Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” открива процедура за подбор на проектни предложения с № BG06RDNP001-19.552 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.552 МИГ – Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура“

Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.

Приоритетна ос : МЯРКА 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Основната цел на процедурата:

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ има за основна цел да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони и  следните подцели:

 • осигуряване на инвестиции за подобряване на публичната инфраструктура, която  е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях.
 • подобряване на  физическата среда в обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове  малка по мащаби инфраструктура”

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

По мярка 7.2. допустими за кандидатстване са :

 • Общините Троян, Априлци, Угърчин;
 • Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
 • Читалища за дейности свързани с културния живот

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими за финансиране са следните дейности:

 1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
 2. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 3. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
 4. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 7. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Разходите се свеждат до:

1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

2.  Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

3.  Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

4. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост

5. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

2-ри период на прием на проектни предложения през 2023 г.

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.08.2023 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 16.30 часа на 31.10.2023 г.

3-ти период на прием на проектни предложения през 2023/24 г.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Общият финансов ресурс по настоящата процедура е: 32 770,08  лева  и е формиран на основание остатъчен финансов ресурс от предходна процедура.

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Интензитет на подпомагане:

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 20 000,00 лева.

*)Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 75% за проекти с генериране на нетни приходи, което представлява 15 000,00 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 390 000,00 лева.

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 20 000,00 лева.

Максимумът на общите допустими разходиза един проект е 390 000,00 лева.

  Финансовата помощ за един проект не може да надвишава 390 000 лева.

Максималният интензитет  на  безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 75%  за проекти генериращи нетни приходи,  и до 100%  за проекти не генериращи приходи..

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

КритерииМакс. точки
1. Проектът е предложен от бенефициент10
10
5
2. Проектът се изпълнява в населено място различно от общинския център  10
3. Проектът развива обекти или площи, които са значими за идентичността на района20
 до 20
до 15
до 10
4. Проектът подобрява качеството на живот и отговаря на потребностите на големи групи от хора15
15
10
до 5
5.  Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на уязвими групи от населението20
20
10
6. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на качеството на живот в района15
15
10
5
7. Проектът е консултиран с местната общност10
Проектът е консултиран с местната общност10
 Обща оценка100

9. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: Стелиана Бошнякова, тел. 067053838; е-mail: migta@abv.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин – http://www.migta.eu/;
 • на сайта на ИСУН https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

10. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) 

Вашият коментар