СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ УДЪЛЖАВА срока за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.552 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Posted Leave a comment

Условия за кандидатстване М 7.2 с удължен срок                   Обява М 7.2 с удължен срок

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ УДЪЛЖАВА срока за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.456 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин_66_ М_ 7.5.”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020

Posted Leave a comment

Условия за кандидатстване М 7.5.  с удължен срок Обява по М .7.5 с удължен срок

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

Posted Leave a comment

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин POSTED 10.05.2021ЕКИП НА МИГ Дата на обявяване: 01.06.2022 г. Дата на приключване:12.06.2022 г. СНЦ  „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“  обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Троян, Априлци и […]