Приключва приема на проекти по процедура на ОПИК

Posted Leave a comment

МИГ Троян, Априлци, Угърчин напомня на заинтересованите лица, че на на 31 януари 2018г  в 16.30 часа приключва първия прием по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.012: МИГ – Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин» По Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” в изпълнение на подхода […]

ПОКАНА за Общо събрание на КВО на МИГ

Posted Leave a comment

От: Колективен Управителен Орган на СДРУЖЕНИЕ – „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН” в състав: Цанко Найденов Спасовски, Донка Иванова Михайлова, Младен Максимов Пелов, Станимир Йотов Петков, Петко Павлов Павлов, Николай Петков Ялъмов, Надежда Христова Христова, Дилян Ангелов Енкин, Петър Николаев Стоименов, Никола Илиев Пиронков, Георги Съев Гачев УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящата […]

Покана за участие в информационни срещи по стратегия за ВОМР

Posted Leave a comment

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  От името на Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин”, имаме удоволствието да Ви поканим за участие в провеждането на   информационни срещи. Информационните срещи се провеждат в изпълнение на мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата […]

МИГ обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.012 Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“

Posted Leave a comment

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.012 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН» Процедурата за […]

МИГ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура на ОПИК

Posted Leave a comment

В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие  на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, МИГ задължително публикува изготвените документи по чл. 26, ал. 1 на ЗУСЕСИФ за обществено обсъждане в съответствие със сроковете, предвидени […]

МИГ Троян, Априлци, Угърчин ще вземе участие в Международна конференция „10 години ЛИДЕР в България”

Posted Leave a comment

МИГ Троян, Априлци Угърчин ще вземе участие в Конференцията която ще се проведе от 10 до 12 октомври 2017 г. в хотел „РИУ“ Правец. През тази година България отбелязва 10-тата годишнина от прилагането на подхода „Лидер“ в страната. Участие в събитието са заявили над 200 участници от над 20 държави от Европа /членове и не членове […]

МИГ публикува проект на Насоки за кандидатстване по мярка 7.2 за публично обсъждане от заинтересовани лица

Posted Leave a comment

Във връзка с изпълнение на чл.6 т.4 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-200/29.11.2016г., а именно „МИГ осигурява възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения  в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от една седмица“ МИГ публикува настоящия проект на Насоки за кандидатстване […]

Втори прием за подбор на стратегии и местни инициативни групи по подхода Водено от общностите местно развитие

Posted Leave a comment

На 30 юни 2017 г. Министерството на земеделието, храните и горите, координиращ Управляващ орган за подхода ВОМР, откри процедура BG06RDNP001-19.001 – Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за подбор на стратегии за ВОМР и местни инициативни групи (МИГ) в системата ИСУН 2020. Процедурата е […]

Промяна в датите за прием по мерки към Стратегията за ВОМР

Posted Leave a comment

МИГ-Троян, Априлци, Угърчин с Решение на Колективния Управителен орган от 06.06.2017г, актуализира Индикативната годишна работна програма считано за 2017 година, със следните мотиви :  В изпълнение на проект по Споразумение № РД 50-200/29.11.2016 г. и във връзка с необходимостта от адаптиране на процедурите за прием на проекти с последните изменения на  Постановление № 161 на […]

МИГ бе домакин на международна среща по ИПАРД

Posted Leave a comment

МИГ – Троян, Априлци, Угърчин бе домакин на  международна среща по програма ИПАРД, на която многонационална работна група осъществи дейности по техническа помощ. ИПАРД  е Инструмент за предприсъединителна помощ за развитие на селските райони. Програма ИПАРД съдейства в прилагането на правото на ЕС в областта на Общата селскостопанска политика и спомага за устойчивата адаптация на земеделския […]