ФИНАНСОВА ПОМОЩ В ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Posted Leave a comment

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, ОБЯВЯВЕНА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19   Повече информация ще намерите в секция „новини“ на следния линк:    https://www.eufunds.bg/bg   С УВАЖЕНИЕ: ЕКИП НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – Троян, Априлци, Угърчин“ 

Съобщение

Posted Leave a comment

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България и препоръките на Националния оперативен щаб, свързани с предотвратяване и ограничаване разпространението на COVID-19, Сдружение „Местна инициативна група –Троян, Априлци, Угърчин, считано от  17 март 2020 г., до второ нареждане, ще работи в следния режим: 1. Екипът на СНЦ „МИГ-Троян, Априлци, Угърчин“ преустановява организирането и […]

КАНИМ ВИ НА КУЛИНАРЕН ФЕСТИВАЛ НА ТРАДИЦИОННАТА МЕСТНА КУХНЯ

Posted Leave a comment

          НА 16.05.2020 г. (събота) в центъра на град Априлци НА 30.05.2020 г. (събота) в центъра на град Троян НА 13.06.2020 г. (събота) в центъра на град Угърчин Очакват ви награди за индивидуални и групови участия, както и много музика, смях и веселие! ЗАПОВЯДАЙТЕ!

П О К А Н А за свикване на Общо събрание на Колективния Върховен Орган на МИГ

Posted Leave a comment

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798   П О К А Н А за свикване на Общо събрание на […]

П О К А Н А за свикване на Общо събрание на Колективния Върховен Орган на МИГ

Posted Leave a comment

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798 П О К А Н А за свикване на Общо събрание […]

Posted Leave a comment

Утвърждаване на традиционните местни храни и рецепти на териториите на „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ и МИГ „Бяла Слатина“

Покана за предстоящи информационни семинари през месец Декември

Posted Leave a comment

П О К А Н А за участие в информационни семинари за местни лидери и потенциални кандидати  във връзка с популяризиране на стратегия за ВОМР през месец декември 2019 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, От името на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин”, имаме удоволствието да Ви поканим за участие в провеждането […]

СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УЧЪРЧИН СКЛЮЧИ ДОГОВОР ПО ПОДМЯРКА 19.3. „ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ“ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ХРАНИ И РЕЦЕПТИ НА ТЕРИТОРИЯТА

Posted Leave a comment

  Неотдавна Сдружението подписа Административен Договор № РД 50-34/19.08.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.083 Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие […]

МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН ПРОВЕДЕ ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

Posted Leave a comment

На 21-ви и 22-ри ноември 2019 г.,  СНЦ „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ проведе обучение на екипа и членовете на Колективен върховен орган по процедурите за подбор и оценка на проекти към стратегията за ВОМР  в с. Чифлик, общ. Троян. Обучението бе организирано от фирма „Кей Ди Консултинг“ ЕООД с лектор г-жа Диана Димитрова на тема […]

П О К А Н А

Posted Leave a comment

П О К А Н А  за участие в информационни семинари за местни лидери и потенциални кандидати  във връзка с популяризиране на стратегия за ВОМР    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  От името на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин”, имаме удоволствието да Ви поканим за участие в провеждането на   информационен семинар за местни […]