СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ УДЪЛЖАВА срока за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Троян, Априлци, Угърчин: Мярка 6.4.1.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Posted Leave a comment

СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“, СНЦ “МИГ-Белене-Никопол, СНЦ “МИГ-Самоков“ и СНЦ “МИГ-Троян-Априлци-Угърчин“ стартират изпълнението на иновативен проект „Дигитална местна общност – иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси“.

Posted Leave a comment

ИЗГОТВЕН Е ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 ГОДИНА

Posted Leave a comment

На 13.03.2023 г. Председателя на Колективния управителен орган на Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. на стойност 48 651,00 лева с […]

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ ОБЯВЯВА за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Троян, Априлци, Угърчин : Мярка 6.4.1.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Posted Leave a comment

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ ОБЯВА за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Троян, Априлци, Угърчин 1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: Мярка 6.4.1.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 2. Допустими кандидати: Допустимите кандидати на финансовата помощ по мярката трябва да […]

Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” открива процедура за подбор на проектни предложения с № BG06RDNP001-19.552 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Posted Leave a comment

Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.552 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура“ Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г. Приоритетна ос : МЯРКА 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО […]