П О К А Н А за свикване на общо събрание на Колективен Върховен Орган

Posted Leave a comment

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –  ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798 П О К А Н А  за свикване на общо събрание […]

„МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ сключи втори Административен договор по процедура чрез подбор по мярка 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА”

Posted Leave a comment

На 27.05.2021 г. бе подписан още един Административен договор от одобрените проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.051  –  „МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН – МЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА” Проектното предложение е с наименование: „Прецизна земеделска техника за по-добра околна среда, енергийна ефективност и производителност“ С реализацията на проекта кандидата ще въведе […]

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

Posted Leave a comment

Дата на обявяване: 10.05.2021 г. Дата на приключване: 18.05.2021 г. СНЦ  „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“  обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Троян, Априлци и Угърчин, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-200/ 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в […]

П О К А Н А за свикване на общо събрание на Колективен Върховен Орган на МИГ- Троян, Априлци, Угърчин

Posted Leave a comment

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –  ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798 П О К А Н А  за свикване на общо събрание […]

Стартира изпълнението и на втория проект на Община Троян, финансиран от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин, посредством Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Posted Leave a comment

Старт на строителните дейности в „Парк Лъгът“ Проектът предвижда обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, представляващи парково пространство, разположено в Градска градина „Парк Лъгът“. Основната цел на проектното предложение е създаване на обновена градска среда, единна система от паркови пространства с обща визия, подобряване […]

Стартират строителните дейности по проект за „Ремонт и реконструкция на читалище „Развитие 1898 г.“ с. Орешак“, финансирани от Програмата за развитие на селските райони чрез МИГ – Троян, Априлци, Угърчин.

Posted Leave a comment

На 8 март 2021 г. беше даден старт на строителните дейности по проект за „Ремонт и реконструкция на читалище „Развитие 1898 г.“ с. Орешак“, финансиран по Процедура № BG06RDNP001-19.004 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на „МИГ Троян, Априлци, Угърчин“, посредством ПРСР 2014-2020 г. Изпълнението на […]

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР

Posted Leave a comment

Дата на обявяване : 01.02.2021 г.Дата на приключване : 08.02.2021 г. СНЦ „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините – Троян, Априлци, Угърчин, изпълнявана съгласно Споразумение № РД50-200/29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките […]

П О К А Н А за свикване на отчетно събрание на Колективен Върховен Орган

Posted Leave a comment

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –  ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798 П О К А Н А  за свикване на отчетно събрание […]

МИГ- Троян, Априлци, Угърчин удължава срока за кандидатстване по М 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Posted Leave a comment

Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.456 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин_66_ М_ 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 г. Приоритетна ос : МЯРКА 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ Основната цел на […]