„МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ сключи втори Административен договор по процедура чрез подбор по мярка 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА”

Posted Leave a comment

На 27.05.2021 г. бе подписан още един Административен договор от одобрените проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.051  –  „МИГ – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН – МЯРКА 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА” Проектното предложение е с наименование: „Прецизна земеделска техника за по-добра околна среда, енергийна ефективност и производителност“ С реализацията на проекта кандидата ще въведе […]

Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

Posted Leave a comment

Дата на обявяване: 10.05.2021 г. Дата на приключване: 18.05.2021 г. СНЦ  „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“  обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Троян, Априлци и Угърчин, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-200/ 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в […]

П О К А Н А за свикване на общо събрание на Колективен Върховен Орган на МИГ- Троян, Априлци, Угърчин

Posted Leave a comment

До: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –  ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Христо Ботев”, № 113, регистрирано по Фирмено дело № 39/2009  на Ловешки окръжен съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 175824798 П О К А Н А  за свикване на общо събрание […]