Благословен Великден!

Posted Leave a comment

Уважаеми дами и господа! Екипа на Сдружение “МИГ – Троян, Априлци, Угърчин”, пожелава на всички Вас светъл и благословен Великден! Да помним, да тачим, да обичаме, да прощаваме и да се целим високо! Да сме заобиколени от обичните ни хора и да вярваме, че доброто предстои, а нашите ежедневни усилия допринасят за това! Да се усмихваме повече и […]

Анкетни карти за проучвания

Posted Leave a comment

Във връзка с осъществяване на проучвания и анализи на територията (териториални, икономически, социални и други анализи и проучвания) – два броя с предмет: 1.Проучване и анализ на възможностите за въвеждане на иновативни туристически продукти и услуги на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин; 2.Проучване и анализ на икономическата активност на младите хора на територията на […]

МИГ обявява допълнителен конкурс по документи за избор на външни експерти – оценители

Posted 2 Comments

 СДРУЖЕНИЕ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН» Във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД50-200/29.11.2016г. на МИГ Троян, Априлци, Угърчин за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от програмата за развитие на […]

Възможностите за мултифондово финансиране на стратегиите за местно развитие стават все по- реалистични

Posted Leave a comment

През изминалата седмица на 24-ти и 25-ти 03.2016г. в хотел „Балкан“ в с.Чифлик се състоя работен форум по Водено от общностите местно развитие (ВМОР) с участието на заинтересовани местни общности в България, изпълняващи проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности на МИГ” и подготвящи стратегии за новия програмен период 2014-2020г. Форумът бе  по инициатива […]

МИГ проведе обучения за местни лидери на 1 и 9 март в гр.Угърчин и гр.Троян

Posted Leave a comment

На състоялите се събития по обучение на местните лидери на територията на Троян и на Угърчин, организирани от фирма Кошин ЕООД, екипа на МИГ и външни лектори запознаха аудиторията с възможностите за кандидатстване към Стратегията за местно развитие по програмите ПРСР, ОПИК и ОПРЧР. Аудиторията проявяваше интерес към всички възможни донори от ЕС.Стратегията за местно […]