Стартира изпълнението и на втория проект на Община Троян, финансиран от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин, посредством Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Posted Leave a comment

Старт на строителните дейности в „Парк Лъгът“ Проектът предвижда обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, представляващи парково пространство, разположено в Градска градина „Парк Лъгът“. Основната цел на проектното предложение е създаване на обновена градска среда, единна система от паркови пространства с обща визия, подобряване […]

Стартират строителните дейности по проект за „Ремонт и реконструкция на читалище „Развитие 1898 г.“ с. Орешак“, финансирани от Програмата за развитие на селските райони чрез МИГ – Троян, Априлци, Угърчин.

Posted Leave a comment

На 8 март 2021 г. беше даден старт на строителните дейности по проект за „Ремонт и реконструкция на читалище „Развитие 1898 г.“ с. Орешак“, финансиран по Процедура № BG06RDNP001-19.004 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на „МИГ Троян, Априлци, Угърчин“, посредством ПРСР 2014-2020 г. Изпълнението на […]