Успешно приключи реализацията на проект на Община Априлци, финансиран от Стратегията за местно развитие на Сдружение Местна инициатива група – Троян, Априлци, Угърчин

Posted Leave a comment

Проектът, с наименование: „Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци“ е по инициатива на община Априлци и е заявен за финансиране още през далечната 2018 г. В края на 2019 г. Община Априлци сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони […]

СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УЧЪРЧИН СКЛЮЧИ ДОГОВОР ПО ПОДМЯРКА 19.1. „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

Posted Leave a comment

На основание чл. 37, ал. З от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (Загл. изм. – ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) (ЗУСЕФСУ) във вр. с S 70 от Преходни и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗУСЕСИФ (Обн. ДВ, бр. 51 от 2022 г.) и […]

Стартира процесът по подготовка на новата стратегия за развитие на територията 2023 – 2027 година

Posted Leave a comment

Подходът ЛИДЕР се прилага на територията на общините Троян и Априлци от края на 2009 година, когато е създадена местната инициативна група (МИГ). През периода 2007 – 2013г. организацията прилага Подхода под формата на неправителствена организация МИГ Троян и Априлци. През настоящия програмен период 2014 – 2020г. е привлечена и трета община – Угърчин като […]

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ ОБЯВЯВАПРИЕМ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-19.615 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” (втори краен срок) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Posted Leave a comment

П О К А Н А за свикване на Общо събрание на Колективния Върховен Орган на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

Posted Leave a comment

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –  ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798 П О К А Н А за свикване на отчетно изборно заседание […]

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

Posted Leave a comment

Дата на обявяване: 01.02.2023 г. Дата на приключване: 15.02.2023 г. СНЦ „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Троян, Априлци и Угърчин, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-200/ 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в […]

П О К А Н А за свикване на Общо събрание на Колективния Върховен Орган на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

Posted Leave a comment

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –  ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798 П О К А Н А  за свикване на събрание на […]