МИГ – Троян, Априлци, Угърчин обявява процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.046 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“

Posted Leave a comment

От днес, 01.04.2019 г., МИГ – Троян, Априлци, Угърчин кани желаещите да представят проектни предложения по процедура чрез подбор № BG16RFOP002-2.046 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“, финансирана от Стратегията за ВОМР посредством Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 – 2020 година. Краен […]

МИГ- Троян, Априлци, Угърчин удължава приема по Мярка 6.4.1.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР

Posted Leave a comment

МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, уведомява желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ –  Троян, Априлци, Угърчин посредством процедура на подбор на проекти № „BG06RDNP001-19.146. МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, че крайният срок за кандидатстване е удължен до  30.04.2019 […]

МИГ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по М „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ- Троян, Априлци, Угърчин“

Posted Leave a comment

В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие  на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин,  МИГ задължително публикува изготвените документи по чл. 26, ал. 1 на ЗУСЕСИФ за обществено обсъждане в съответствие със сроковете, предвидени […]

МИГ- Троян, Априлци, Угърчин обяви прием по Мярка 6.4.1.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР

Posted Leave a comment

От днес, 01.03.2019 г., МИГ – Троян, Априлци, Угърчин кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ –  Троян, Априлци, Угърчин посредством процедура на подбор на проекти № „BG06RDNP001-19.146. МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”  с краен срок за […]

МИГ- Троян, Априлци, Угърчин обяви прием по Мярка „Социална икономика“ от Стратегията за ВОМР

Posted Leave a comment

От днес, 21.02.2019 г., МИГ – Троян, Априлци, Угърчин кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Социална икономика“ от стратегията за ВОМР на МИГ –  Троян, Априлци, Угърчин посредством процедура на подбор на проекти с няколко срока за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-02.048 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М4 Социална икономика“, финансирана от ОПРЧР […]

МИГ- Троян, Априлци, Угърчин обяви прием по Мярка „УЧА И РАБОТЯ“ от Стратегията за ВОМР

Posted Leave a comment

От днес, 01.02.2019 г., МИГ – Троян, Априлци, Угърчин кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „УЧА И РАБОТЯ“ от стратегията за ВОМР на МИГ Троян, Априлци, Угърчин посредством процедура на подбор на проекти с няколко срока за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.037 „МИГ ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН – УЧА И РАБОТЯ“ Дейностите, […]

Второ обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване по М „Социална икономика“ от СВОМР

Posted Leave a comment

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-200/ 29.11.2016 г., и във връзка с чл. 272, параграф 28 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския Парламент  на Съвета от 18 юли 2018 година. „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ публикува за предварително обсъждане  II  – проект на Насоките за кандидатстване по […]

МИГ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура „BG06RDNP001-19.146. МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Posted Leave a comment

В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие  на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин,  МИГ задължително публикува изготвените документи по чл. 26, ал. 1 на ЗУСЕСИФ за обществено обсъждане в съответствие със сроковете, предвидени […]

МИГ- Троян, Априлци, Угърчин обяви прием по Мярка „Нова заетост и стимулиране на микро и малки предприятия“ от Стратегията за ВОМР

Posted Leave a comment

  От днес, 04.01.2019 г., МИГ – Троян, Априлци, Угърчин,  кани желаещите да представят проектни предложения  посредством процедура чрез  подбор на проекти с няколко срока за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.038 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин Нова заетост и стимулиране на микро и малки предприятия“ . Информацията е налична тук: http://eumis2020.government.bg  

Второ обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване по М „Уча и Работя“ от СВОМР

Posted Leave a comment

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-200/ 29.11.2016 г., и във връзка с чл. 272, параграф 28 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския Парламент  на Съвета от 18 юли 2018 година. МИГ – Троян, Априлци, Угърчин публикува за предварително обсъждане  II проект на Насоките за кандидатстване по […]