П О К А Н А за свикване на Общо събрание на Колективния Върховен Орган на МИГ

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798   П О К А Н А Прочетете повече…

П О К А Н А за свикване на Общо събрание на Колективния Върховен Орган на МИГ

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798 П О К А Н А Прочетете повече…

Покана за предстоящи информационни семинари през месец Декември

П О К А Н А за участие в информационни семинари за местни лидери и потенциални кандидати  във връзка с популяризиране на стратегия за ВОМР през месец декември 2019 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, От името на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин”, имаме удоволствието да Ви Прочетете повече…

СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УЧЪРЧИН СКЛЮЧИ ДОГОВОР ПО ПОДМЯРКА 19.3. „ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ“ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ХРАНИ И РЕЦЕПТИ НА ТЕРИТОРИЯТА

  Неотдавна Сдружението подписа Административен Договор № РД 50-34/19.08.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.083 Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно Прочетете повече…

МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН ПРОВЕДЕ ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

На 21-ви и 22-ри ноември 2019 г.,  СНЦ „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ проведе обучение на екипа и членовете на Колективен върховен орган по процедурите за подбор и оценка на проекти към стратегията за ВОМР  в с. Чифлик, общ. Троян. Обучението бе организирано от фирма „Кей Ди Консултинг“ ЕООД с лектор Прочетете повече…

П О К А Н А

П О К А Н А  за участие в информационни семинари за местни лидери и потенциални кандидати  във връзка с популяризиране на стратегия за ВОМР    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  От името на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин”, имаме удоволствието да Ви поканим за участие в провеждането Прочетете повече…

Покана за свикване на заседание на КВО на 19.11.2019 г.

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009 на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798   П О К А Н Прочетете повече…

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019 г.

Във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-200/29.11.2016 г. за изпълнение на СВОМР на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, Ви информираме за провеждане на следните събития през месец октомври 2019 г. Организиране и провеждане на информационни семинари за местни лидери – потенциални кандидати и за уязвими групи от населението Прочетете повече…

МИГ-Троян, Априлци, Угърчин, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява прием по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.064 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М3 Интегрирани и Здрави“

      ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 3 „Интегрирани и здрави“  от Стратегията за ВОМР на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин посредством процедура на подбор на проекти за Прочетете повече…

Translate »