СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ УДЪЛЖАВА срока за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.531 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейнсоти“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Вашият коментар