СНЦ „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ обявява конкурс за избор на външни експерти – оценители

Posted Leave a comment

Във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД50-200/29.11.2016г. на МИГ Троян, Априлци, Угърчин за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. и в изпълнение на Решение […]

Указания за подбор на проекти, които ще се финансират по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 в изпълнение на Стратегии за местно развитие при многофондово прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие

Posted Leave a comment

Указанията за подбор на проекти са разработени на основа на одобрените от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Оперативна програма „Инициатива за МСП” 2014-2020  Методология и критерии за подбор на операции в обхвата на инвестиционните приоритети по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ и Приоритетна ос 2 „Предприемачество и […]

Методология и критерии за подбор на операции в изпълнение на Стратeгиите за местно развитие при прилагане на подхода ВОМР одобрени от Комитета за наблюдение на ОПИК и ОП ИМСП в изпълнение на разпоредбите на чл. 37, ал. 3 на ПМС №161/04.07.2016 г.

Posted Leave a comment

Методологията и критериите за подбор на операции се отнасят за всяка процедура за подбор на проекти в Методологията и критериите за подбор на операции се отнасят за всяка процедура за подбор на проекти в съответствие с избраните мерки/операции по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ и/или Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж […]

На вниманието на МИГ за подготовка и изпълнение на стратегии за ВОМР: Приета промяна в критерии за техническа и финансова оценка на проектни предложения от ОПРЧР

Posted Leave a comment

Във връзка с изпълнението на одобрените по първи прием стратегии за ВОМР, както и подготовката на стратегии по втори прием, УО на ОП РЧР публикува изменени критерии за техническа и финансова оценка на проектни предложения, приети от Комитета за наблюдение. Организациите, подготвящи стратегии за ВОМР за втори прием следва да се съобразят с одобрените от […]

МИГ Троян, Априлци, Угърчин подписа споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР

Posted Leave a comment

На официална церемония на 30.11.2016г. в Министерски съвет на МИГ Троян, Априлци, Угърчин бе връчено споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР за периода 2016 – 2020г. Стратегията е за финансиране на проекти от три донорски програми – Програма за развитие на селските райони, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Иновации и […]

Резюме на Стратегия за местно развитие на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

Posted Leave a comment

Стратегията ще се изпълнява на територията на три общини от област Ловеч – Общините Троян, Априлци и Угърчин. В момента предстои вписване в Ловешки окръжен съд на новото име на МИГ, а именно „МИГ – Троян,Априлци, Угърчин“. След направен анализ на територията на трите общини и допитване чрез анкетиране до потенциалните бенефициенти и заинтересовани лица се […]

Промяна в името на Сдружението

Posted Leave a comment

С Решение №59/25.04.2016г. на Ловешки окръжен съд е вписана промяна в Устава, промени в управителните и контролни органи /КУО и КС/ и в наименованието  на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“. Решението е в прикачения файл YYYYYYY_YYYYYYY_YYY_YYY_1

Благословен Великден!

Posted Leave a comment

Уважаеми дами и господа! Екипа на Сдружение “МИГ – Троян, Априлци, Угърчин”, пожелава на всички Вас светъл и благословен Великден! Да помним, да тачим, да обичаме, да прощаваме и да се целим високо! Да сме заобиколени от обичните ни хора и да вярваме, че доброто предстои, а нашите ежедневни усилия допринасят за това! Да се усмихваме повече и […]

Анкетни карти за проучвания

Posted Leave a comment

Във връзка с осъществяване на проучвания и анализи на територията (териториални, икономически, социални и други анализи и проучвания) – два броя с предмет: 1.Проучване и анализ на възможностите за въвеждане на иновативни туристически продукти и услуги на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин; 2.Проучване и анализ на икономическата активност на младите хора на територията на […]

МИГ обявява допълнителен конкурс по документи за избор на външни експерти – оценители

Posted 2 Comments

 СДРУЖЕНИЕ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН» Във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД50-200/29.11.2016г. на МИГ Троян, Априлци, Угърчин за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от програмата за развитие на […]