Ел. регистър

Eлектронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР към 31.03.2018г. РЕГИСТЪР – ПРОЦЕДУРИ