СНЦ „МИГ- Троян, Априлци, Угърчин“ е партньор в проект по програма HORIZON

Posted Leave a comment

RUSTIK ще съдейства за постигане на по-устойчив социално-икономически, екологичен и дигитален преход в селските райони чрез изграждането на 14 „Живи лаборатории“ (living labs) в 10 държави от Европейския съюз Екологично, социално-икономическо и дигитално развитие в селските райони RUSTIK или Интеграция на знание и подобрение на политическите процеси за по-добър преход в селските райони е четиригодишен […]

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ УДЪЛЖАВА КРАЙНИЯ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-19.615 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Posted Leave a comment