МИГ Троян-Априлци-Угърчин на работно посещение в Унгария и Австрия

Posted Leave a comment

През периода 6-9 септември, представители на екипа и на колективния върховен орган на МИГ посетиха местни инициативни групи от Унгария и Австрия.Посещението бе по интензивна програма с изключително полезни срещи и беседи (12 на брой) и нови познания за тенденциите в съвременното земеделие и семейния бизнес на село. Разбира се, имахме и богата културна програма, […]

Покана за свикване на заседание на КВО на 28.08.2018г.

Posted Leave a comment

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009 на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798 П О К А Н А за свикване на Общо събрание […]

МИГ Троян, Априлци, Угърчин обяви прием по три мерки от Стратегията за ВОМР

Posted Leave a comment

Отворените процедури за прием са: Процедура за прием на проекти по ПРСР №BG06RDNP001-19.049 – МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” срок 28.09.2018 г. Процедура за прием на проекти по ПРСР №BG06RDNP001-19.050 – МИГ Троян, Априлци, Угърчин М 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното […]

МИГ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.049 МИГ Троян, Априлци, Угърчин M 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Posted Leave a comment

В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие  на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, МИГ задължително публикува изготвените документи по чл. 26, ал. 1 на ЗУСЕСИФ за обществено обсъждане в съответствие със сроковете, предвидени […]

МИГ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.051 – „МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН МЯРКА: 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА”

Posted Leave a comment

В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие  на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, МИГ задължително публикува изготвените документи по чл. 26, ал. 1 на ЗУСЕСИФ за обществено обсъждане в съответствие със сроковете, предвидени […]

МИГ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.050 МИГ Троян, Априлци, Угърчин М 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

Posted Leave a comment

В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие  на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, МИГ задължително публикува изготвените документи по чл. 26, ал. 1 на ЗУСЕСИФ за обществено обсъждане в съответствие със сроковете, предвидени […]

Среща с евродепутата Момчил Неков за въвеждане на термина за качество „Планински продукт“

Posted Leave a comment

На 27 април 2018 г., в Информационно-културен център гр. Троян, се проведе среща на евродепутата Момчил Неков с граждани на община Троян. Повод за организираната дискусия бе актуалната тема „Развитие на планинско земеделие, въвеждане на термина за качество „Планински продукт“/ Защита на традиционни български продукти“. Участие в срещата взеха представители земеделски производители от общината, животновъди, […]

Обява за Събрание на КВО на 14.05.2018г.

Posted Leave a comment

 До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798 П О К А Н А за свикване на Общо събрание на […]

Започна приема на проекти по мярка 7.2 към Стратегията за ВОМР на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

Posted Leave a comment

На 01 април 2018г. стартира  процедурата за прием на проекти по ПРСР № BG06RDNP001-19.004 – МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_1_М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. Обявата на прием, сроковете дейностите и допустимите кандидати както и всички приложими документи могат да се видят тук