На 27.05.2021 г. бе подписан втория Административен договор от одобрените проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.051  –  „МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН – МЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА”

Проектното предложение е с наименование: „Прецизна земеделска техника за по-добра околна среда, енергийна ефективност и производителност“

С реализацията на проекта кандидата ще въведе в експлоатация в животновъдното си стопанство нова земеделска техника, с помощта на която ще има възможност да произвежда собствена храна за животните си, което ще му позволи да бъде независим по отношение външни фактори и неблагоприятни пазарни условия. Машините и оборудването, които ще бъдат закупени са съвременни, високоефективни и екологосъобразни. Въвеждането им в експлоатация ще повиши качеството на продукцията, ще намали разходите за производство и ще подобри цялостната дейност на животновъдното стопанство в посока адаптирането му в съответствие с предвижданите пазарни тенденции. Чрез новата земеделска техника ще се повиши производителността на труда и качеството на добиваната продукция; ще се оптимизират разходите за производство, а оттам ще се постигне и по-ниска себестойност на произвежданата продукция поради намалените разходите за материали и външни услуги.

Безвъзмездната финансова помощ е в размар на 89 394,95 лв. и се осигурява от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“, посредством Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

УСПЕХ БЕНЕФИЦИЕНТИ !

Административен договор по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.146 – „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин66 М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

На 16.12.2020 г. бе подписан първия Административен договор от одобрените проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.146 – „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Проектното предложение е с наименование: „Инвестиционна подкрепа за Дом за стари хора, кв. Острец, гр. Априлци“.

Безвъзмездната финансова помощ се осигурява от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, посредством Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

УСПЕХ БЕНЕФИЦИЕНТИ !

Вашият коментар