СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ УДЪЛЖАВА срока за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Троян, Априлци, Угърчин: Мярка 6.4.1.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

Вашият коментар