Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

Posted Leave a comment

Дата на обявяване: 15.11.2023 г. Дата на приключване: 29.11.2023 г. СНЦ „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Троян, Априлци и Угърчин, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-200/ 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в […]

Международно изложение в Букурещ/Румъния

Posted Leave a comment

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА – ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, Местните инициативни групи в Република Румъния организират изложение на продукти и храни от териториите на техните МИГ и канят да вземат участие и български производители. Изложението ще се проведе в периода 22-26 ноември 2023 г. в Университета по агрономство и ветеринарна […]

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ УДЪЛЖАВА срока за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Троян, Априлци, Угърчин: Мярка 6.4.1.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Posted Leave a comment

СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“, СНЦ “МИГ-Белене-Никопол, СНЦ “МИГ-Самоков“ и СНЦ “МИГ-Троян-Априлци-Угърчин“ стартират изпълнението на иновативен проект „Дигитална местна общност – иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси“.

Posted Leave a comment

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ ОБЯВЯВА за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Троян, Априлци, Угърчин : Мярка 6.4.1.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Posted Leave a comment

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ ОБЯВА за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Троян, Априлци, Угърчин 1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: Мярка 6.4.1.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 2. Допустими кандидати: Допустимите кандидати на финансовата помощ по мярката трябва да […]

Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” открива процедура за подбор на проектни предложения с № BG06RDNP001-19.552 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Posted Leave a comment

Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.552 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура“ Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г. Приоритетна ос : МЯРКА 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО […]