ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР

Споразумение за Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-200/29.11.2016г. в прикачения файл