МИГ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.050 МИГ Троян, Априлци, Угърчин М 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

Posted Leave a comment

В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие  на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, МИГ задължително публикува изготвените документи по чл. 26, ал. 1 на ЗУСЕСИФ за обществено обсъждане в съответствие със сроковете, предвидени […]

Среща с евродепутата Момчил Неков за въвеждане на термина за качество „Планински продукт“

Posted Leave a comment

На 27 април 2018 г., в Информационно-културен център гр. Троян, се проведе среща на евродепутата Момчил Неков с граждани на община Троян. Повод за организираната дискусия бе актуалната тема „Развитие на планинско земеделие, въвеждане на термина за качество „Планински продукт“/ Защита на традиционни български продукти“. Участие в срещата взеха представители земеделски производители от общината, животновъди, […]

Обява за Събрание на КВО на 14.05.2018г.

Posted Leave a comment

 До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798 П О К А Н А за свикване на Общо събрание на […]

Започна приема на проекти по мярка 7.2 към Стратегията за ВОМР на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

Posted Leave a comment

На 01 април 2018г. стартира  процедурата за прием на проекти по ПРСР № BG06RDNP001-19.004 – МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_1_М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. Обявата на прием, сроковете дейностите и допустимите кандидати както и всички приложими документи могат да се видят тук

Приключи оценката на приетите проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.012 по ОПИК

Posted Leave a comment

На 14.03.2018г. приключи оценката на приетите проектни предложения по BG16RFOP002-2.012 по ОПИК. На 15.03.2018г. бе одобрен оценителния доклад на комисията за подбор на проектни предложения от Колективния управителен орган. Оценителния доклад може да се види тук

Предстои прием по процедура по мярка 7.2.

Posted Leave a comment

Съгласно последните промени в индикативната годишна работна програма през м. Април 2018 г. предстои Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” да открие процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.004 МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_1_М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура Цел на процедурата : Мярка 7.2. […]

Обява за свикване на заседание на КВО на 22.03.2018г.

Posted Leave a comment

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009 на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798 П О К А Н А за свикване на Общо събрание […]

Оценка по ОПИК – АСД

Posted Leave a comment

След приключване на приема на проекти по Процедура BG16RFOP002-2.012: МИГ-Троян, Априлци, Угърчин “Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин“ се получиха десет проектни предложения от малки и средни предприятия. След преминаване на етапа Административно съответствие и допустимост всички входирани проекти, преминават на етап Техническа и финансова оценка.

Приключва приема на проекти по процедура на ОПИК

Posted Leave a comment

МИГ Троян, Априлци, Угърчин напомня на заинтересованите лица, че на на 31 януари 2018г  в 16.30 часа приключва първия прием по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.012: МИГ – Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин» По Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” в изпълнение на подхода […]