Обяви за кандидатстване

Обява с удължен срок 07.11.23 г. по трети прием по М 6.4.1.

Обява за кандидатстване с проектни предложения с втори краен срок 7.2

Обява за кандидатстване с проектни предложения с начален срок 20.02.2023 г  по м.7.5

ОБЯВА за кандидатстване с проектни предложения по М. 6.4.1

OБЯВА_за кандидатстване с проектни предложения по М. 8.6

Обява за кандидатстване с проектни предложения по М  7.5

Обява за кандидатстване  с проектни предложения по М  7.2

Обява за прием по мярка 6.4.1  за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.531 „МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 

OБЯВА_за кандидатстване с проектни предложения по процедура  № BG06RDNP001-19.530 Сдружение МИГ – Троян, Априлци, Угърчин: Мярка 8.6. «Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти»

Обява за кандидатстване по М 7.5 с удължен срок – 19.02.2021 г.  за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.456 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин_66_ М_ 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Обява за кандидатстване по М.7.5-29.01.2021 г. за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.456 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин_66_ М_ 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

OБЯВА по м. 1.3 за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.437 –  „МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН  М 1.3. „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства”

Обява  за подбор на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-2.064 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М3 Интегрирани и Здрави“

ОБЯВА за подбор на проектни предложения по процедура № BG16RFOP002 2.046 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин»

Насоки за кандитстване по Втора процедура от ОПИК 2014-2020 г.

Обява за прием на проектни прдложения от ПРСР 2014-2020 по процедура № „BG06RDNP001-19.146. МИГ – Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 

Обява за прием по мярка 6.4.1 с удължен краен срок за кандидатстване – 30.04.2019 г.

Обява за прием по мярка 6.4.1 с краен срок за кандидатстване – 31.03.2019 г.

Документи за попълване по м.6.4.1

Обява за прием на проекти по ПРСР  № BG06RDNP001-19.004 – МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_1_М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

ОБЯВА  7.2

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 7.2

ДОКУМЕНТИ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 7.2.

Обява 7.2. – удължаване ДО 31.07.2018Г.

Условия за кандидатстване – актуализирани до 31.07.2018г.

Въпроси и отговори към 11.06.2018 г.

Обява за прием на проекти по ОПИК  по процедура № BG16RFOP002-2.012 „ВОМР: „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин»

ОБЯВА

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ