СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“ ОБЯВЯВА за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Троян, Априлци, Угърчин : Мярка 6.4.1.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН“

ОБЯВА

за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ-Троян, Априлци, Угърчин

1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: Мярка 6.4.1.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

2. Допустими кандидати:

Допустимите кандидати на финансовата помощ по мярката трябва да отговарят на следните условия:

 • Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;
 • Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

                 Условия за допустимост:

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Инвестицията да се осъществява на територията на МИГ;
 • Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
 • Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/10 години при строително-монтажни работи;
 • Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
 • Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.
 • При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.

Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.

3. Допустими дейности и  разходи:

3.1.Допустими дейности:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

3.2. Допустими разходи:

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Разходите за разработване на бизнесплан, включващи предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

4. Период на прием и  място  за подаване на проектни предложения:

Началният  срок на приема е 01.08.2023 година, а крайният  срок е до 16:30 часа на 31.10.2023 година.

Документите се подават в ИСУН в срока, определен в настоящата покана, съгласно условията и реда на Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2016 г.).

5. Бюджет на приема

Общият финансов ресурс по настоящата процедура е 176 847,04 лева.

6. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимумът на общите допустими разходи  за един  проект е 10 000,00 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 200 000,00 лева.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 7 500,00 лева.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 150 000,00 лева.

Съгласно допълнително споразумение № РД 50-200/19.08.2019г. към споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-200/29.11.2016г.,  интензитетът на подпомагане на проекти за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) НЕ може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за  проекти за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) е до 500,00 лева (до 5 % от стойността на минималния размер на общите допустими разходи);

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) е до 10 000,00 лева (до 5 % от стойността на максималния размер на общите допустими разходи).

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на места за настаняване с повече от 20 помещения за настаняване и стойност на финансовата помощ над 50 000 лв. с включен ДДС по проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР, или ако не са спазени изискванията на чл. 79, ал. 2 от Наредба № 22 от 14 декември 2015г.

7. Критерии за подбор  на проектните предложения и тяхната тежест

              Подборът на проектни предложения, финансирани от ЕЗФРСР към стратегия за ВОМР на МИГ, се извършва по условията и реда на раздел I „Подбор на проекти към стратегия за ВОМР“ от глава пета от ПМС № 161 на МС от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи  във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 8.07.2016 г., в сила от 8.07.2016 г., изм. и доп., бр. 32 от 21.04.2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) (ПМС № 161).

Оценяването на всяко  проектното предложение, подадено в определения срок, включва:

– Оценка за административно съответствие и допустимост;

– Техническа и финансова оценка.

На техническа и финансова оценка подлежат само проектите преминали административно съответствие и допустимост.

Критериите за оценка на проектните предложения и тяхната тежест са подредени, както следва:

          1. Проектът е свързан със следните инвестиции/услуги – до 20 т.

1.1. Инвестиции в места за настаняване  – 5 т.

1.2. Инвестиции в спортни съоръжения – 10 т.

1.3. Инвестиции в  предоставяне на услуги за населението – 15 т.

1.4. Инвестиции в производствена дейност в микропредприятие – 20 т.;

Минимално изискване: Точки се присъждат в случай, че кандидатът е предприятие, осъществяващо дейност в сектора, за който кандидатства. Секторът, за който се кандидатства по проектното предложение се посочва във формуляра за кандидатстване. Дейността на предприятието се доказва с удостоверение от НСИ за основната и допълнителните икономически дейности, осъществявани от кандидата през предходната финансова година, предхождаща датата на кандидатстване. За новосъздадени предприятия се посочва във формуляра за кандидатстване само кода на икономическа дейност, за която се кандидатства.

2. Проектът е представен от собственик (ЕТ) и/или управляващ/представляващ ООД с минимум 25% дялово участие на възраст до 40 години включително – 5 т.

Минимално изискване: Кандидатът ще получи точки в случай, че е земеделски стопанин или микропредприятие, регистрирано като едноличен търговец или юридическо лице по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физическо лице, регистрирани по Закона за занаятите на възраст до 40 години, включително.

          3. Проектът осигурява заетост – макс. 15 т.

3.1. За всяко работно място – 5 т;  максимум 15 т.

Минимално изискване: Отчитат се данните само за новосъздадени работни места.           

Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекта след изпълнение на инвестицията. Не се включват данните за създадени работни места по време на изпълнение на проекта (напр. за консултанти, архитекти, строители и т.н.).

За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.

За всяко новосъздадено работно място, в резултат от реализиране на инвестицията, кандидатът ще получи 5 точки, но не повече от 15 точки.

       4. Проектът се явява свързан или допълващ към друг проект към Стратегията 10т.:

4.1. Проектът създава модел, механизмите на който осигуряват свързаност между дейности по други мерки на СВОМР – 5 т.

Минимално изискване: Точки по критерия се предоставят, когато дейностите по проекта осигуряват синергичен ефект с дейности от други мерки на СМР (напр. в къщи за гости се предлагат турове до предприятия, произвеждащи продукти – хранителни и/или нехранителни на територията на МИГ с цел реклама на територията, финансирани по друга мярка от СМР);

4.2. Проектът включва дейности извършващи се на територии на две общини от МИГ – 5 т.

Минимално изискване: Точки  се присъждат в случай, че кандидатът е представил всички изискуеми документи  (в т.ч. документи за собственост/правно основание за ползване, разрешителни, лицензи, патенти и др., идентични за двете общини), с които кандидатът доказва, че е налице правно основание за експлоатиране на инвестицията на територията на две общини.

5. Проектът предвижда мерки, директно свързани с опазването на околната среда – 10 т.

5.1. Използване на отпадъците, компостиране, пречистващи съоръжения  – 10 т.;

Минимално изискване: Точки се присъждат само в случай, че в проектното предложение са предвидени инвестиции в оборудване и/или съоръжения за преработване на отпадъците и/или за компостиране и/или пречистващи съоръжения.

 6. Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни продукти, които ще се реализират с цел реклама на територията, насърчават туризма и териториалната идентичност – 20 т.

6.1. Проектът включва изграждане на туристически обекти с предлагане на традиционни храни и изделия – 5 т.

Минимално изискване: Точки по критерия се предоставят, ако кандидатите имат сключени договори с производители на традиционни храни и/или изделия от територията на МИГ с цел реклама на територията и ако кандидатите са представили документи, осигуряващи правно основание за упражняване на дейността.

6.2. Проектът включва производство на местни продукти от територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин / – 10 т.

Минимално изискване: Точки по критерия се предоставят ако кандидатите произвеждат местни продукти[i] на територията на МИГ (нехранителни и/или хранителни, които НЕ са включени в Приложение I от ДФЕС).

За целите на настоящата процедура под „местни продукти“ се разбира, когато произходът на суровините и материалите, от които се произвеждат продуктите е от територията на МИГ.

6.3. Проектът включва изграждане на туристическа атракция свързана с привличане на туристи по иновативен подход, непознат за територията – 5 т.

Минимално изискване: Точки се присъждат в случай, че кандидатът е представил декларация – Приложение № 20 от Условията за кандидатстване, проучвания, сертификати и други документи, доказващи, че инвестициите са иновативни за територията на МИГ.

       7. Оценка на кандидата – до 20 т.

       7.1. Опит на кандидата – 12 т.

7.1.1. Наличие на подходящо образование в сферата на подпомаганата дейност – 5 т.

Минимално изискване: Опитът на бенефициента следва да се докаже чрез наличие на подходящо образование и/или стаж в съответния сектор. Точки по критерия се предоставят ако кандидатът докаже образование  с един или повече от следните документи на кандидата или представляващия кандидата или собственика/ците на кандидата:

– копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен (образователна или научна);

– копие на свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на които изисква правоспособност;

– копие на удостоверението за професионално образование (средно-специално или друг вид образование);

– удостоверение за професионална квалификация, издадено от ЦПО.

 Стажът се доказва с един или повече от следните документи на кандидата или представляващия кандидата или собственика/ците на кандидата:

– копие от трудова/осигурителна книжка, от която да е видно най-малко 1 година трудов/осигурителен стаж по професията в съответния сектор.

В случай че за доказване на тези обстоятелства се представят документи на един от съдружниците/собствениците, той следва да притежава най-малко 50 на сто от дяловете/капитала на кандидата.

7.1.2. Предприятието е съществуващо и има доказан положителен финансов  резултат за последните 3 години – 5 т.

Минимално изискване: Точки се присъждат ако кандидатът докаже, че предприятието има положителен финансов резултат през последните три години от Отчет за приходи и разходи.

7.1.3. Изпълнен успешно проект по мярка 312 или 6.4 –  2 т.

Минимално изискване: Точки по критерия се предоставят, ако кандидатът представи договор/и за отпускане на финансова помощ по мярка 312 и/или по мярка 6.4.

       7.2. Наличие на необходимо финансиране8 т.

7.2.1. Наличие на документ от банка, доказващи възможност да се финансира не по-малко от 70% от инвестицията – 5 т.

Минимално изискване: Точки по критерия се предоставят, ако кандидатът е представил предварително одобрение от банка за не по-малко от 70 % процента  финансиране на инвестицията по проекта,

7.2.1. Наличие на документ от банка, доказващи възможност да се финансира не по-малко от 90% от инвестицията – 8т.

Минимално изискване: Точки по критерия се предоставят, ако кандидатът е представил предварително одобрение от банка за не по-малко от 90 % процента  финансиране на инвестицията по проекта.

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ: 100

По настоящата процедура ще се подпомагат  проекти, които са получили минимален брой от 60 точки по критериите за оценка.

Ако общият брой получени точки за критерий № 1 е по-малко от 5 точки, проектното предложение се предлага за отхвърляне.

В случай, че две или повече проектни предложения са получили еднакъв брой точки, за които е наличен частичен разполагаем бюджет, класирането се извършва в низходящ ред съобразно получения брой точки по следните критерии:

1. № 3 „Проектът осигурява заетост“;

В случай, че проектните предложения имат равен брой точки по посочения критерий, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий:

2. № 7.2. „Наличие на необходимо финансиране“;

В случай, че проектните предложения имат равен брой точки по посочения критерий, същите ще бъдат класирани съобразно получения брой точки по критерий:

3. № 7.1. „Опит на кандидата“.

В случай, че проектните предложения имат равен брой точки по критерий 7.1., на кандидатите ще бъде дадена възможност проектите да бъдат финансирани с по-нисък интензитет на финансовата помощ.

В случай, че няма проектни предложения, получили еднакъв брой точки, но за последния класиран проект като основен е наличен частичен разполагаем бюджет, на кандидата ще бъде дадена възможност проектът да бъде финансиран с по-нисък интензитет на финансовата помощ.

Намаляването на интензитета на финансова помощ ще се осъществява само след писмено съгласие от страна на кандидата/тите и след представен допълнителен финансов анализ.

В случай, че кандидат/и откаже/ат финансиране с по-нисък интензитет на финансова помощ, то средствата се разпределят сред другите проектни предложения, класирани като основни или се прехвърлят за следващ прием.

8. Лице за контакт и място за достъп до подробна информация:

За контакти: Стелиана Бошнякова – технически асистент на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин;

Информация и консултации по процедурата може да получите всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в офиса  на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин на адрес:  гр. Троян, ул. “Христо Ботев“, № 113, тел.: 0670 5 38 38; моб.: 0878279643.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: migta@abv.bg

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет-страницата на Сдружение „МИГ-Троян, Априлци, Угърчин“: www.migta.eu, както и в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg.


 

Вашият коментар