Резюме на Стратегия за местно развитие на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин

Стратегията ще се изпълнява на територията на три общини от област Ловеч – Общините Троян, Априлци и Угърчин. В момента предстои вписване в Ловешки окръжен съд на новото име на МИГ, а именно „МИГ – Троян,Априлци, Угърчин“.

След направен анализ на територията на трите общини и допитване чрез анкетиране до потенциалните бенефициенти и заинтересовани лица се идентифицираха следните групи заинтересовани страни, според сектора в който работят:

  • От икономически сектор – Микро- и малки предприятия и техни сдружения в областта на занаятите, мебелното производство, първичната  преработка на дървесина, хранително-преработвателната промишленост.
  • От туристически сектор – Представители на къщи за гости, НПО в областа на туризма;
  • От сектор селско стопанство – Земеделски производители – физически и юридически лица;
  • От неправителствен сектор – Представители на НПО, функциониращи в областта на културата, спорта, читалища;
  • От сектор услуги  – Микропредприятия в сферата на услугите;
  • Местна власт – Общински служители – експерти.

Формулирана бе и основната стратетегичска цел: Устойчиво развитие на територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин чрез прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие посредством реализиране на мултифондова стратегия, надграждаща постигнатите резултати от прилагане на подхода ЛИДЕР, ориентирана към добавяне на стойност на територията за нейното утвърждаване като атрактивна туристическа дестинация, с развити услуги за населението,насочена към насърчаване на местния бизнес и екологосъобразно селско стопанство, подобрени условия за живеене, с активното привличане на маргинализираните общности.

Като се има предвид, че на територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин ще се прилага мултифондова стратегия, финансирана от ЕЗФРСР, посредством ПРСР 2014 – 2020г., ЕСФ, посредством ОП РЧР 2014 – 2020г. и ЕФРР, посредством ОПИК 2014 – 2020г., в съответствие с формулираните цели  на подхода ВОМР, основните цели, формулирани по всяка една от оперативните програми са следните:

От ПРСР 2014-2020 година:

Основна цел 1: Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и хранително-преработвателната  промишленост

Основна цел 2. Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях

Основна цел 3. Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

     От ОПИК:

Основна цел 4. Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия от територията на МИГ

   От ОПРЧР:

Основна цел 5. Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места.

Обща цел за всички програми:

Основна цел 6. Привличане и участие на представители на маргинализираните общности от територията на МИГ в процесите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие

Според направените проучвания и анализи се очертава да се изпълнява мултифондова Стратегия  финансирана от три фонда по три оперативни програми, а именно от  ЕЗФРСР по ПРСР 2014 – 2020г., от  ЕСФ, чрез ОП РЧР 2014 – 2020г. и от ЕФРР, посредством ОПИК 2014 – 2020г.

Мерките и сумите по всяка мярка и програма  са разписани в следващата таблица:

Име на мярката

Общо за периода на стратегията

лева

%

Мерки, финансирани от ПРСР (ЕЗФРСР)

2 933 745.00

46.01

1.3

Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства

17 540.00

0.28

4.1

Инвестиции в земеделски стопанства

300 000.00

4.71

4.2

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

130 000.00

2.04

6.4.1

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

996 205.00

15.62

7.2

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

950 000.00

14.90

7.5

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

300 000.00

4.71

7.6

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното наследство на селата

100 000.00

1.57

8.6

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

140 000.00

2.20

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

1 486 430.00

23.31

1

Нова заетост и стимулиране на микро и малки предприятия

350 000.00

5.49

2

Уча и работя

450 000.00

7.06

3

Интегрирани и здрави

250 000.00

3.92

4

Социална икономика

436 430.00

6.84

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

1 955 830.00

30.68

2.2

Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин

1 955 830.00

30.68

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ:

6 376 005.00

100%

След кандидатстване с така разработената стратегия и придружаващите я документи, МИГ ще очаква одобрение в рамките на 4 месеца след което ще може може да организира приеми по мерките и да се изпълни Стратегията чрез проекти на бенефициенти от територията на общините Троян, Априлци и Угърчин, които ще бъдат подпомогнати от Стратегията с над 6 300 000.00 лева.

Вашият коментар