Posted Leave a comment

Уважаеми бенефициенти, Екипа на СНЦ „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин” информира всички заинтересовани лица, че е сформирана Комисия за подбор на проектни предложения по Оценителна сесия № BG BG06RDNP001-19.531-S1, Процедура: „МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. Към момента тече оценка на административно съответствие и допустимост. Проектни предложения, преминали успешно […]

МИГ-Троян, Априлци, Угърчин публикува за обществено обсъждане пакет Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.552 МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН М 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

Posted Leave a comment

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ №  BG06RDNP001-19.531 „МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Posted Leave a comment

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ №  BG06RDNP001-19.530 Сдружение МИГ – Троян, Априлци, Угърчин:   Мярка 8.6. «Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти»   за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Posted Leave a comment

МИГ-Троян, Априлци, Угърчин публикува за обществено обсъждане пакет Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.531 „МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Posted Leave a comment

МИГ-Троян, Априлци, Угърчин публикува за обществено обсъждане пакет насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.530 Сдружение МИГ – Троян, Априлци, Угърчин: Мярка 8.6. «Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти»

Posted Leave a comment