Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

Posted Leave a comment

Дата на обявяване: 10.05.2021 г. Дата на приключване: 18.05.2021 г. СНЦ  „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“  обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Троян, Априлци и Угърчин, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-200/ 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в […]

Стартира изпълнението и на втория проект на Община Троян, финансиран от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин, посредством Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Posted Leave a comment

Старт на строителните дейности в „Парк Лъгът“ Проектът предвижда обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, представляващи парково пространство, разположено в Градска градина „Парк Лъгът“. Основната цел на проектното предложение е създаване на обновена градска среда, единна система от паркови пространства с обща визия, подобряване […]

Стартират строителните дейности по проект за „Ремонт и реконструкция на читалище „Развитие 1898 г.“ с. Орешак“, финансирани от Програмата за развитие на селските райони чрез МИГ – Троян, Априлци, Угърчин.

Posted Leave a comment

На 8 март 2021 г. беше даден старт на строителните дейности по проект за „Ремонт и реконструкция на читалище „Развитие 1898 г.“ с. Орешак“, финансиран по Процедура № BG06RDNP001-19.004 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на „МИГ Троян, Априлци, Угърчин“, посредством ПРСР 2014-2020 г. Изпълнението на […]

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР

Posted Leave a comment

Дата на обявяване : 01.02.2021 г.Дата на приключване : 08.02.2021 г. СНЦ „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините – Троян, Априлци, Угърчин, изпълнявана съгласно Споразумение № РД50-200/29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките […]

МИГ- Троян, Априлци, Угърчин удължава срока за кандидатстване по М 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Posted Leave a comment

Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.456 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин_66_ М_ 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 г. Приоритетна ос : МЯРКА 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ Основната цел на […]

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Posted Leave a comment

На  29 декември 2020 г. в залата на Общински съвет на  община Априлци се проведе втория по рода си териториален празник на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин. Празникът се проведе при строго спазване на всички противоепидемиологични мерки, свързани с COVID 19. Събитието бе финансирано от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони посредством Програма […]

Административен договор по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.146 – „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Posted Leave a comment

На 16.12.2020 г. бе подписан първия Административен договор от одобрените проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.146 – „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Проектното предложение е с наименование: „Инвестиционна подкрепа за Дом за стари хора, кв. Острец, гр. Априлци“. Безвъзмездната финансова помощ се осигурява от Стратегията […]

Сборник „Вкусове с традиция“

Posted Leave a comment

Екипът на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин благодари сърдечно на всички приятели, които извървяха с нас пътя по изпълнението на проекта: „Популяризиране на традиционните храни и рецепти на териториите на „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ и „МИГ Бяла Слатина“ – представителите на общините, читалищни деятели, хотелиери, ресторантьори, както и цялата общественост от територията, които с […]

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН обявява процедура за подбор на проектни предложения BGО6RDNP001-19.456 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин_66_ М_ 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

Posted Leave a comment

Основната цел на процедурата: Туризмът е сред приоритетите за развитие на територията на МИГ. С прилагането на Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ се цели: постигане на балансирано и устойчиво развитие на територията; развитието на туризма в района да се обвърже с националните и европейски културни и туристически маршрути […]