Стартира изпълнението и на втория проект на Община Троян, финансиран от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин, посредством Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Старт на строителните дейности в „Парк Лъгът“

Проектът предвижда обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, представляващи парково пространство, разположено в Градска градина „Парк Лъгът“.

Основната цел на проектното предложение е създаване на обновена градска среда, единна система от паркови пространства с обща визия, подобряване на зелената система, осигуряване на достъпна среда, осигуряване на енергоспестяващо парково осветление чрез благоустрояване и обновяване на зелени площи в гр. Троян. Реализацията на проекта ще допринесе за задоволяването на потребностите от активен и пасивен отдих на гражданите посредством създаване на благоприятна, функционална и естетически издържана паркова среда.

ДА ПОЖЕЛАЕМ УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРЕКРАСНАТА ИНИЦИАТИВА НА ОБЩИНА ТРОЯН!

Вашият коментар