На вниманието на МИГ за подготовка и изпълнение на стратегии за ВОМР: Приета промяна в критерии за техническа и финансова оценка на проектни предложения от ОПРЧР

Във връзка с изпълнението на одобрените по първи прием стратегии за ВОМР, както и подготовката на стратегии по втори прием, УО на ОП РЧР публикува изменени критерии за техническа и финансова оценка на проектни предложения, приети от Комитета за наблюдение. Организациите, подготвящи стратегии за ВОМР за втори прием следва да Прочетете повече…

МИГ Троян, Априлци, Угърчин подписа споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР

На официална церемония на 30.11.2016г. в Министерски съвет на МИГ Троян, Априлци, Угърчин бе връчено споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР за периода 2016 – 2020г. Стратегията е за финансиране на проекти от три донорски програми – Програма за развитие на селските райони, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Прочетете повече…

Резюме на Стратегия за местно развитие на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

Стратегията ще се изпълнява на територията на три общини от област Ловеч – Общините Троян, Априлци и Угърчин. В момента предстои вписване в Ловешки окръжен съд на новото име на МИГ, а именно „МИГ – Троян,Априлци, Угърчин“. След направен анализ на територията на трите общини и допитване чрез анкетиране до потенциалните Прочетете повече…

Промяна в името на Сдружението

С Решение №59/25.04.2016г. на Ловешки окръжен съд е вписана промяна в Устава, промени в управителните и контролни органи /КУО и КС/ и в наименованието  на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“. Решението е в прикачения файл YYYYYYY_YYYYYYY_YYY_YYY_1

Благословен Великден!

Уважаеми дами и господа! Екипа на Сдружение “МИГ – Троян, Априлци, Угърчин”, пожелава на всички Вас светъл и благословен Великден! Да помним, да тачим, да обичаме, да прощаваме и да се целим високо! Да сме заобиколени от обичните ни хора и да вярваме, че доброто предстои, а нашите ежедневни усилия допринасят за това! Прочетете повече…

Анкетни карти за проучвания

Във връзка с осъществяване на проучвания и анализи на територията (териториални, икономически, социални и други анализи и проучвания) – два броя с предмет: 1.Проучване и анализ на възможностите за въвеждане на иновативни туристически продукти и услуги на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин; 2.Проучване и анализ на икономическата активност на Прочетете повече…

МИГ обявява допълнителен конкурс по документи за избор на външни експерти – оценители

 СДРУЖЕНИЕ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН» Във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД50-200/29.11.2016г. на МИГ Троян, Априлци, Угърчин за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ Прочетете повече…

Възможностите за мултифондово финансиране на стратегиите за местно развитие стават все по- реалистични

През изминалата седмица на 24-ти и 25-ти 03.2016г. в хотел „Балкан“ в с.Чифлик се състоя работен форум по Водено от общностите местно развитие (ВМОР) с участието на заинтересовани местни общности в България, изпълняващи проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности на МИГ” и подготвящи стратегии за новия програмен период Прочетете повече…

МИГ проведе обучения за местни лидери на 1 и 9 март в гр.Угърчин и гр.Троян

На състоялите се събития по обучение на местните лидери на територията на Троян и на Угърчин, организирани от фирма Кошин ЕООД, екипа на МИГ и външни лектори запознаха аудиторията с възможностите за кандидатстване към Стратегията за местно развитие по програмите ПРСР, ОПИК и ОПРЧР. Аудиторията проявяваше интерес към всички възможни Прочетете повече…

Translate »