LEADER

Национален стратегически план за развитие на селските райони

Националният стратегически план за развитие на селските райони (НСПРСР) поставя следните три стратегически цели за периода 2007 – 2013 г.:

  1. Развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство и основан на иновации хранително-преработвателен сектор.
  2. Опазване на природните ресурси и защита на околната среда в селските райони.
  3. Подобряване на качеството на живота и насърчаване на възможностите за заетост в селските райони.

На тази база е структурирана политиката за развитие на селските райони в рамките на четири основни оси:

  • Ос 1 е насочена към повишаване на конкурентоспособността на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и горското стопанство.
  • Ос 2 е свързана с развитието на земеделски методи, щадящи околната среда.
  • Дейностите по Ос 3 са насочени към подобряване на качеството на живот и увеличаване на възможностите за заетост в селските райони, като също така допринасят за опазването на културното и природното наследство.
  • Дейностите по Ос 4 целят нарастване на значението на подхода ЛИДЕР като инструмент за децентрализирано управление и интегрирано развитие на селските райони
Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013)

Програмата за развитие на селските райони е насочена към подобряване условията на живот, икономиката и социалната инфраструктура в селските общини на страната.

Селски райони се явяват общините, в които няма населено място с население над 30 хил. души. В България 231 общини са класифицирани като селски и само 33 общини като градски.

Ще бъдат подпомагани дейности на предприемчиви хора и фирми за развитие и подобряване на работната среда, инфраструктурата, туризма, предприемачеството – чрез създаване и развитие на микропредприятия, земеделието, възобновяемите енергийни източници, образованието и др.

Потенциални получатели на безвъзмездната помощ по Програма за развитие на селските райони ще бъдат предимно земеделски стопани, микро, малки и средни предприятия, общини, читалища и НПО, образователни и квалифициращи институти.

Размерът на помощта е в зависимост от конкретната дейност и ще бъде между 50 % и 100 % от допустимите разходи по проекта.

Регламент на Съвета (ЕО) № 1698/2005 от 20 септември 2005 г.

След реформите в Общата селскостопанска политика на ЕС направени през 2003 г., политиката за развитие на селските райони стана основен приоритет. Съгласно изискванията на Регламент (EО) № 1698/2005 всяка страна-членка на ЕС разработва стратегически план за развитие на селските райони, който направлява усвояването на средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).