OБЯВА по м. 1.3 за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.437 –  „МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН  М 1.3. „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства”

_Обява  за подбор на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-2.064 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М3 Интегрирани и Здрави“

ОБЯВА за подбор на проектни предложения по процедура № BG16RFOP002 2.046 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин»

Насоки за кандитстване по Втора процедура от ОПИК 2014-2020 г.

Обява за прием на проектни прдложения от ПРСР 2014-2020 по процедура № „BG06RDNP001-19.146. МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 

Обява за прием по мярка 6.4.1 с удължен краен срок за кандидатстване – 30.04.2019 г.

Обява за прием по мярка 6.4.1 с краен срок за кандидатстване – 31.03.2019 г.

Документи за попълване по м.6.4.1

Обява за прием на проекти по ПРСР  № BG06RDNP001-19.004 – МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_1_М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

ОБЯВА  7.2

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 7.2

ДОКУМЕНТИ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ 7.2.

Обява 7.2. – удължаване ДО 31.07.2018Г.

Условия за кандидатстване – актуализирани до 31.07.2018г.

Въпроси и отговори към 11.06.2018 г.

Обява за прием на проекти по ОПИК  по процедура № BG16RFOP002-2.012 „ВОМР: „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин»

ОБЯВА

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Translate »