената организация „Сдружение Местна Инициативна Група – Троян, Априлци, Угърчин“ /МИГ/ е регистрирана през 2008 г. и оттогава до днес осъществява дейности в обществена полза.
Дейностите на Сдружението се изпълняват с финансовата помощ на европейските фондове и програми, като Подхода „Лидер“, прилаган на територията на Местната инициативна група през периода 2007-2013 г. и мултиплициран в подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) през периода 2014-2020 г.
Всички наши проекти са реализирани и изпълнени успешно, а именно:

 • През 2008 г. сключихме първия си Договор за изпълнение на проект: „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Троян и Априлци”, на стойност: 188 065,00 лв.;
 • През 2011 г. сключихме Договор за предоставяне на финансова помощ по Мярка „Прилагане на Стратегии за местно развитие“ и Мярка: „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активно“, на стойност: 3 785 000,00 лв.;
 • През 2015 г. и 2016 взехме активно участие в проект „Създаване и укрепване на партньорски капацитет за развитие на малките населени места – Лидер мрежа на НПО“, реализиран с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
 • През 2015 г. сключихме Договор на стойност 48 895,75 лв. за подготвителни дейности за разработване на стратегия за развитие на територията, финансиран от ПРСР 2014-2020, посредством ЕЗФРСР;
 • През 2016 г. сключихме Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на трите общини – Троян, Априлци и Угърчин, на обща стойност: 7 101 398,68 лв.
 • Паралелно с последния проект, изпълняваме и друг на стойност 1 091 915,00 лв. за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.
  Последните ни два проекта са в процес на изпълнение, но на практика са към своя край.
 • През 2019 г. сключихме Договор за вътрешнотериториално сътрудничество на местни инициативни групи, в който в ролята на бенефициент, в партньорство с Местна инициативна група Бяла Слатина“ успешно реализирахме проект на стойност: 124 916,56 лв.
 • В процес на изпълнение е и Проект „Кажи сирене! Балканско сирене!“ на стойност: 492 066,74 лв., който се изпълнява в партньорство с 9 участници от България, Гърция и Румъния.
 • През 2021 г. МИГ, в качеството си на кандидат, сключихме Договор за изпълнение на проект: „Открий го! Местното вино“, на стойност: 582 569,79 лв., чиито дейности стартираха неотдавна и който се изпълнява в партньорство с МИГ „Девня – Аксаково“ и МИГ „Перущица – Родопи“.
 • През 2022 г. Сключихме Договор в качеството си на партньорска организация в проект, Финансиран от Рамкова Програма Хоризонт Европа. – Програма за финансиране на научни изследвания и иновации до 2027 г. „Хоризонт Европа“ е основната програма на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации с бюджет от 95,5 милиарда евро. Тя се занимава с изменението на климата, спомага за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие и повишава конкурентоспособността и растежа на ЕС. Програмата улеснява сътрудничеството и засилва въздействието на научните изследвания и иновациите при разработването, подкрепата и прилагането на политиките на ЕС, като същевременно се справя с глобалните предизвикателства. Той подкрепя създаването и по-доброто разпространение на отлични знания и технологии. Тя създава работни места, ангажира пълноценно талантите на ЕС, стимулира икономическия растеж, насърчава конкурентоспособността на промишлеността и оптимизира въздействието върху инвестициите в рамките на засилено европейско научноизследователско пространство. Могат да участват юридически лица от ЕС и асоциирани държави.
 • Имаме добре изградена мрежа с колеги от още 55 местни инициативни групи, функциониращи на територията на селските райони в цялата страна, обединени в Асоциация на българската национална ЛИДЕР мрежа /АБНЛМ/, която от своя страна е член на EUROPEAN LEADER ASSOCIATION FOR RURAL DEVELOPMENT (ELARD), сформирана от представители на 29 държави от Европейския съюз.
  В последните години Местната инициативна група взе участие в проекти по Еразъм+ като партньорска организация по Ключова дейност 1, Сектор Младеж – Младежки обмен, в които участваха организации от България, Гърция, Молдова, Румъния и Сърбия. Част от нашите отговорности като участници в проекти по Еразъм+ се заключаваха в това, да проучим подходящи младежи, съобразно изискванията на кандидатстващите организации, да ги информираме за целите на проекта, дейностите по време на изпълнението, както и очакваните резултати, да организираме документално и логистично тяхното пътуване и престои в друга държава, както и завръщането им в страната. Успешното ни реализиране на нашето участие като партньори, и най-вече удовлетвореността на младежите от включването им в проекти за младежки обмен, вдъхновението им да се развиват и надграждат в резултат от обмена, потребността от подобни практики на много други младежи, както и крещящата им нужда от протегната ръка ни даде мотивация да разгърнем още повече своя потенциал и способности и в партньорство с други организации да разработим настоящия проект.

Проект „Кажи сирене! Балканско сирене“

Описание на проекта

На 02.04.2021 г. беше подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 с наименование: „Кажи сирене! Балканско сирене“.

В проекта участват четири МИГ от територията на България и четири инициативни групи от Румъния и три асоциирани партньори от Молдова. Водещ партньор от българска страна е МИГ Раковски.

Проектът е на обща стойност: 492 066.74 лв., от които за финансиране на дейности на МИГ- Троян, Априлци, Угърчин  са 126 220 лв.

Срокът за изпълнение и отчитане на проекта е до 24 месеца от датата на подписване на договора, но не по-късно от 15.09.2023 г.

Общата цел на проекта е: Окуражаване и насърчаване на традиционните и непромишлени сирена, инвестиране в по-здравословно хранене, осигуряване на добър доход за производители и подпомагане и поддръжка на продуктивен сектор с успоредни възможности за туризъм и културни дейности (маршрути на сирене, фестивали, гастрономически събития и т.н.).

КАТАЛОГ на изпълнени проекти от 2008 г. до 2019 г. от СВОМР на МИГ-ТАУ

Проект „Алея за отдих – естетика и възпитание”

ПРОЕКТ: „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията за потенциални местна инициативна група на територията на общините Троян и Априлци“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Ос 4 – ЛИДЕР