СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УЧЪРЧИН СКЛЮЧИ ДОГОВОР ПО ПОДМЯРКА 19.1. „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

Posted Leave a comment

На основание чл. 37, ал. З от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (Загл. изм. – ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) (ЗУСЕФСУ) във вр. с S 70 от Преходни и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗУСЕСИФ (Обн. ДВ, бр. 51 от 2022 г.) и […]

Стартира процесът по подготовка на новата стратегия за развитие на територията 2023 – 2027 година

Posted Leave a comment

Подходът ЛИДЕР се прилага на територията на общините Троян и Априлци от края на 2009 година, когато е създадена местната инициативна група (МИГ). През периода 2007 – 2013г. организацията прилага Подхода под формата на неправителствена организация МИГ Троян и Априлци. През настоящия програмен период 2014 – 2020г. е привлечена и трета община – Угърчин като […]