История на LEADER

„Лидер“ започна през 1991 г. с цел подобряване на потенциала за развитие на селските райони, катосе разчита на местната инициатива и умения, като се подпомага придобиването на ноу-хау върху цялостното местно развитие и разпространението на това ноу-хау в други селски райони.

„Лидер“ е част от генералната политика за развитие на селските райони на ЕС. 
Целите на „Лидер“ съответстват на целите на Общата политика на ЕС за развитие на селските райони. Променящата се Обща селскостопанска политика (ОСП) взима под внимание разнообразието на селските райони и местности, богатите местни идентичности и нарастващото значение, което обществото отдава на високото качество на околната среда. Тези характеристики се смятат за основни предимства на селските райони на ЕС.

Историята на „Лидер“. 
Различните подходи за развитие на селските райони, които са били опитвани преди началото на деветдесетте години на ХХ век, са били типично секторни, насочени основно към фермери и целящи насърчаването на структурните промени в селското стопанство. Те са използвали подход „отгоре надолу“ със схеми за подпомагане, решавани на национално или регионално равнище. Местните действащи лица не винаги са били насърчавани да придобият уменията, които са им нужни, за да се превърнат в строители на бъдещето на собствените си райони. Подходът, основаващ се на местно равнище и на метода „отдолу нагоре“, включващ местните общности и добавящ стойност към местните ресурси, постепенно започна да добива популярност като нов начин за създаване на работни места и нов бизнес в селските райони. „Лидер“ започна като експеримент за събиране заедно, на местно равнище, на различни проекти и идеи, заинтересовани страни и ресурси. Той се оказа идеален инструмент за изпробване на това как да се разширяват възможностите за селските райони. Делът от територията на ЕС, в която подходът „Лидер“ се прилага, броят на групите „Лидер“ и нивото на финансиране, предоставено на подходи от типа „Лидер“, са нараснали значително от началото на „Лидер“ през 1991 г.

Политически контекст: от пилотна инициатива до основна политика. 
В политическо отношение „Лидер“ беше основан като „Инициатива на общността“, финансирана от структурните фондове на ЕС. Досега има три
поколения „Лидер“: „Лидер I“ (1991—1993 г.), „Лидер II“ (1994—1999 г.) и „Лидер+“ (2000— 2006 г.). През това време държавите-членки и регионите подкрепяха програмите „Лидер“ само с отделно финансиране, разграничено на равнище Европейски съюз.

От 2007 г. нататък подходът „Лидер“ ще бъде интегриран („ще се превърне в част от основната политика“) в рамките на Общата политика за развитие на селските райони на ЕС. Това означава, че „Лидер“ ще бъде включен в общите национални и регионални програми за развитие на селските райони, финансирани от ЕС, заедно с редица други видове оси за развитие на селските райони.
Финансирането за оста „Лидер“ от 2007 г. ще идва от общите финансови трансфери, получавани от всяка държава-членка, от ЕС по новия Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за подпомагане на развитието на селските райони.

 

Инициативи „Лидер“ Брой местни инициативни групи Обхваната площ Финансиране от ЕС
Лидер I 217 367 000 кв.км EUR 442 млн.
Лидер II 906 1 375 144 кв.км EUR 1 755 млн.
Лидер + 1 893 11 57 386 кв.км EUR 2 105 млн.