СНЦ „МИГ-ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ обявява конкурс за избор на външни експерт- оценители

Във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-200/29.11.2016 г. на МИГ –  Троян, Априлци, Угърчин за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и в изпълнение на Решение на Колективния Управителен орган от заседание № 15 на 12.11.2018 г.

ОБЯВЯВА  КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

за избор на външни експерти – оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на Общините Троян, Априлци и Угърчин

  1. Експертите – оценители извършват проверка за административно съответствие и допустимост на проектните предложения и техническа и финансова експертна оценка и класиране на подадените проектни предложения, съгласно определените критериите за всяка мярка, включена в Стратегията за ВОМР на общините Троян, Априлци, Угърчин  и участват в Комисия за избор на проекти.

1.1. Мерки от Стратегията за които се набират външни експерти-оценители:

Код на мяркатаИме на мярката от Стратегията за ВОМР на МИГ Троян, Априлци, Угърчин 
 
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) 
1.3Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства 
4.1Инвестиции в земеделски стопанства 
4.2Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 
6.4.1Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 
7.2Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура 
7.5Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура 
7.6Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното наследство на селата 
8.6Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти 
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 
1.Нова заетост и стимулиране на микро-  и малки предприятия 

2.

Уча и работя 

3.

Интегрирани и здрави 

4.

Социална икономика 
Мерки финансирани от ОПИК 
5.Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ -Троян, Априлци, Угърчин 

2. Минимални изисквания към кандидатите:

2.1. Да са физически лица.

2.2. Да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 параграф 2 от Регламент (ЕО Евратом) № 1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности.

2.3. Образование – висше (минимум професионален бакалавър).

2.4. Специалност съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления:

2.4.1.Област „Социални, стопански и правни науки”:

2.4.2.Област „Природни науки, математика и информатика”:

2.4.3. Област „Технически науки”:

2.4.4. Област „Аграрни науки”;

2.4.5.Област „Хуманитарни науки”:

2.5. Професионален опит в съответната специалност – минимум 3 години

2.6. Да не са членове на Управителния съвет на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин  и да не са свързани лица с членове на Колективен управителен орган/УС на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин  по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

2.7. Притежаване на познания, експертен опит, професионални компетенции в областите на обхват на мярката/ мерките за които кандидатства като експерт – оценител. Най – малко едно участие в разработване/ управление/ оценяване на проект.

2.8. Компютърна грамотност (обучение или придобита по време на образованието)

 3. Специфични изисквания:

3.1. Добри познания относно цикъла на управление и финансиране на проекти.

3.2. Участие в разработването и/ или прилагането и/ или оценка на стратегии или други инициативи за местно развитие.

3.3. Добро познаване на мерките включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин .

 4. Необходими документи:

4.1. Заявление по образец

4.2. Автобиография по образец

4.3. Копие на диплома за завършено образование.

4.4. Копие на договори/ удостоверения/ сертификати/ за професионална квалификация, обучение, референции или друго приложимо.

 5. Ред за провеждане на конкурса:

5.1. Подаване на документи.

Заявлението за кандидатстване, заедно с копия на придружителните документи, подписани от кандидата и заверени “вярно с оригинала”, се подава в затворен плик в един екземпляр на хартиен носител.

5.2. Проверка на документите.

Проверява се наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в настоящата обява.

5.3. Подбор на външни експерти.

Комисия, съставена от членове на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин ” взема решение за одобрение или неодобрение на всеки кандидат, въз основа на посочените изисквания и документите, приложени в потвърждение на тези изисквания.

5.4. С одобрените външни експерти ще се подписват граждански договори за участие в конкретна процедура за оценка, като членове на Комисия за избор на проекти, съгласно тяхната компетентност и професионален опит. Заплащане: съгласно разполагаемия бюджет и броя на подадените проекти към Стратегията.

5.5. Изборът на външни експерти не гарантира възлагане на оценки на проекти в бъдеще.

 6. Документите се подават лично, по пощата или куриер в запечатан плик на адрес: 5600  гр. Троян, ул. „Христо Ботев” № 113 –  СНЦ „МИГ –  Троян, Априлци, Угърчин“   всеки работен ден от 8.30 до 16.00 часа, в срок от 15.11.2018 г. до 30.11.2018 г.  Документи получени след крайния срок за подаване не се  разглеждат.

На плика да бъде посочен подателя и пояснение с текст: “За участие в процедура избор на външни експерти – оценители на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Троян, Априлци, Угърчин 

7. Пълният комплект документи за кандидатстване за експерт – оценител към СНЦ Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин  е публикуван на Интернет страницата на МИГ Троян, Априлци, Угърчин : www.migta.eu/dokumenti-oceniteli

За допълнителна информация:

Телефон: (0670)5 3838

Вашият коментар