Процедури за подбор

Актуални процедури за подбор

Процедура за прием на проекти по ПРСР №BG06RDNP001-19.049 – МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” срок 28.09.2018 г.

Документите са налични тук

 

Процедура за прием на проекти по ПРСР №BG06RDNP001-19.050 – МИГ Троян, Априлци, Угърчин М 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ срок 28.09.2018г.

Документите са налични тук

Процедура за прием на проекти по ПРСР №BG06RDNP001-19.051 – „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“: Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства” срок 28.09.2018г.

Документите са налични тук

Процедура за прием на проекти по ПРСР  № BG06RDNP001-19.004 – МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_1_М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – изтекла на 31.07.2018г.

 Процедура за прием на проекти по ОПИК  № BG16RFOP002-2.012 „ВОМР: „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин» – изтекла на 31.07.2018г.