СНЦ „МИГ-ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ обявява конкурс за избор на външни експерт- оценители

Posted Leave a comment

Във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-200/29.11.2016 г. на МИГ –  Троян, Априлци, Угърчин за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и […]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ

Posted Leave a comment

Уважаеми настоящи и бъдещи бенефициенти, представители на местния бизнес и нестопанския сектор, граждани, членове на Колективния върховен орган на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН “ ЕКИПА НА СДРУЖЕНИЕТО ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ, ПЛАНИРАНИ ДА СЕ ПРОВЕДАТ КАКТО СЛЕДВА: На 20.11. /вторник/, 2018 г. от 10:00 часа в залата на НЧ „Вълчо Русковски – 1894“ – […]

Проект на Насоки за кандидатстване по Мярка УЧА И РАБОТЯ от СВОМР

Posted Leave a comment

На основание чл.26, ал.4 от ЗУСЕСИФ  и чл.6, т. 4 от СВОМР № РД 50-200 от 29.11.2016 г. МИГ – Троян, Априлци, Угърчин публикува за предварително обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Мярка  УЧА И РАБОТЯ от СВОМР финансирана от ОПРЧР, по процедура за подбор на проектни предложения – № BG05M9OP001-1.037 „МИГ ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН […]

Покана за свикване на заседание на КВО на 29.10.2018 г.

Posted Leave a comment

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798   П О К А Н А за свикване на Общо […]

Проект на насоки за кандидатстване по мярка НОВА ЗАЕТОСТ от СВОМР

Posted Leave a comment

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-200/ 29.11.2016 г., МИГ – Троян,Априлци, Угърчин публикува за предварително обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по мярка Нова заетост от СВОМР финансирана от ОПРЧР, по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.038 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин Нова заетост и стимулиране […]

МИГ Троян-Априлци-Угърчин на работно посещение в Унгария и Австрия

Posted Leave a comment

През периода 6-9 септември, представители на екипа и на колективния върховен орган на МИГ посетиха местни инициативни групи от Унгария и Австрия.Посещението бе по интензивна програма с изключително полезни срещи и беседи (12 на брой) и нови познания за тенденциите в съвременното земеделие и семейния бизнес на село. Разбира се, имахме и богата културна програма, […]

Покана за свикване на заседание на КВО на 28.08.2018г.

Posted Leave a comment

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009 на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798 П О К А Н А за свикване на Общо събрание […]

МИГ Троян, Априлци, Угърчин обяви прием по три мерки от Стратегията за ВОМР

Posted Leave a comment

Отворените процедури за прием са: Процедура за прием на проекти по ПРСР №BG06RDNP001-19.049 – МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” срок 28.09.2018 г. Процедура за прием на проекти по ПРСР №BG06RDNP001-19.050 – МИГ Троян, Априлци, Угърчин М 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното […]

МИГ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.049 МИГ Троян, Априлци, Угърчин M 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Posted Leave a comment

В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие  на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, МИГ задължително публикува изготвените документи по чл. 26, ал. 1 на ЗУСЕСИФ за обществено обсъждане в съответствие със сроковете, предвидени […]