Стартира процесът по подготовка на новата стратегия за развитие на територията 2023 – 2027 година

Подходът ЛИДЕР се прилага на територията на общините Троян и Априлци от края на 2009 година, когато е създадена местната инициативна група (МИГ). През периода 2007 – 2013г. организацията прилага Подхода под формата на неправителствена организация МИГ Троян и Априлци.

През настоящия програмен период 2014 – 2020г. е привлечена и трета община – Угърчин като МИГ се преобразува в МИГ – Троян, Априлци, Угърчин. Под тази структура МИГ прилага подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Устойчивото развитие на процеса и напредъка, постигнат през предходните два програмни периода изисква популяризиране на процеса с цел подготовка на новата стратегия за развитие. В тази връзка, в момента е в процес на изпълнение проект, финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

В структурно отношение се предвижда местната инициативна група да продължи да функционира на територията на трите общини.

Основните дейности по проекта по техническа помощ са насочени към:

1. Популяризиране процеса на разработване на стратегия за ВОМР ;

2. Провеждане на обучения на местни лидери, заинтересовани страни и членове на екипа на МИГ;

3. Извършване на проучвания и анализи на територията с цел определяне на потенциала за развитие на района, определяне на слабите страни, възможностите за развитие и някои рискове, съпътстващи развитието. На базата на направените анализи следва да се идентифицират заинтересованите страни/лица, които имат интерес от прилагане на стратегията, респ. да се определят оперативните програми, мерки от които ще бъдат включени в новата стратегия;

4. Подготовка на стратегия за Водено от общностите местно развитие. Предвижда се проектът да се изпълни в рамките на шест месеца, считано от датата на подписване на договора за финансиране.

Основните предизвикателства, свързани с прилагане на подхода ВОМР през следващия програмен период 2023 – 2027г., засягат необходимостта от създаване на заетост (вкл. алтернативна) и използване на местния потенциал за растеж като се цели подобряване качеството на живот и доходите на местното население.

Целите на проектното предложение допринасят за постигане на целите на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020г., и по конкретно:

• Подпомагане на процеса за подготовка на стратегия за местно развитие, финансирана от няколко Европейски структурни и инвестиционни фондове;

• Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегията за Водено от общностите местно развитие;

• Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегия по повече от един фонд. Прилагането на многофондова стратегия за ВОМР дава възможност за финансиране на проекти, които отговарят на местните потребности, създават и запазват заетост за местното население и са в полза на малкия местен бизнес.

Чрез прилагане на стратегията се създават по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в малките население места, подкрепя се многосекторното развитие на местната икономика. В подкрепа на гореизложеното, за изпълнението на настоящото проектно предложение,

МИГ е формулирал следните основна и допълнителни цели:

Основна цел: Изработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

Допълнителни цели:

– Идентифициране на заинтересовани страни/лица, способни да реализират новата стратегия за развитие;

– Популяризиране на процеса на подготовка на стратегията сред местната общност с цел осигуряване на максимална степен на информираност;

– Повишаване на компетентностите и степента на мотивираност на местната общност за успешно реализиране на стратегията; – Укрепване на създаденото през предходните периоди партньорства на местно ниво за устойчивото развитие и успешно прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие.

Вашият коментар