Процедури за подбор

Актуални процедури за подбор

 Процедура за прием на проекти по ОПИК  № BG16RFOP002-2.012 „ВОМР: „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин»