СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УЧЪРЧИН СКЛЮЧИ ДОГОВОР ПО ПОДМЯРКА 19.1. „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

На основание чл. 37, ал. З от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (Загл. изм. – ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) (ЗУСЕФСУ) във вр. с S 70 от Преходни и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗУСЕСИФ (Обн. ДВ, бр. 51 от 2022 г.) и във връзка с подадено проектно предложение в ИСУН 2020 №  BG06RDNP001-19.610-0073) и т. 1 „Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране” от одобрен от Ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 — 2020 г. , МИГ – Троян, Априлци, Угърчин сключи Административен договор № РД 50-36/13.03.2023 г. по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ .

МИГ – Троян, Априлци, Угърчин  СТАРТИРА ПОДГОТОВКАТА НА НОВАТА СТРАТЕГИЯ

През  пролетта,  на 13.03.2023 г. Председателят на КУО на МИГ подписа Административен договор по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. на стойност 48 651,00 лева с ДДС. В продължение на 6 месеца разработените проектни дейности  гарантират солидна подготовка за следващия програмен период и включват:

  • Популяризиране процеса на разработка на стратегията и консултиране с местната общност
  • Провеждане на работни срещи и информационна конференция
  • Обучения на местни лидери и заинтересовани страни
  • Публикации и излъчване в регионални медии
  • Проучвания и подготовка на СВОМР, вкл. консултиране с местната общност
  • Администриране и координиране.

Съгласно новия Стратегически план за РЗСР до 2027 г. прилагането на подхода ВОМР продължава, за да се създадат по-добри икономически и социални условия за живот в населените места, обхванати от МИГ и да се подкрепи многосекторното развитие на местната икономика, чрез разработените Стратегии по ВОМР.

Освен на експертна помощ в процеса на подготовката на нова стратегия екипът на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин изключително разчита на консултирането с местната общност -така в хода на дискусии и събиране на коментари от активни фирми и организации, относно представената индикативна стратегическа рамка, могат да бъдат очертани най-правилните мерки за включване в Стратегията и съответното им бюджетно разпределение. А така ще бъде изпълнена основната цел – да насърчи местното население да се включи в разработването и бъдещото прилагане на многофондова Стратегия до 2027 г.

Вашият коментар